فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

              ادبیات غنایی عاشقانه :

                                                     مفهوم اول  عاشق با کمال میل ، جان خود را در راه عشق فدا می کند

                                        بگفتا جان فروشی در ادب نیست ................................................. بگفت از عشق بازان این عجب نیست

               معنا :   خسرو به فرهاد می گوید : فروختن جان رسم ادب نیست  ،  و فرهاد در جواب می گوید :  این کار از انسان های عاشق چندلن عجیب نیست!

                                         بگفتا گر به سر یابیش خشنود ....................................................... بگفت از گردن این وام افکنم زود

                                            معنا :  خسرو به فرهاد  می گوید : اگر او در راه عشق سر ( جان ) تو را طلب بکند چه می کنی؟ 

                                                                  و فرهاد در جواب می گوید : هر چه زود تر این کار را می کنم!

                                            گر سر نَهم به پای تو عین سعادت است .............................................. ور جان کنم فدای تو جای خجالت است

                                                       معنا :  اگر در راه تو سر بدهم به سعادت می رسم و اگر جان را نیز فدای تو بکنم کم است!

                                عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن ............................................... با سر اندر کوی دلبر ، عشق نتوان باختن

                                                                  معنا :   عشق بازی سر در پای معشوق فدا کردن است !

                                خواهم افکندن ز دست دل ، سر اندر پای دوست ..................................... گر زمن بپذیردش ، این فخر بس باشد مرا

                                           معنا :   در راه معشوق جانم را فدا می کنم و اگر او این هدیه را از من بپذیرد ، مایه ی افتخار من است

                                           بگفتا گر خرامی در سرایش ............................................. بگفت اندازم این سر

           معنا :   خسرو به فرهاد می گوید :  اگر به حضور معشوق راه پیدا بکنی چه می کنی؟  و فرهاد در جواب می گوید :  جانم را فدای او می کنم!

                               پروانه ی او گِرد سرم در طلب جان ............................................. چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم

                                  معنا :  اگر معشوق اجازه ی جان سپاری به من بدهد ، همان لحظه جان خود را در راه او فدا می کنم!

                            شمع حریم عشقم ، پروای کُشتنم نیست ........................................... بسیار دیده ام من ، در زیر پا سر خویش

                                                 معنا :   من در راه عشق مانند شمعی هستم که بارها در این راه فدا شده ام!

                      برآنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی .............................................. وزین کمتر نشاید کرد ، در پای تو قربانی

                           معنا :  قصد دارم که اگر برگردی جانم را نثار تو بکنم ،  این کمترین کاری است که می توانم انجام بدهم!

                         من چه در پای تو ریزم که پسند تو بُود ......................................... سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست

                                           معنا :   فدا کردن جان در راه تو ، کمترین کاری است که از دست من بر می آید!

                          نقد جان بر سر بازار محبٌت دادم ................................................ تا بدانند که من هم ز خریدارانم

                               معنا :   جان خود را در راه عشق فدا کرده ام تا همه بدانند که من هم از دسته ی عاشقان هستم

                            عهد کردیم که جان در سر کار تو کنیم .................................................... و گر این عهد به پایان نبرم نامَردم

                                 معنا :   عهد بسته ام که جان خود را در راه تو فدا بکنم  ،  اگر به این قول خودم عمل نکنم نامَرد هستم!

 

    موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5