فهرست

مقدمه

1- اهداف این جزوه

2- مهارت شماره 4: پاسخ به سوالاتی که یک کلمه یا ضمیر در آن داده می شود و مرجع آن موضوع سوال است

مثال 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم ریاضی

مثال 2: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

3- بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

مقدمه

در جزوه قبل دیدیم که چگونه می توان به سوالاتی پاسخ داد که دارای سه گزینه موجود در متن می باشند و یک گزینه غیر موجود در متن. همچنین یاد گرفتیم که چگونه می توان کلمات کلیدی را در گزینه ها یافت. در این جزوه بنا داریم تا به یکی از آسان ترین مهارت های درک مطلب بپردازیم. می توان گفت که تقریبا هر ساله یک سوال از این مهارت در کنکور آمده است. بنابراین در ادامه به بررسی این مهارت خواهیم پرداخت.  

1- اهداف این جزوه

1- بررسی مهارت شماره 4

2- بررسی تست ها کنکوری از مهارت شماره 4

3- بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

2- مهارت شماره 4: پاسخ به سوالاتی که یک کلمه یا ضمیر در آن داده می شود و مرجع آن موضوع سوال است

این نوع سوال، در همه کنکورها در بخش زبان انگلیسی بسیار متداول است و تقریبا در همه آزمون ها به طور محتمل این سوال وجود دارد.سوال معمولا به شکل زیر است:

The pronoun\word “……” in line X refers to ……

معمولا اسمی که آن کلمه یا ضمیر به آن بر می گردد، قبل از آن در متن بیان شده است. برای پیدا کردن پاسخ صحیح ابتدا آن کلمه یا ضمیر را با توجه به مکانی که در سوال داده شده است در متن پیدا می کنیم. سپس به اسم هایی که قبل از آن ضمیر یا کلمه آمده است نکاه می کنیم پس باید جمله قبل از جمله ای که حاوی آن ضمیر است تا جمله ای که حاوی آن است به دقت خوانده شو و جواب مناسب انتخاب شود.پاسخگویی به این نوع سوال معمولا آسان می باشد. برای فهم بیشتر این مساله، مثالی را بررسی می نماییم.

مثال 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم ریاضی

    Weather forecasting is the use of science and technology to predict the state of the atmosphere for a given location. Human beings have tried to predict the weather informally for thousands of years, and formally since the nineteenth century. Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state of the atmosphere on a given place and using scientific understanding of atmospheric processes to predict how the atmosphere will be on that place.

    Once an all-human endeavor based mainly upon changes in barometric pressure, current weather conditions, and sky condition, weather forecasting now relies on computer-based models that consider atmospheric factors. Human input is still required to select the best possible forecast model to base the forecast upon, which involves pattern recognition skills, teleconnections, knowledge of model performance, and knowledge of model biases. The ever-changing nature of the atmosphere, the great computational power required to solve the equations that describe the atmosphere, error involved in measuring the initial conditions, and an incomplete understanding of atmospheric processes mean that forecasts become less accurate as the difference in current time and the time for which the forecast is being made increases.

 

The word “which” near the end of paragraph 2 refers to………. .

1) processes

2) forecasts

3) difference in current time

4) time

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره پیش بینی آب و هوا می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره چهار استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله ای که پیش از آن ضمیر آمده است را خوب بخوانیم. منظور از جمله قبل یعنی از ابتدای جمله.

بیایید تا براساس اطلاعات گفته شده پاسخ صحیح را پیدا کنیم. ابتدای جمله قبل از which به صورت زیر می باشد:

 

The ever-changing nature of the atmosphere, the great computational power required to solve the equations that describe the atmosphere, error involved in measuring the initial conditions, and an incomplete understanding of atmospheric processes mean that forecasts become less accurate as the difference in current time and the time for which the forecast is being made increases.

 

اگر خوب به عبارت قبل از which دقت کنیم، متوجه می شویم که which در حال توصیف زمان یا همان time می باشد. بنابراین پاسخ صحیح تست گزینه شماره چهار می باشد. اما سوال اینجاست که چرا گفتیم از ابتدای جمله بخوانیم. پاسخ این است که ممکن است گاهی اوقات مانند این تست پاسخ در این قسمت از متن نباشد و جلمه which اشاره به ابتدای جمله کند.

مثال 2: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

    Although milk is made up mainly of water, it contains nearly all the food substances needed by the body. That is why it is a valuable drink for children and is used in so many different ways in our diet.

    Milk looks white because it contains a protein (body-building substance) called casein. Through a microscope floating globules (small drops) of fat can be seen in milk. The layer of cream which floats on the top of milk is made up of fat globules. As well as casein and fat, which can both be seen, milk also contains a type of sugar called lactose dissolved in it. Minerals, particularly calcium and phosphorus (which are important in forming bones and teeth) and most of the vitamins essential for life and health are also contained in milk.

    Milk is produced by all female mammals to feed their young for the first part of their lives. All young mammals, from whales to babies, have milk for their first food. Because milk is a useful food for adults as well as for babies and children, people have kept animals for their milk from very early times.

    Among most English-speaking people the cow is the main provider of milk. In Spain and Greece the sheep and the goat are the chief milk-producing animals. The camel provides milk to the desert tribes of Arabia, and in Egypt the water buffalo is a source. The reindeer furnishes milk to people living in Lapland. Mongolian tribes drink mare's milk. In Peru the llama is a milk-producing animal. In Tibet the people get milk from the yak. However, in certain countries, notably China and Japan, milk has never been an important part of the diet and dairy animals are not kept.

 

The word "it" in paragraph 2 refers to ……

1) sugar

2) fat

3) milk

4) casein

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره شیر می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره چهار استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله ای که پیش از آن ضمیر آمده است را خوب بخوانیم. منظور از جمله قبل یعنی از ابتدای جمله.

 

جمله ای که در آن ضمیر it وجود دارد را بررسی می نماییم تا دریابیم که ضمیر it، به چه اسمی اشاره می کند.

As well as casein and fat, which can both be seen, milk also contains a type of sugar called lactose dissolved in it.

اگر به این جمله خوب دقت کنیم در میابیم که این ضمیر ممکن است به چند اسم اشاره کند. بنابراین می توانی همه آنها را بررسی نماییم تا ببینیم که کدامیک درست می باشد. جمله مذکور به فارسی می شود:

به مانند ماده پنیری و چربی که هر دو را می توان دید، شیر همچنین شامل نوعی شکر می شود که در آن حل شده است.

 

اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که ضمیر it به اسم milk اشاره می کند. بنابراین گزینه شماره 3 پاسخ تست می باشد.

3- بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5