لیپید ها

لیپید ها (پليمر نيسنتد)

 

 

ويژگي همه اعضا: آبگريز بودن

ساختاري

 

کلسترول

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری يک استروئيد.آکادمی کنکور - کلسترول

آکادمی کنکور - نکته کنکوری در غشاي سلول جانوري ديده ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری منشأ ساخت هورمونهاي استروئیدی(پروژسترون، استروژن، تستوسترون، آلدوسترون، کورتيزول).

آکادمی کنکور - نکته کنکوری افزایش کلسترول  باعث بیماری مربوط به رگها.

فسفوليپيد

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری اجزاي اصلي غشاي سلولي(در همه سلولها وجود دارد.)آکادمی کنکور - فسفو لیپید

  بسيار شبيه به تري گليسيريد

آکادمی کنکور - نکته کنکوری 2 سر دارد که هم از نظر فيزيکي و هم از نظر شیميايي با هم تفاوت دارند.

          • سر آبدوست: گليسرول + گروه فسفات

          • سر آبگريز 2 اسيد چرب به این بخش فسفولیپید دُم نیز می گویند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری 1 گليسرول+ 1 گروه فسفات + 2 اسيد چرب

آکادمی کنکور - نکته کنکوری در ساختار فسفوليپيد اتم هاي H ، P ،C ،O ،N به کار رفته است.

ذخيره اي

 

تري گليسيريد

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری 1 گرم چربي بيش از 2 برابر يک گرم پلي ساکاريد انرژي آزاد ميکند.آکادمی کنکور - تریگلیسیرید

آکادمی کنکور - نکته کنکوری 1 گليسرول + 3 اسيد چرب (اسیدهای چرب ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری سير شده: داراي حداکثر تعداد اتم هيدروژن در بخش اسيد چرب

  آکادمی کنکور -جمله کتاب درسی   بيشتر چربيهاي جانوري سير شده و در نتيجه جامد هستند.

 آکادمی کنکور -جمله کتاب درسی  خوردن چربيهاي سير شده احتمال سخت شدن ديواره رگها و ابتلا به بيماريهاي قلبي و رگها را افزايش ميدهد.

 آکادمی کنکور -جمله کتاب درسی  روغنهاي نباتي مايع را با افزودن هيدروژن به مولکولهاي آن به حالت جامد در ميآورند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری سير نشده: حداقل يک پيوند 2 يا 3 گانه در اسيد چرب دارد يعني تعداد اتم هاي هيدروژن کمتر از حالت حداکثر است. خميدگيهايي که در اسيد چرب سير نشده وجود دارند باعث ميشود بخشي از مولکول از هم فاصله گرفته و در دماي معمولي اين مولکولها مايع و روان باشند. مثال: روغنهاي گياهي زيتون آفتاب گردان و ذرت

محافظتي

 

موم ها

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری آب گريزتر از چربيها هستند.( تری گلیسریدها)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری پوشش مناسب براي بخشهاي جوان گياه، ميوهها و گلها

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بسياري از جانوران مثل زنبور عسل موم توليد ميکنند.

استروئيد ها

 

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  با توجه به شکل کتاب در مييابيم که اين گروه از ليپيدها داراي ساختار 4 حلقهاي متصل به هم است که 3 حلقه آن 6 کربنه و يک حلقه آن 5 کربنه است.

آکادمی کنکور - کلسترول

آکادمی کنکور -جمله کتاب درسی ساختار همه استروئيدها يکسان و شبيه مولکول کلسترول است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ليپيدها در ذخيره انرژي؛ در ساختار غشاي سلولي و هورمون ها نقش دارند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری کربوهيدراتها و پروتئينها ميتوانند طي واکنشهاي آنزيمي به چربي تبديل شوند.

 استروئيد هاي مهم : کلسترول، نمکهاي صفراوي، هورمونهاي جنسي(استروژن، تسترون،پروژسترون)،  هورمونهاي بخش قشري فوق کليه (کورتيزول و آلدستورن)(برای راحت حفظ کردن بگویید هورمونهای پاکت(حروف اول نام هورمونها) استروییدی هستند.)

آکادمی کنکور - استروژن

استروژن

 

 تستسترونآکادمی کنکور - استروژن

آکادمی کنکور - نکته کنکوری چرا ليپيد ها در آب نا محلولند ؟چون عمدتاً از هيدروژن و کربن تشکيل شدهاند و گروههاي اکسيژن به ميزان کمتري دارند.

 
 

لیپیدهاي کتاب درسي

 

اسيدهاي چرب سير شده (جانوري)، اسيدهاي چرب سير نشده(گياهي)، تريگليسيريدها، فسفوليپيدها، مومها، هورمونهاي استروئيدي(پروژستون، استروژن، آلدستورن، کورتيزول، تستوسترون)، کلسترول، لسيتين، پوستک يا کوتيکول، کوتين، کواسروات، کلروفيل، کاروتنوئيدها

 

 
 

مشاور تخصصی رشته تجربی : علیرضا سیاحی

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 5 از 5