فهرست
 
  1. رده بندی جانداران
  2. ولووکس
  3. اسپیروژیر

رده بندي جانداران

 جانداران را براساس صفات پر اهميت تقسيم ميکنند.

فرمانروها 

 

 باکتريها  

يوباکتري، آرکي باکتريها

 آغازيان

جلبکها، پروتوزوئورها،کپکهاي مخاطي، کپکهاي آبي

 قارچها

مخمرها، قارچ هاي چتري، کپکها

 گياهان

ابتدايي(خزهها و سرخسها)، پيشرفته(نهاندانگان و بازدانگان)

 جانوران

پرسلولي و فاقد فتوستز هستند.

نکته: بزرگترين سطح فرمانروها    نکته :کوچکترين سطح گونه

روش نام گذاري دو اسمي (روش لينه)

نام علمي جانداران از دو بخش تشکيل شده است که بخش اول نام سرده است که با حروف لاتين بزرگ آغاز ميشود. بخش دوم نام گونه است که تماماً با حروف لاتين کوچک نوشته ميشود.

  

پرسلولي شدن يکي از راههاي غلبه بر محدود شدن نسبت سطح به حجم سلولهاست.

 
 
هر آن چه که بايد در کنکور در مورد ولووکس و اسيپيروژِير بدانيد.
 

جانداران

تک سلولي

آکادمی کنکور - نکته  بينشان هيچ اتصال زيستي مثلاً اتصال سيتوپلاسمي وجود ندارد. مثال: آميب آب شيرين

پرسلولي

 

 

آکادمی کنکور - نکته سلولهاي بدن جاندار پرسلولي با يکديگر اتصال زيستي برقرار کردهاند.

 کلنيها

 

 

آکادمی کنکور - نکته ساده ترين جانداران پرسلولي که در آن هر سلول صرف نظر از اتصالى که با سلولهاى مجاور دارد، به طور مستقل زندگى مى کند.

 آکادمی کنکور - نکته  پيکرشان از سلولهاي کم و بيش همانند و متصل به هم ساخته شده است.

مثال : ولووکس و اسپيروژير

ولووکس

 آکادمی کنکور - نکته  ساکن آب شيرينآکادمی کنکور - ولوکس

آکادمی کنکور - نکته به شکل کره تو خالي که از يک لايه سلولي با هزاران سلول ساخته شده است.

 آکادمی کنکور - نکته  هر سلول آن 2 تاژک دارد که به طرف بيرون پيکر جاندار است.

آکادمی کنکور - نکته  حرکتش به صورت چرخشي است.

آکادمی کنکور - نکته در بعضي از گونههايش، سلولهايي که براي توليد مثل اختصاصي شده اند وجود دارد.

آکادمی کنکور - نکته سلولهاي درشت درون کلنيهاي ولووکس تقسيم ميشوند و کرههاي  جديد سلولي به وجود ميآورند.

اسپیروژیر

آکادمی کنکور - اسپیروژیر

 آکادمی کنکور - نکته اتوتروف است.(منبع انرژی : خورشید ، منبع الکترون : آب)
 آکادمی کنکور - نکته جزو ساده‌ترین جانداران پرسلولی است.
 آکادمی کنکور - نکته نوعی جلبک سبز پرسولی که پیکرش به صورت کلنی است.
 آکادمی کنکور - نکته ساکن آب شیرین   دارای واکوئل ضربان‌دار همانند مژکداران
 آکادمی کنکور - نکته دارای یک ردیف سلول کلروفیل دار است.
 آکادمی کنکور - نکته هر سلول دارای دو تاژک به طرف بیرون سلول است  به حرکت چرخشی آن کمک می‌کند.
 آکادمی کنکور - نکته کره نوزاد با هضم چند سلول مادر از درون آن خارج مي‌شود و زندگي مستقل را  در محيط ادامه مي‌دهد.
 آکادمی کنکور - نکته دارای چرخه‌های کالوین و کربس
 آکادمی کنکور - نکته اتوتروف و هاپلوئید است.(منبع انرژی : خورشید ، منبع الکترون : آب)
 آکادمی کنکور - نکته جزو ساده‌ترین جانداران پرسلولی است.
 آکادمی کنکور - نکته نوعی جلبک سبز پرسلولی با بدن رشته‌ای و کلروپلاست نواري شکل است.
 آکادمی کنکور - نکته ساکن آب شیرین
 آکادمی کنکور - نکته در شرایط مساعد تولید مثل غیر جنسی از نوع قطعه قطعه شدن دارد و در شرایط نا‌مساعد تولید مثل جنسی به روش هم یوغی انجام می‌دهد.(پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته هاگ ندارد. (پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته گامتش همان محتویات سلولی است. (پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته زیگوت در شرایط مساعد میوزانجام می‌دهد. (پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته در چرخه زندگیش بخش پرسلولی دیپلوئیدی وجود ندارد. (پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته دارای چرخه‌های کالوین و کربس (پیش‌دانشگاهی)
 آکادمی کنکور - نکته تولید مثل جنسی آن از نوع چرخه زندگی هاپلوییدی است همانند کلامیدوموناس و قارچ‌ها (به جز دئوترومیست‌ها که فقط تولید مثل غیر جنسی دارند.) (سوم و پیش‌دانشگاهی)

 

آکادمی کنکور - چرخه جنسی اسپیروژیر

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 10 | امتیاز: 4/7 از 5