فهرست

  1. ادبیات غنایی عارفانه
    1. مفهوم اول

 

                     ادبیات غنایی عارفانه :

                     مفهوم اول :   عاشق واقعی اسرار هستی را برای کسی فاش نمی کند

 

                       ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز .......................................................... کاین سوخته را جان شد و آواز نیامد

                        معنا :   ای بلبل! عشق را از پروانه یاد بگیر که جان خود را در راه عشق فدا کرد و فریادی نکرد

                     این مدٌعیان در طلبش بی خبران اند ............................................................... کان را که خبر شد خبری باز نیامد

      معنا :  اینها که ادعای عاشقی دارند از عشق بی خبرند  ،  زیرا عاشقان واقعی کسانی هستند که خبری از آنها به گوش نمی رسد ( جان خود را در راه عشق می دهند )

                     دَم نتوان زد به مجلسی که در آنجا ............................................................... مُهر خاموشی زدند بر لب قایل ( گوینده )

                     معنا :  در مجلسی که مُهر خاموشی بر لب گوینده زده اند نمی توان صحبتی کرد

              آنکه شد هم بی خبر هم بی اثر .................................................................. از میان جمله او دارد خبر

                       معنا :   تنها کسی که از راز عشق و معشوق خبر دارد ، کسی است که خبر و اثری از او نیست

                        تا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم .................................................. با وجودش ز من آواز نیاید که منم

                         معنا :   از زمانیکه از معشوق و راز او با خبر شده ام ، از خود بی خود شده ام  ،  با وجود او دیگر سخنی از من نخواهی شنید

                سعدی از بارگه قربت دوست ............................................................... تا خبر یافته است بی خبر است

                            معنا :   سعدی تا از معشوق خبری یافت ، جزء بی خبران شد ( خبری از او نیامد )

                  اگر سالکی محرم راز گشت .............................................................. ببندند بر وی در بازگشت

                      معنا :   اگر رهرو راه عشق از اسرار غیب با خبر شود  ، درِ بازگشت به رویش بسته خواهد شد

               عشق با سرِ بریده گوید راز ............................................................... زان که داند ، که سر بُود غمٌاز

                           معنا :   تا در راه عشق فدا نشوی از اسرار غیب آگاه نمی شوی

 

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5