ساختار چشم انسان - آکادمی کنکور

چشم

بینایی انسان در مقایسه با سایر حواس بسیار کارآمد است.ما به کمک چشمهایمان می توانیم رنگ ها را ببینیم، فاصله ها را تشخیص دهیم و جزییات اشیاء و حرکات ظریف را تمییز دهیم.

 كار آمدترین حس انسان  بینایی 
بیشترین اطلاعاتی كه از محیط بدست می آوریم  بینایی 

 

آکادمی کنکور - چشم انسان

ساختار چشم انسان

چشم و لایه های آن

 

بافت خارجی(بافت پیوندی محکم)

 

صلبیه 

 

آکادمی کنکور - شماره بافت پیوندی محكم و سفید رنگ 

آکادمی کنکور دارای كلاژن فراوان

خارجی ترین لایه كره چشم 

 نقش آن حفاظتی است 

 در جلوی چشم به پوشش شفافی به نام قرنیه تبدیل می شود 

ضخیم ترین لایه چشم 

صلبیه رگ خونی دارد ولی قرنیه رگ خونی ندارد. [ بنابراین در خارجی ترین لایه چشم بیشتر بافت پیوند (صلبیه ) دارای بافت پوششی (رگ خونی ) است. 
 

قرنیه

 

آکادمی کنکور - شماره بافت پیوندی شفاف است كه در ادامه صلبیه است 

آکادمی کنکور فاقد رگ خونی است ,  100% اكسیژن مورد نیاز عدسی و قرنیه به صورت محلول تأمین می شود.

 از زلالیه تغذیه می كند 

 اولین همگرایی نور در قرنیه صورت می گیرد.

 نور باگذشت از قرنیه به علت انحنای آن همگرایی پیدا می كند و از سوراخ مردمك عبور می كند

 قرینه و عدسی از جنس بافت پیوندی اند و هر دو كاملاً زنده اند و دارای سلول  می باشند. 

مایعات چشم

 

زلالیه

 

آکادمی کنکور - شماره مایع شفاف كه جلوی عدسی چشم را پر كرده است ( از پشت قرنیه شروع و از سوراخ مردمك می گذرد و تا جلوی عدسی جریان دارد)

آکادمی کنکور ترکیب یونی و مواد معدنی مانند پلاسما دارد.

 پروتئینش کمتر از پلاسما است.

مواد غذایی و اكسیژن برای عدسی و قرنیه فراهم کرده و نیز مواد زائذشان را دفع می کند زیرا فاقد رگ خونی اند

 از پلاسمای مویرگ های خونی منشأ می گیرد 

 مواد دفعی co2 و مواد نیتروژن دار عدسی و قرنیه را جمع آوری كرده و وارد خون می كند 

زلالیه در ارتباط مستقیم با قرنیه عدسی است.

زلالیه دارای نقش هایی شبیه به :‌1- شش [اكسیژن رسانی ] 2- كلیه [ دفع مواد زائد ] 3- دستگاه گوارش [ به دست آوردن غذا ] 

نکته : منشا زلالیه ، مایه مغزی نخاعی، مایع میان بافتی، مایع مفصلی، لنف  اساساً از پلاسمای خون است . اینها جزء محیط داخلی محسوب می شوند، با این تفاوت كه در اینها در حالت طبیعی ، گلبول قرمز وجود ندارد؛ ولی در این مایعات : گلوكز + اكسیژن و دی اكسید كربن وجود دارد.

زجاجیه

 

آکادمی کنکور - شماره  ماده ای ژله ای و شفاف كه فضای پشت عدسی را تا شبکیه پر كرده است.

آکادمی کنکور مسئول حفظ شکل کروی چشم.

 در مجاورت شبكیه قرار دارد 

باعث حفظ شكل كروی چشم می شود

 

  نقطه كور 

 

آکادمی کنکور - شماره  جایی كه رگ خونی و عصب بینایی از شبیكه خارج می شود 

آکادمی کنکور فاقد گیرنده نوری است 

 در زیر لكه زرد قرار دارد 

 معادل لگنچه در كلیه است چون هم در نقطه كور و هم در لگنچه سرخرگ و سیاهرگ از یك منفذ وارد و خارج 

می شوند.

