فهرست
 
  1. هيدر
    1. مراحل گوارش
      1. گوارش درون سلولي
      2. گوارش برون سلولي
  2. ديگر ويژگي هاي هيدر از 3 کتاب دبيرستان

 

هيدر

هيدر

 

ويژگي ها

 

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان جزو کيسه تنان است.(مانند شقايق دريايي و عروس دريايي)

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستانکيسه هاي گوارشي هيدر تا درون بازوها نيز گسترش يافته است.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان داراي گوارش برون سلولي (درون کيسه گوارشي) و سپس درون سلولي(واکوئل گوارشي) بوده.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان پيکر آن داراي دو رديف سلول پوششي بوده که با غشاي پايه از هم جدا شده.(غشاي پايه از پروتئين و پلي ساکاريد هاي چسبناک تشکيل شده است.)

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان کيسه تنان از 2 يا3 لايه سلولي تشکيل شده اند.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان هيدر توليد مثل جنسي و غير جنسي(از طريق جوانه زدن) دارد.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان فاقد خون و دستگاه گردش مواد است زيرا همه سلولهاي به طور مستقيم با مواد غذايي در ارتباط هستند.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان کيسه گوارش هم در گوارش و هم در توزيع غذا بين سلولها نقش دارد.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان جانداري صياد است داراي چندين بازو و نيشهاي زهري است.(شقایق دریایی و عروس دریایی نیز نیش دارند.) (فصل 7 پیشدانشگاهی)

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان غذاي هيدر نوعي سخت پوست به نام دافني است.(سخت پوستان از زير رده ي بند پايان هستند پس حواست باشه غذاي هيدر داراي همه ويژگي هاي بندپايان است.)

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان داراي شبکه عصبي يعني ساده ترين دستگاه عصبي در بين جانوران دارد ، فاقد گره عصبي و  فاقد بخش مرکزي و محيطي است. (سخت پوستان از زير رده ي بند پايان هستند پس حواست باشه غذاي هيدر داراي همه ويژگي هاي بندپايان است.)(فصل 2 سوم)

 

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان جهت حرک غذا در کيسه گوارشي 2 طرفه است و ورود غذا و دفع موارد دفعي هر دو از دهان است.

 

                        مراحل گوارش

 

گوارش برون سلولي:

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان پس از ورود صيد به کيسه گوارشي، بعضي از سلولهاي پوشاننده کيسه آنزيم هيدروليز کننده ساخته و با فرايند اگزوسيتوز آن را به کيسه گوارشي وارد ميکنند.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان بعضي از سلولهايي که تاژک دارند غذا را با آنزيمهاي گوارشي مخلوط ميکنند.

آکادمي کنکور - نکات هيدر از سه کتاب درسي دبيرستان آنزيمهاي بخش نرم بدن صيد را به ذرات کوچک تجزيه ميکنند اما هنوز مونومر نيستند.

 

گوارش درون سلولي:

 ذرات ريز شده وارد سلولهاي پوششي کيسه گوارشي شده و در واکوئل هاي گوارشي و ليزوزوم تجزيه ميشوند.

آکادمي کنکور - نکات هيدر

 

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 13 | امتیاز: 4/85 از 5
گوارش عروس دریایی چگونه است؟ و ایا این همان لوله های شعاعی هستند که به ان عذا رسانی می کنند؟