آکادمی کنکور - ویژگی ها و نکات گنجشک

فهرست
 
 1. گنجشک
  1. گوارش
  2. تنفس
  3. گردش مواد
  4. دفع مواد زاید
  5. حرکت
  6. سیستم دفاعی
  7. دستگاه عصبی
  8. تولید مثل
  9. جمعیت و رفتار پردنگان
  10. سایر ویژگی ها

 

گنجشک

پرندگان

 

گوارش

 

آکادمي کنکور - نکته گوارش برون سلولی دارند و البته دارای لیزوزوم نیز هستند.

آکادمي کنکور - نکته  مراحل گوارش در گنجشک : دهان>  مری  >چینهدان > معده  >سنگدان>  روده  >مخرج

آکادمي کنکور - نکته گوارش مکانیکی و شیمیایی آنها در معده آغاز میشود.

آکادمي کنکور - نکته  مواد غذایی و آب از روده جذب میشود.

آکادمي کنکور - نکته  بعضی از آنها مانند مرغ خانگی و گنجشک همهچیزخوار هستند.

آکادمي کنکور - نکته  بعضی از آنها مانند عقاب و جغد گوشتخوارند.

تنفس

 

آکادمي کنکور - نکته  دستگاه تنفسی آنها از نای، ششها، کیسههای هوادار پیشین و عقبی تشکیل شده است.

آکادمي کنکور - نکته هنگام دم هوا از ششها خارج و وارد کیسههای هوایی شده و هنگام بازدم هوا وارد ششها می شود و تبادل گاز انجام میشود.

آکادمي کنکور - نکته هوا در فقط ششهای پرندگان یک طرفه است و از عقب به جلو.

گردش مواد

 

آکادمي کنکور - نکته گردش خون بسته دارد.(همانند همهی مهرهداران و برخی بیمهرگان)

آکادمي کنکور - نکته  قلب چهار حفرهای دارد. (همانند همهی خزندگان و پستانداران) (فصل6)

دفع مواد زاید

 

آکادمي کنکور - نکته ماده زائد نیتروژن دار آن اوریک اسید است.(همانند همهی حشرات، و برخی خزندگان و مارهای خشکیزی )

حرکت

 

آکادمي کنکور - نکته  جزء مهرهداران است و اسکلت درونی(استخوانی) دارد.

 چهار اندام حرکتی دارد.(همانند همهي پستانداران، اغلب دوزیستان و برخی خزندگان)(فصل8)

سیستم دفاعی

 

آکادمي کنکور - نکته همانند همهی مهرهداران در سیستم ایمنی هم دفاع اختصاصی و هم دفاع غیر اختصاصی دارد.

دستگاه عصبی

 

آکادمي کنکور - نکته  بعد از پستانداران اندازه مغز آن ها نسبت به وزن بدن بیشتر از سایر جانوران است.(فصل 2 سوم)

آکادمي کنکور - نکته  مغز آنها همانند همهی مهرهداران در دوران جنینی شامل 3 بخش مغز جلویی، مغز میانی و مغز عقبی است.

تولید مثل

 

آکادمي کنکور - نکته  کروموروم مرغ :zw+76=2n ، کروموروم خروس :zz+76=2n ، (جنس ماده جنسیت بچه را تعیین میکند).

آکادمي کنکور - نکته  لقاح داخلی دارند و تخم گذارند.(همانند برخی پستانداران :پلاتیپوس)

جمعیت و رفتار پرندگان

 

آکادمي کنکور - نکته جزو جمعیتهای تعادلی میباشند.

آکادمي کنکور - نکته  پرندگان صداها و آواهای ویژهای برای جلب جفت دارند.

آکادمي کنکور - نکته پرندگان نر سیستم تکهمسری دارند.

سایر ویژگیها

 

آکادمي کنکور - نکته دارای 4 نوع RNAپلیمراز است.(همانند همهی یوکاریوتها)

آکادمي کنکور - نکته غالباً تنظیم بیان ِژن در سلولهای شروع رونویسی آن هاست. (همانند همهی یوکاریوتها)

آکادمي کنکور - نکته پیشبینی میشود در انقراض گروهی اخیر 2000 گونه از 9000 گونه آن منقرض خواهد شد.

آکادمي کنکور - نکته حلقههای رابط خزندگان و پرندگان کشف شده است.(پروداکتیل)

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 7 | امتیاز: 5 از 5
سلام وقتتون بخیر توگوارش وال گفتید خزندگان قلب3حفره ای دارن اینجا نوشته شده چهار حفره ای