 در نقطه كور هیچ گیرنده نوری [ استوانه ای و مخروطی ] وجود ندارد اما نورون وجود دارد، چون رشته های عصبی نورون های حسی چشم، پیام حسی بینایی را از چشم خارج می كنند.  

میانی

مشیمیه 

 

آکادمی کنکور - شماره  دومین لایه چشم است 

آکادمی کنکور نازك و رنگ دانه دار است 

 در جلوی چشم تبدیل به بخش رنگین چشم به نام عنبیه می شود 

 مشیمیه پر از رگ خونی است 

 تغذیه كره چشم را بر عهده دارد

عنبیه 

 

آکادمی کنکور - شماره عنبیه دارای ماهیچه های صاف حلقوی و شعاعی , غیر ارادی است .

آکادمی کنکور در ادامه مشیمیه قرار دارد( به سمت خارج تر از ماهیچه های مژكی (

بخش رنگین چشم را تشكیل می دهد

 اعصاب عنبیه تحت اعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك است 

وسط عنبیه ، مردمك چشم قرار دارد كه سمپاتیك باعث گشاد كردن آن و پاراسمپاتیك باعث تنگ كردن آن می شود .

توجه كنید كه ! مردمك فقط یك منفذ است و از درون آن زلالیه عبور می كند .

ماهیچه های 

مژكی 

 

آکادمی کنکور - شماره در ادامه مشیمیه قرار دارد ) به سمت داخل تر از عنبیه(

آکادمی کنکور عدسی به وسیله رشته هایی به ماهیچه های مژكی متصل شده است 

این عضلات ، صاف و غیر ارادی هستند و با اثر انسولین بر آنها، غشای آنها نسبت به گلوكز نفوذ پذیر می شود.

در تنظیم تحدب عدسی )تطابق) نقش دارند 

هنگام مشاهده اجسام دور قطر عدسی كم می شود .

هنگام مشاهده اجسام نزدیك قطر عدسی زیاد می شود

داخلی

 

شبكیه

 

آکادمی کنکور - شماره داخلی ترین لایه چشم

آکادمی کنکور بسیار نازك

 شامل گیرنده های استوانه ای مخروطی

  گیرنده های نوری موجود در شبكیه، انرژی را به پیام عصبی تبدیل می كنند و توسط عصب بینایی ، پیام ابتدا به تالاموس می رود در تالاموس تقویت می شود سپس به قشرمخ پس سری می رود و در آنجا پیام عصبی تفسیر و پردازش نهایی می شود .

 جنس شبكیه : بافت عصب

لکه زرد

 

آکادمی کنکور - شماره در امتداد محور نوری كره چشم قرار دارد 

آکادمی کنکور در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد 

 پر از گیرنده مخروطی است (گیرنده مخروطی در آن بیشتر از استوانه ای است.)

 بخشی از شبكیه است و ساختارعصبی دارد

 

 

 

گیرنده های نوری

 

 

مخروطی

 

آکادمی کنکور - شماره در نور قوی تحریك می شود

آکادمی کنکور در دید رنگ ها و جزئیات اشیاء و دقت و تیز بینی نقش دارد

 حساسیت به نور شان كمتر است.

 در لكه زرد بیشتر گیرنده مخروطی وجود دارد.

 

 

استوانه ای 

 

آکادمی کنکور - شماره در نور ضعیف تحریك می شود.آکادمی کنکور - گیرنده های نوری چشم

آکادمی کنکور در دید شبانه نقش دارد.

 به نور حساس ترند >> تحریك سلول های استوانه ای 

نتیجه : تصاویر سیاه و سفید ؛ چون در دید رنگ ها نقش ندارد.

