فهرست

  1. ادبیات تعلیمی
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم

 

                            ادبیات تعلیمی

 

                         مفهوم اول  :   ستایش آشتی جویی و مدارا

 

                            آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ......................................................... با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا

                            معنا  :   آسایش و راحتی در دو عالم در گرو عمل به دو جمله است  ،  به دوستانت محبت کن و با دشمنانت مدارا و سازش

                       من امروز نز بهر جنگ آمدم .............................................................. پِی پوزش و نام و ننگ آمدم

                               معنا  :   امروز من برای جنگیدن پیش تو نیامده ام   ،   به دنبال عذرخواهی و آشتی آمده ام

                           مَه ، نور از آن گرفت کز شب نومید ............................................................. گُا بدان بوی یافت که با خار بساخت

                                  معنا  :   ماه به خاطر این نورانی شد که با شب کنار آمد  ،   و گُل به خاط این رایحه و عطر گرفت که با خار آشتی و سازش کرد

                           بختش یار است ، هر که با یار بساخت ...................................................... بردارد کام ، هر که با کار بساخت

                                 معنا  :   هر کس که با یار و معشوق مدارا کند ،  بخت و اقبال همراه اوست  ،   و هر کس که با کار کنار بیاید و با اون بسازد به کامیابی می رسد

                       اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر ................................................................ دوستداران زبان را به زبان باید جست

                        معنا  :   هر کسی را باید با چیزی که دوستدار آن است جست و جو کرد  (  آدم اهل دل را با دل باید یافت  ،  و آدم اهل زبان را از طریق زبان ... )

                    

                       مفهوم دوم  :   باید قبل از رخ دادن اتفاق ناخوشایند ، آن را علاج و درمان کرد

 

                        ای سلیم! آب ز سرچشمه ببند .................................................................. که چو پُر شد نتوان بستن جوی

                          معنا  :    ای انسان عاقل! آب را باید از مبداء جلوی آن را گرفت  ،  چون هنگامی که زیاد شد ، نمی توان جلوی آن را گرفت

                   کنون کوش کآب از کمر در گذشت ................................................................ نَه وقتی که سیلاب از سر گذشت

                       معنا  :   حالا که آب از کمرت گذشته است جلوی آن را بگیر  ،  زمانی که سیل از سرت بگذرد دیگر دیر است

                  بکُش آتش خُرد پیش از گزند ............................................................. که گیتی بسوزد چو گردد بلند

                            معنا  :   آتش اندک را قبل از آنکه به کسی آسیبی برساند خاموش کن  ،   که اگر زبانه بکشد دنیا را می سوزاند

 

 

موُلف  :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5