فهرست

مقدمه 

1- اهداف اين جزوه

2- نکاتي مهم درمورد پاسخگويي  به سوالات درک مطلب

3- کليد هاي 3 گانه

4- مهارت شماره اول : پيدا کردن ايده اصلي متن

5- جمع بندي

مقدمه

آخرین بخش از سوالات زبان کنکور، بخش درک مطلب می باشد. شاید در نگاه اول بتوان با یک قضاوت ناعادلانه این بخش را یکی از دشوارترین و چالش برانگیز ترین بخش از سوالات زبان کنکور دانست. اما همانگونه که گفتم ناعادلانه!!! با کمی درایت و هوش نسبی می توان عاشق این بخش شد. اما سوال اینجاست که چگونه می توان از پس تست های بخش درک مطلب برآمد و جواب این سوال به جا در این جزوه و جزوات وابسته دیگر پاسخ داده خواهد شد. پس بی نگرانی و دلواپسی در کنار هم به مرور روش های پاسخ به سوالات درک مطلب را می بینیم.

1- اهداف این جزوه

در این جزوه موارد زیر را بررسی خواهیم کرد و انتظار می رود که پس از مطالعه دقیق این جزوه داوطلبان به راحتی از پس یکی از مرسوم ترین نوع سوالات بخش درک مطلب بر آیند.

1- نکاتی مهم درباره پاسخگویی به سوالات درک مطلب

2- کلیدهای سه گانه

3- مهارت شماره 1: پیدا کردن ایده اصلی متن

4- بررسی تست های کنکوری

2- نکاتی مهم درباره پاسخگویی به سوالات درک مطلب

پیش از ورود به بررسی مهارت اول، ذکر برخی نکات الزامی می باشد. این نکات عبارتند از:

نکته شماره 1: برای پاسخگویی به سوالات این بخش، نیازی نیست همه متن با دقت خوانده شود.

نکته شماره 2: شما وقت زیادی برای خواندن متن به صورت عمیق ندارید بنابراین فقط قسمت هایی باید مورد توجه واقع شود که جواب سوالات در آنها قرار دارد.

نکته شماره 3: هیچ نگرانی بایت متن هایی که به موضوع آنها آشنا نیستید نداشته باشید زیرا پاسخگویی به سوالات درک مطلب نیازی به داشتن دانش قبلی نسبت به آن موضوع ندارد زیرا تمامی اطلاعات مورد نیاز از موضوع، در آن متن پوشش داده شده است.

3- کلیدهای سه گانه

یکی از مهمترین بخش های پاسخگویی به سوالات درک مطلب، دانستن و آشنایی با کلیدهای سه گانه می باشد. با اطمینان می توان گفت که تمامی سوالات درک مطلب را می توان با استفاده از همین کلیدهای سه گانه پاسخ داد. این کلیدها را همواره به خاطر داشته باشید زیرا تا انتها با آنها سرو کار داریم. کلیدهای سه گانه عبارتند از:

کلید شماره 1: به صورت سطحی متن را خواند و ایده های اصلی آن را مشخص کنید.

کلید شماره 2: با سرعت به سوالات نگاه کرد و انواع آنها را مشخص کرد.

کلید شماره 3: بخش هایی از متن را که مربوط به سوالات می باشد را پیدا کرده و آنها را با دقت بخوانید.

همانطور که دیدیم، کلید های سه گانه معرفی شدند. اهمیت این کلیدها بسیار بالا می باشد و بدون دانستن آنها نمی توان به تست های درک مطلب پاسخ داد.

4- مهارت شماره اول: پیدا کردن ایده اصلی متن

یکی از سوالات متداول در بخش درک مطلب زبان انگلیسی کنکور، پرسش درباره ایده اصلی متن یا یک پاراگراف است.در این نوع سوالات درباره موضوع اصلی سوال می شود. به عنوان نمونه می توان به جملات زیر اشاره کرد:

What is the topic of the ….?

What is the subject of….?

What is the main idea of….?

What is the primary idea of….?

What is the title of…..?

How is information in the passage organized?

