فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

                       ادبیات غنایی عاشقانه :

                                          مفهوم اول  :  عاشقان واقعی حتی بعر از مرگ نیز در پِی یافتن یار هستند و در قیامت به امید یافتن معشوق خویش زنده می شوند

                                      در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم ........................................................... بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

                                                       معنا :  هنگامی که بمیرم نیز در آرزوی تو هستم و به امید اینکه خاک پای تو بشوم جان می دهم

                           به وقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم ............................................................... به گفت و گوی تو خیزم ، به جست و جوی تو باشم

                                               معنا :   در صبح قیامت که سر از خاک بیرون بیاورم ، به امید دیدار تو بر می خیزم و تو را جست و جو می کنم

                                    به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم ........................................................... به خواب عافیت آنگه به بوی موی تو باشم

                                                        معنا :  اگر هزار سال نیز در گور بخوابم ، به هنگاه زنده شدن به امید وصال تو هستم...

                                         حدیث روضه نگویم ، گُل بهشت نبویم ................................................ جمال حور نجویم ، دوان به سوی تو باشم

                             معنا :  از بهشت سخنی نمی گویم و گُل های بهشتی را نمی بویم  ،  به فرشتگان زیبارو کاری ندارم و فقط در جست و جوی تو هستم

                                           صحبت حور نخواهم که بُود عین قصور ..................................................... با خیال تو اگر با دگری پردازم

                                  معنا :  با حوریان بهشتی سخن نخواهم گفت  ،  چون صحبت با آنها برای من که امید وصال تو را دارم اشتباه بزرگی است

                                     به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم ........................................................ نظر به سوی تو دارم ، غلام روی تو باشم

                                                معنا :   در مجلسی که زیبارویان دو عالم جمع باشند  ،  من به تو نگاه می کنم و اسیر چهره ی تو هستم

                                       اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد ............................................................ که از صفای درون با یکی نظر دارد

                                                   معنا :   عاشق واقعی به زیبارویان دو جهان بی توجٌه است  و  وفاداری او به معشوق حقیقی است

                                        ور بدانم به دَرِ مرگ که حشرم با توست .................................................. از لحد رقص کنان تا به قیامت بروم

                                         معنا :  اگر بدانم که پس از مرگ با تو محشور می شوم  ،  از زمان مرگ تا لحظه ی قیامت رقص کنان می روم...

                                     گر بر سر خاک من ، بنشینی و برخیزی ................................................... تا محشر از این شادی ، برخیزم و بنشینم

                                                 معنا :   اگر تنها یک لحظه بر سر خاک من بیایی   ،   تا قیامت از این شادی دست از پا نمی شناسم!

      

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5