فهرست
 
  1. بافت ماهیچه ای
    1. اسکلتی
    2. صاف
    3. قلبی

 

آکادمی کنکور - ماهیچه ها

بافت ماهیچه ای

بافت در مهرهداران

بافت ماهيچهاي  

آکادمی کنکور - نکتسنگينترين بافت بدن جانور

آکادمی کنکور - نکت در همهي مهرهداران 3 نوع است : اسکلتي، صاف، قلبي

آکادمی کنکور - نکت بر روي خود داراي گيرندههايي براي انتقالهندههاي عصبي و هورمونها هستند.

اسکلتي

 آکادمی کنکور - نکت اتصال به استخوان توسط زردپي.

 آکادمی کنکور - نکت داراي کنترل ارادي و تحت کنترل قشر مخ است.

 آکادمی کنکور - نکت بعضي از مواقع به صورت غير ارادي فعاليت ميکنند مثلا در هنگام انعکاسهاي بدن.

 مخطط است.

 آکادمی کنکور - نکت تعداد هستههاي هر فيبريل(سلول) عضلاني آن زياد است.  تعداد کروموزومهاي آن نسبت به سلولهاي ديگر بيشتر است.

آکادمی کنکور - نکت هستههاي سلول وضعيت محيطي( حاشيه اي) دارند.

 آکادمی کنکور - نکت سريع ترين سرعت انقباض را دارد.

 آکادمی کنکور - نکت با انقباضهاي متعدد، کمترين مقاومت را به خستگي دارد.

 آکادمی کنکور - نکت هر فيبر طويل استوانهاي با انتهاهاي صاف و بدون انشعاب است.

آکادمی کنکور - نکت سلولهاي ماهيچهاي بعد از تولد تقسيم نميشوند.(سال سوم)

 آکادمی کنکور - نکت فاقد سيتوکينز هستند.

آکادمی کنکور - ماهیچه های مخطط

صاف

 آکادمی کنکور - نکت پيرامون لوله گوارش، مثانه، مجاري ادراري، سرخرگها، رحم (به طور کلي در هر جايي که باشد، غير ارادي کار ميکند).

 آکادمی کنکور - نکت داراي کنترل غیر ارادي و تحت کترل اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک.

 آکادمی کنکور - نکت مخطط نيست.

 آکادمی کنکور - نکت تعداد هستههاي هر فيبر عضلاني آن يک عدد است.

 آکادمی کنکور - نکت هستههاي سلول وضعيت مرکزي دارند.

 آکادمی کنکور - نکت آهسته ترين سرعت انقباض را دارند.

 آکادمی کنکور - نکت با انقباض هاي مکرر بيشترين مقاومت را به خستگي دارد.

 آکادمی کنکور - نکت هر فيبر طويل، دوکي شکل با انتهاهاي نقطه اي و بدون انشعاب است.

آکادمی کنکور - ماهیچه صاف

قلبي

آکادمی کنکور - نکت منقبض کننده قلب و فقط در قلب وجود دارد.

 آکادمی کنکور - نکت داراي کنترل غير ارادي

 آکادمی کنکور - نکت تحت کترل اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک بوده و حالت سمپاتيک باعث افزايش سرعت انقباض ماهيچههاي قلب و پاراسمپاتيک باعث کاهش سرعت انقباض آنها ميشود.

 آکادمی کنکور - نکت مخطط است.

 آکادمی کنکور - نکت تعداد هستههاي هر فيبر يک الي دو عدد است.

آکادمی کنکور - نکت هستههاي سلول وضعيت مرکزي دارند.

 آکادمی کنکور - نکت سرعت انقباض و مقاومت به خستگي متوسط دارد.

 آکادمی کنکور - نکت هر فيبر طويل استوانهاي و داراي انشعاب و بهم متصل اند.

 

آکادمی کنکور - ماهیچه قلبی

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5