انواع درشت مولکول ها و ويژگيشان

درشت مولکول ها (بسپاره = پليمر ها) عبارتند از: کربوهيدرات ها(قندها)، پروتئين ها ، اسيد هاي نوکلئيک(DNA و RNA)

کربوهیدرات

کربوهيدرات

 

داراي اتم هاي کربن، هيدروژن، اکسيژن

مونوساکاريدها(ساده ترين کربوهيدرات ها )

 

هگزوز (6 کربنه ها)

 

گلوکوز

 

1. سوخت اصلي سلول ها.

 2. تنها قندي که در جريان خون يافت مي شود.

 3. در فرايند تنفس سلولي اکسيد مي شود.

 4. در بسياري در ميوه هاي خوراکي وجود دارد.

فروکتوز

فروکتوز و نیز گلوکز در بسياري از ميوه هاي خوراکي وجود دارند.

گالاکتوز

در شير وجود دارد.

پنتوز (5 کربنه ها)

 

ريبوز

 قند به کار رفته در RNA  ها

دي اکسي ريبوز

قند به کار رفته در DNAها

 
 

کربوهيدرات

 

دي ساکاريدها : حاصل واکنش سنتز آبدهي بين2 مونوساکاريد

 

ساکارز ( قند یا شکر)

آکادمی کنکور - ساکارز

مالتوز (قند جوانه جو)

آکادمی کنکور -مالتوز

لاکتوز (قند شیر)

آکادمی کنکور - اکتوز

آکادمی کنکور - هیدرولیز

واکنش 2 طرفه است يعني تشکيل و تجزيه دي ساکاريد ها هر دو امکان پذير است.

هر يک از مسير هاي واکنش توسط 2 آنزيم مختلف انجام مي گيرند.

دو مونوساکاريد توسط عامل اکسيژن به هم متصل شده اند و دي ساکاريد تشکيل شده است.

  نتيجه انحلال هر يک از دي ساکاريد ها در آب خود دي ساکاريد را مي دهد (يعني وقتي شکر در آب حل ميشه بازم شکر در آب وجود داره نه مونوسکاريد هاي سازنده اش انحلال به معني تجزيه نيست. )

پلي ساکاريد ها (زنجيره طويلي از منوسکاريد ها)

اتصال کربوهيدرات ها

 

ذخيره اي

گياهي

نشاسته (منشعب و محلول در آب): انسان و بسياري از جانوران آنزيم هيدروليز کننده نشاسته (آمیلاز) را دارند . این پلی ساکارید در سیب زمینی و دانه هایی مانند گندم ، برنج و ذرت یافت می شود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری تمامي پلي ساکاريد ها فقط از يک نوع مونومر به نام گلوکوز ساخته مي شوند.

جانوري

گليکوژن(به نشاسته شباهت بسياري دارد اما از نشاسته منشعب تر و در آب محلول تر است).

بدن ما گليکوژني که در غذا هاي جانوري وجود دارد را تجزيه ميکند.

در بدن ما گلوکوز اضافي به صورت گليکوژن در 2 بخش ذخيره مي شود:

1. سلول هاي کبدي

2. سلول هاي ماهيچه اي

ساختاري

گياهي

سلولز(رشته اي، بدون انشعاب، غير محلول در آب): بيشترين ترکيب آلي طبيعت است.

 آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی چند هزار رشته سلولزي در کنار يکديگر قرار مي گيرند و يک فيبريل سلولزي را نشکيل ميدهند.

آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی لايه هاي سلولزي در ديواره هاي سلولي با ديگر مواد ترکيب مي شوند و ساختاري محکم به وجود مي آورند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری رشته هاي سلولزي در غذا الياف(فيبر) ناميده مي شود  . وظایف الیاف عبارتند از :

1. کار منظم روده ها

2. جلوگيري از بعضي بيماري هاي گوارشي

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مواد بدون اينکه در بدن ما تجزيه بشن اين وظايف رو انجام ميدن

جانوري

 کيتين: ترکيب اصلي ديواره سلولي قارچ هاي و اسکلت خارجي حشرات، خرچنگ و ديگر بند پايان(در اسکلت خارجي کيتين درون ماده زمينه اي پروتئيني قرار دارد.)

به پروتئين

گلیکوپروتئین حاصل می شود  که در سطح خارجي همه سلول ها غير از باکتريها وجود دارد

به ليپيد

گلیکولیپید حاصل می شود که در سطح سلول های جانوری وجود دارد .

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 7 | امتیاز: 5 از 5