فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم

 

                      ادبیات غنایی عاشقانه :

                            مفهوم اول کسی که عاشق شد نمی تواند از آن رهایی پیدا کند  (  عشق انسان را اسیر می کند )

                  عشق او باز اندر آوردم به بند ............................................................. کوشش بسیار نامد سودمند

                          معنا :   عشق ، دوباره مرا در بند خود اسیر کرد  و  کوشش بسیار من برای رهایی از آن بی فایده بود

                     توسنی کردم ندانستم همی ............................................................... کز کشیدن تنگ تر گردد کمند

 معنا :  نادانی و اشتباه کردم  ،  ندانستم که در عشق هر چه بیشتر برای رهایی تلاش کنم  ، بیشتر گرفتار و اسیر آن می شوم ( همانند کمربندی که با کشیدن تنگ تر می شود! )

                  دل هر که صید کردی ، نکشد سر از کمندت ......................................... نَه دگر امید دارد که رها شود ز بندت

                        معنا :   دل هر کسی را که اسیر و عاشق خود کردی  ،  دیگر امیدی به رها شدن ندارد

              سعدی ز کمند خوب رویان ........................................................... تا جان داری نمی توان جست

                              معنا :   سعدی! از اسارت زیبارویان ، تا زمانیکه زنده هستی نمی توان رها شد

                  عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت .......................................................... به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

                             معنا :   عجیب است اگر بتوانم از عشق تو رها بشوم  ،   کبوتری که اسیر باز باشد ، چگونه می تواند از دست او بگریزد!

                  من در اندیشه ی آنم که روان بر تو فشارم ....................................................... نَه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم

                                    معنا :   من در این فکر هستم که جان خود را نثار تو کنم   ،   نَه اینکه خودم را از بند تو رها بکنم

                       چون نیست راه برون آمدن ز میدانت ................................................... ضرورت است چو گوی احتمال چوگانت

                                     معنا :   چون نمی توانم از عشق تو رهایی پیدا بکنم  ،  باید جانم را در راه عشق تو بدهم ( همانند گوی در مقابل ضربه ی چوگان! )

                عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ ...................................................... چون برق از این کشاکش ، پنداشتی که جستی

                             معنا :   عشق تو را به دست طوفان بلا خواهد سپرد  ،  فکر نکن که مانند برق از آن رها شدی  ( از عشق رهایی نیست )

           

                        مفهوم دوم :  رسیدن به خوشی و آسایش از دل سختی و ناراحتی

                         تَرک آسایش اگر لذت ندارد پس چرا ........................................................ گُل به آن نازک تنی از خار بستر می کند

                  معنا :  تَرک آسایش لدت بخش است  ،  همانگونه که گُل با وجود لطافت و نازکی در بستری از خار می خوابد

                             نرگس او با دل بیمار من اُلفت گرفت ................................................. عاقبت درد محبت عین درمان شد مرا

                     معنا :  درد عشق او باعث درمان من شده است!

                                نشسته خیل غمش در دل شکسته ی من ........................................... درست شد همه کاری از این شکست مرا

                   معنا :  وقتی غم یار در دل شکسته ی من قرار گرفت  ،  از این دل شکستگی کارهایم درست شد

 

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5