در این نوع سوالات،معمولا هر چهار گزینه در متن وجود دارد.برای پیدا کردن جواب صحیح فقط جمله اول پاراگراف را بخوانید و جوابی که در این جمله وجود دارد پاسخ صحیح سوال است.درصورتیکه متن بیش از یک پاراگراف باشد باید جمله اول هر پاراگراف خوانده شود و با توجه به این جملات به سوال پاسخ داده شود.

نکته شماره 1: توجه به این نکته ضروری می باشد که جمله اول به معنای خط اول نمی باشد. اشتباه رایج برخی دانش آموزان این است که این دو مفهوم را به جای یکدیگر استفاده می کنند. ممکن است جمله اول پاراگراف خود شامل بیش از یک یا دو خط باشد. جمله اول یعنی از شروع کلمه تا زمانی که به نقطه برسیم. برای فهم بیشتر این موضوع مثال زیر را بررسی می نماییم.

مثال شماره 1: کنکور سراسری سال 1390- گروه آزمایشی انسانی

The Eskimos' way of life has changed much over the past hundred years, although many traditional customs do persist, and despite the geographical separation between different Eskimo groups, all Eskimos have preserved a similar culture. They are still mainly coastal people who journey inland in the short summers to hunt caribou and birds, and to fish. The major exceptions are some North Alaskan Eskimos and the Caribou Eskimos, who live inland all the year round. The North Alaskan Eskimos are famous for hunting the enormous bowhead whale, weighing 54 tonnes (60 US tons). Elsewhere on the coast, Eskimos hunt seals, walruses, and smaller whales such as the white whale. Fishing for cod is popular among the Eskimos in Greenland and Labrador.

What is the passage mainly about ?

1) Eskimos' hunting skills

2) How old Eskimos' customs are

3) Why Eskimos live near oceans

4) Some common features among Eskimos

 

 

 

پاسخ: باتوجه کلیدهای سه گانه، پاسخ این سوال را بررسی می نماییم.

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره اسکیموها وفرهنگ های آنها می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول این پارگراف را بررسی نماییم.

پس بیایید تا جمله نخست پاراگراف را مورد بررسی قرار دهیم:

The Eskimos' way of life has changed much over the past hundred years, although many traditional customs do persist, and despite the geographical separation between different Eskimo groups, all Eskimos have preserved a similar culture.

در این جمله گفته شده است که فرهنگ اسکیموها در طول این صد سال اخیر تغییر کرده است. اگرچه همچنان به برخی از فرهنگ های سنتی شان پایبند می باشند و برخلاف جدایی های جغرافیایی که دارند اما همچنان دارای فرهنگ های مشترکی می باشند.

حال با بررسی این جمله می توانیم گزینه ها را تک تک بررسی نماییم.

گزینه شماره 1: مهارت شکار اسکیموها.

با توجه به جمله نخست پاراگراف چنین موضوعی بررسی نشده است بنابراین این گزینه غلط می باشد.

گزینه شماره 2: قدمت فرهنگ اسکیموها.

در جمله نخست پاراگراف هیچ توضیحی درباره قدمت فرهنگ اسکیموها و یا اینکه فرهنگ آنها به چه دورانی بر می گردد وجود ندارد وتنها اشاره ای که به سال و فرهنگ شده است این است که فرهنگ اسکیموها در صد سال اخیر تغییر کرده است. بنابراین این گزینه نیز نمی تواند پاسخ تست باشد.

گزینه شماره 3: چرا اسکیموها نزدیکی دریا زندگی می کنند.

در جمله نخست به هیچ عنوان اشاره ای به این موضوع نشده است بنابراین این گزینه نیز صحیح نیست.

گزینه شماره 4: برخی فرهنگ های مشترک میان اسکیموها.

گزینه صحیح می باشد زیرا در انتهای جمله اول پاراگراف به این موضوع اشاره شده است.

نکته شماره 2: با بررسی متن می توانیم متوجه این موضوع مهم شویم که تمامی گزینه ها در متن موجود هستند اما گزینه ای درست است که در جمله نخست پاراگراف بتوان آن را یافت.

