فهرست

  1. ادبیات تعلیمی
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم
    3. مفهوم سوم

 

 

                       ادبیات تعلیمی

                                 مفهوم اول  :   ذات هر چیزی تغییر ناپذیر و تربیت بی تاُثیر است

 

                        طبع بد نیکو نگردد ، هر که بنیادش بد است .......................................................... تربیت نااهل را ، چوت گردگان بر گنبد است

                      معنا  :   ذات بد تغییر نمی کند و تربیت در وجود نااهل تاُثیری ندارد

                                 مار  را هر چه بهتر پروری ..................................................................... چون یکی خشم آورد ، کیفر بری

                               معنا  :   طینت و ذات مار با تربیت خوب هم تغییر نمی کند و عاقبت یک روزی زهر خودش را بر تو می ریزد!

                            بید را گر بپرورند چون عود ................................................................. بر نیاید نسیم عود از بید

            معنا  :   درخت بید را اگر متنند عود هم پرورش بدهی  ،  هرگز بوی مطبوع عود را نمی دهد

                           هر که در اصل بد نهاد افتاد .............................................................. هیچ نیکی از او مَدار امید

معنا :   هر کسی که اصل و ذاتش بد است  ،  از او توقع خوبی و نیکی نداشته باش

                     زان که هرگز به جهد نتوان کرد ................................................................ از کلاغ سیاه باز سفید

                         معنا  :   با تلاش و کوشش فراوان هم ، هرگز کلاغ سیاه به باز ( پرنده ی شکاری ) سفید تبدیل نمی شود

                 

                                  مفهوم دوم  :  قناعت ارزشمند است

 

                              چنین بود تا بود این تیره روز ....................................................................... تو دل را به آز فزونی مساز

                                       معنا  :   تیره روزی و بدبختی انسان زمانی آغاز می شود که حرص و طمع در دل او جای می گیرد

                      چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت ....................................................................... اگر می توانی قناعت قناعت

                             معنا  :   پرسیدم چه سرمایه ای در این دنیا وجود دارد که سود زیادی به انسان می دهد  ،  جواب داد : فقط قناعت!

                       گرت نزهت همی باید ، به صحرای قناعت شو ....................................................... که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در باد...

            معنا  :   اگر سربلندی می خواهی دست به دامن قناعت بشو   که در قناعت همه چیز خواهی یافت

                      

                                                      مفهوم سوم  :   با بدان هم نشینی مکن

 

                                    از بدان جز بدی نیاموزی ....................................................................... نکند گرگ پوستین دوزی

                               معنا  :   از انسانهای بد جز بدی چیزی یاد نمی گیری  ،  همانند گرگ که مطابق طبع و ذات خود  درنده است و پوستین دوز نمی شود

                      در گذر از کوره ی آهنگران ........................................................................... کآتش و دودی رسد از هر کران

                                   معنا  :   وقتی از کوره ی آهنگران رد می شوی ، آتش و دود سراپای تو را در بر میگیرد ( چیز دیگری عایدت نمی شود )

                        نخست موعظه ی پیر مِی فروش این است ................................................................. که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

                                  معنا  :   اولین نصیحت مرد عارف این است  ،  که از دوستی و هم نشینی با انسان نااهل دوری کنید

 

 

موُلف :  رضا اشرفی

 مهرماه 1394

           

       

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5