 

  مقایسه سلول های مخروطی و استوانه ای چشم : 
 
آکادمی کنکور - شماره جسم سلولی سلول های استوانه ای به پایانه آكسون نزدیك تر است نسبت به مخروطی ها 
آکادمی کنکور سلول های مخروطی و استوانه ای، هر دو هم در نور ضعیف و هم در نور قوی تحریك می شود. 
آكسون سلول های مخروطی بلندتر(مانند آکسون نورون های حرکتی) از آكسون سلول های استوانه ای است . 
 

بیماری های چشم

بیماری های چشم

 

 

عیب ورود نور

آب مروارید

علت = کدر شدن عدسیآکادمی کنکور - آب مروارید

اصلاح= حتماً باید جراحی و عدسی تخلیه و عدسی مصنوعی جایگذاری شود + عینک

عیب ژنتیکی

کور رنگی

علت = جهش در ژن پروتئین های موجود در گیرنده های مخروطی

عیب شکست نور

 

پرتو ها در یک نقطه

 به هم نمی رسند.

)آستیگماتیسم(

علت= عدم یكنواختی انحنای قرینه یا عدسی

آکادمی کنکور - آستیگماتیسم

اصلاح= عینك

پرتو ها در یک نقطه

 به هم می رسند.

پشت شبكیه به هم می رسند

آکادمی کنکور - دوربینی

دوربینی

علت = کوچکی بیش از حد کره چشم

اصلاح= عدسی همگرا یا محدب

پیر چشمی

علت= سفت شدن عدسی

اصلاح= عدسی همگرا یا محدب

جلوی شبكیه به هم می رسند

(نزدیک بینی(

آکادمی کنکور - نزدیک بینی

 

علت = بزرگی بیش از حد کره چشم

اصلاح= عدسی واگرا یا مقعر

 
نکته :شباهت پیرچشمی و آب مروارید : آکادمی کنکور - عیوب انکسازی چشم
 


آکادمی کنکور - شماره هر 2 بیماری درسن بالا ایجاد می شوند. 
آکادمی کنکور در هر 2 بیماری، عدسی دچار اشكال می شود [ولی نوع مشكل متفاوت است]
عینك در درمان هر 2 بیماری كاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

آکادمی کنکور - رفع عیوب انکساری با عینک

نکات مربوط به رنگ و چشم:
آکادمی کنکور - شماره كور رنگی مربوط به سلول های مخروطی و شب كوری مربوط به سلول های استوانه ای است . 
آکادمی کنکور رنگ چشم به علت وجود رنگدانه در عنبیه است . 
آکادمی کنکور صلبیه رنگیزه ندارد.
مشمیه دارای رنگ قهوه ای تیره است.

 

ارتباط اعصاب خود مختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) با چشم:
اعمال اعصاب خودمختار در چشم :
1- تطابق در عدسی    2- رفلکس نوری مردمک(تغییر قطر مردمک)
آکادمی کنکور - شماره اعصاب پاراسمپاتیک در نور زیاد: باعث انقباض عضلات حلقوی عنبیه و تنگ شدن مردمك می شوند.
آکادمی کنکور  اعصاب سمپاتیک در نور كم : با انقباض عضلات شماعی باعث گشاد شدن مردمك می شوند.
 تحریك اعصاب سمپاتیك  انقباض ماهیچه های مژكی  عدسی كروی تر و قطورتر  همگرایی بیشتر   تصویر اشیای نزدیك روی شبكیه


مولف : علیرضا سیاحی

آذر 94

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 16 | امتیاز: 4/38 از 5
مگه اعصاب سمپاتیک باعث گشادی مردمک در نورکم وپاراسمپاتیک باعث تنگی مردمک در نور زیاد نمیشد؟؟ چرا اینجا بر عکس نوشته شده؟؟ من اشتباه میکنم؟؟
سلام دوست عزيزم . بله همينطوره اينجا اشتباه تايپي بوده.ممنونم که اطلاع رساني کرديد.
ببخشید میشه در مورد تطباق در دید اجسام دور و نزدیک و دور یا نزدیک بینی توضیح بیشتری بدید؟ ممنون واقعا عالیه