فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

              ادبیات غنایی عاشقانه :

                                           مفهوم اول عاشق تنها زیبایی های معشوق را می بیند و به عیب های او توجٌهی ندارد

                                     اگر در دیده ی مجنون نشینی .................................................... به غیر از خوبی لیلی نبینی

                                        معنا :   اگر از دیدگاه مجنون ( آدم عاشق ) نگاه کنی فقط زیبایی لیلی ( معشوق ) را می بینی

                                    تو مو بینی و مجنون پیچش مو .................................................... تو ابرو  او اشارت های ابرو

                                   معنا :  مجنون به عیب جو می گوید :  تو به ظاهر لیلی توجٌه می کنی ، اما من به باطن او نگاه میکنم

                             عقل دیوانه شدی گر بنمودی لیلی .......................................... به همان شکل که در دیده ی مجنون جا داشت

                                                  معنا :   اگر عقل با دید عاشقانه به لیلی نگاه می کرد ، او نیز دیوانه می شد

                            ملامتم چه کنی ای رقیب در عشقش ..................................................... ببین به دیده ی مجنون جمال لیلی را

                                        معنا :   ای رقیب! چرا من را به خاط اینکه عشق او را در سینه دارم سرزنش می کنی ؟

                                      تو نیز اگر با دید عاشقانه ( دید مجنون ) به زیبایی لیلی نگاه بکنی دیگر مرا سرزنش نمی کنی

                                ور هنر داری و هفتاد عیب ....................................................... دوست نبیند به جز آن یک هنر

                                  معنا :  اگر معشوق هفتاد عیب داشته باشد و یک هنر  ،  عاشق واقعی تنها آن یک هنر را می بیند

               ز عاشق هیچ کس معشوق را بهتر نمی بیند ................................................... برو از دیده ی وامق ، نظر در حُسن عذرا کن

                 معنا :   تنها عاشق است که زیبایی های معشوق را درک می کند  ،  از دید وامق ( عاشق ) به زیبایی عذرا ( معشوق ) نگاه کن

                                      ندانستم که عاشق کور باشد ................................................... کجا بختش همیشه کور باشد

                                معنا :   عاشق همیشه کور و بد اقبال است ( زیرا تنها حُسن ها و زیبایی های معشوق خود را می بیند

                             نیست از عاشق کسی دیوانه ی تو .................................................... عقل از سودای او کور است و کَر

                                        معنا :   کسی دیوانه تر از عاشق نیست    که حتی عقل نیز از جنون او کور و کَر است

                      

 موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

                

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5