نکته شماره 3: در صورتی که یک متن شامل چند پاراگراف بود آنگاه به منظور پاسخگویی به آن دست از سوالات می بایستی جمله ابتدایی هر پاراگراف را خوانده و به موضوع اصلی متن پی برد.

مثال شماره 2: کنکور سراسری سال 1390- گروه آزمایشی ریاضی

The Moon is the Earth's only natural satellite. As the Earth moves round the Sun, so the Moon in turn revolves round the Earth. As it orbits the Earth, the Moon also turns on its axis. The time taken to complete one rotation is the same as that taken for one orbit – about 29.5 days. So the same side of the Moon always faces the Earth. Photographs taken by space probes have shown that the far side is similar to the familiar near side.

The Moon releases no light of its own and shines only because it reflects the Sun's light. As it turns on its axis only once in a journey round the Earth, each part of its surface has first about two weeks of darkness and then about two weeks of sunlight. When the Moon comes between the Earth and the Sun it is invisible because the face turned towards the Earth is in darkness and sunlight is falling on the far side. This is the time of "new Moon". A few days later, a thin crescent Moon is seen low in the western sky, as the Moon advances along its orbit and the Sun begins to light up the side turned towards the Earth. Occasionally, during this crescent phase, the whole disc may be seen faintly lit by Earthshine (light reflected from the Earth).

What does the passage mainly discuss?

1) The Moon's source of movements

2) Different parts of the Moon

3) New discoveries about the Moon

4) Some aspects of the Earth's satellite

 

 

 

پاسخ: در پاسخگویی به این تست نیز از کلیدهای سه گانه استفاده می نماییم.

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره ماه می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول هر پاراگراف را بررسی نماییم زیرا این متن شامل دو پاراگراف می باشد.

جمله نخست پاراگراف اول

The Moon is the Earth's only natural satellite.

در این جمله گفته شده است که ماه تنها ماهواره طبیعی کره زمین می باشد.

جمله نخست پاراگراف دوم

The Moon releases no light of its own and shines only because it reflects the Sun's light.

در این جمله گفته شده است که ماه از خود نوری ساتع نمی کند بلکه نور خورشید را منعکس می نماید.

حال با توجه به این دو جمله بیایید تا تک تک گزینه ها را بررسی نماییم.

گزینه شماره 1: منبع حرکت ماه.

در هیچ یک از دو جمله مذکور، اشاره ای به حرکت ماه نشده است بنابراین این گزینه نمی تواند پاسخ تست باشد.

گزینه شماره 2: بخش های مختلف ماه.

در جملات نخست دو پاراگراف، صحبتی درباره بخش های مختلف ماه به میان نیامده است. پس این گزینه نیز رد می شود.

گزینه شماره 3: کشفیات جدید درباره ماه.

در جمله اول که هیچ اشاره ای به کشف جدیدی درباره ماه نشده است. با اینکه در جمله دوم درباره یک خصیصه ماه صحبت شده است، اما اشاره ای به این موضوع نشده است که این خصیصه از کشفیات جدید می باشد پس این گزینه نیز مردود می شود.

گزینه شماره 4: برخی از جنبه های ماهواره کره زمین.

پاسخ صحیح همین گزینه می باشد. این گزینه درواقع ترکیبی از همان دو جمله اول می باشد. در جمله اول به این اشاره شده است که ماه، ماهواره طبیعی زمین می باشد و در جمله دوم یک جنبه از ماه مطرح شده است.

5- جمع بندی

خب بچه ها حالا وقت جمع بندی رسیده. در این جزوه یاد گرفتیم که میشه به یکی از دشوارترین سوالات درک مطلب زبان انگلیسی به ساده گی پاسخ داد. برای اینکار هرگز نباید کلیدهای سه گانه رو فراموش کرد پس اول یک نگاه سطحی به متن بنداز تا بفهمی متن در چه رابطه ای صحبت کرده بعد به سوالا نگاه کن تا نوع همه رو بفهمی و در نهایت برو توی متن و پاسخ هر سوال رو پیدا کن. از امروز شما میتونین که به راحتی به این نوع از سوالات درک مطلب پاسخ درست بدین.

تاليف : خشايار خوش آراي


سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 9 | امتیاز: 5 از 5