فهرست

  1. ادبیات غنایی عارفانه
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم
    3. مفهوم سوم

 

                         ادبیات غنایی عارفانه

                              مفهوم اول :  همه ی کارها در این دنیا به خواست و اراده ی خداوند انجام می شود

 

                               ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ........................................................... ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست

                             معنا :   ما انسانها مانند  نی و کوه هستیم که صدا و پژواک ما از جانب خداوند است

                    ز یزدان دان نَه از ارکان که کوته دیدگی باشد ...................................................... که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

                معنا :   علت و معلول همه ی کارها در این دنیا را از طرف خداوند بدان  ،  نشانه بی خردی است که آن را از جانب انسان بدانی

             دور او هر چه کرد و هر چه کند ................................................................ کرده ی کردگار کیهان است

                        معنا :    هر عملی که در این روزگار انجام می شود ، به خواست و اراده ی خداوند است

                          همه ی قضا و قدر ، کردگار عالم راست ................................................ مدان تو نیک و بدی جز ز ایزد داور

                معنا :   قضا و قدر و همه ی خوبی و بدی موجود در این دنیا به اراده ی خداوند است

                      در گوش دلم گفت فلک پنهانی ....................................................... کاری که خدا کند ز من می دانی؟

                     معنا :   فلک آهسته به من گفت :  کاری که به اراده ی خداوند انجام می شود را از من ندان

 

                           مفهوم دوم  :   نقش قضا و قدر در زندگی انسان

 

                    حافظ به خود مپوشید این خرقه ی مِی آلود ......................................................... ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

                     معنا :   حافظ به خواست و اختیار خود عاشق نشد  ،  ای شیخ عذر ما را بپذیر

                         برو ای ناصح و بر دُردکشان خُرده مگیر ...................................................... کارفرمای قدر می کند این ، من چه کنم

                      معنا :   ای نصیحت کننده! از دُردکشان ایراد نگیر   ،  همه ی این کارها به خواست خداوند است و کاری از ما ساخته نیست

                   در پسِ آیینه طوطی صفتم داشته اند ............................................................... آنچه استاد ازل گفت بگو ، می گویم

                      معنا :   من مانند طوطی هستم که هر آنچه که خداوند به من یاد می دهد را انجام می دهم ( از خود هیچ اختیاری ندارم )

                من اگر خارم و گر گُل چمن آرایی هست ............................................................ که از آن دست که می پروردم می رویم

                 معنا  :    من انسان از آن دستی که مرا پرورش می دهد رشد می کنم

                      

                                 مفهوم سوم :   دل همچون آیینه ای است که به کمک آن می شود رازهای عالم را درک کرد

 

                   آیینه ی سکندر جام می است بنگر ................................................................ تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

                  معنا :   جام می مانند آیینه ی اسکندر است که در آن می توان احوال همه ی عالم را در آن تماشا کرد

                           توضیح :  در تاریخ آمده ، اسکندر مقدونی در شهر اسکندریه مصر آیینه ی بزرگی در ساحل آن قرار داده بود که آمدن کشتی ها

                               را از فاصله ی بسبار دور نشان می داد ، از آن به بعد این آیینه  ، نماد بلند نظری و دور اندیشی شناخته شد

                  دل بُود آیینه ی وجه خدا ................................................................. در دل صافی نماید حق ، لقا

                   معنا  :   دل آنسان آیینه ی جلوه ی خداوند است  و خداوند در دل های صاف و صادق نمایان می شود

                       

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

 

                  

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5