ساختار نوکلئیک اسید

اسيد هاي نوکلئيک (اتم هاي P,H , O , C , N دارند.)

 

RNA

 

4نوع مونومر به نام ريبونو کلئوتيد دارد.

 

  روي هم 8 نوع مونومراسید نوکلئیک داریم.

DNA

DNA

 

4نوع مونومر به نام دئوکسي ريبونو کلئوتيد دارد.

 

 

قند هاي ريبوز و دئوکسي ريبوز به ترتيب در ساختمان RNA و DNA به کار مي رود ولي مونومر نيستند.

تفاوت بين نوکلئوتید هاي هر شاخه به خاطر وجود باز هاي آلي مختلف در آن هاست.

تفاوت بين نوکلئوتید هاي RNA و DNA نسبت به هم به علت تفاوت در نوع قند و باز آلي است.

تمام نوکلئيک اسيد هاي کتاب

 

در يوکاريوت

DNA ميتوکندري و کلروپلاست، اگزون، اينترون، عامل انتقال يافته در مهندسي ژنتيک توالي، افزاينده

در باکتري

DNA  اصلي باکتري اپراتور، اپران، پلازميد ها

مشترک در

هر دو

ژن، جايگاه آغاز رونويسي، جايگاه پايان رونويسي، راه انداز، انتهاي چسبنده

در ويروس

ماده وراثتي عامل آبله مرغان ، زگيل و باکتريوفاژ.

 
 
DNA و RNa
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 4/67 از 5
سلام وقتتون بخیر... قند ریبوز و دئوکسی ریبوز مونومر نیستن؟
سلام. مرسی.خیر قند ریبوز و و دئوکسی ریبوز بخشی از مونومر ریبونوکلوئوتید و دئوکسی ریبونوکلوئوتید هستن و خودشون مونومر به حساب نمیان.