فهرست

مقدمه

1-اهداف جزوه

2-مهارت شماره 8: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود نیست

مثال 1: مثالی از کتاب Longman

3-نتیجه گیری

مقدمه

در این جزوه، آخرین مهارت پاسخگویی به سوالات درک مطلب را بررسی می نماییم.همانطور که در مهارت های شماره دو، سه و چهار دیدیم، سوالاتی وجود داشتند که گزینه ها در متن به صورت مستقیم موجود بود، امام در این مهارت شاهد حالتی می باشیم که برای پاسخ دادن به تست می بایستی گزینه صحیح را با استفاده از استنتاج از متن حدس زد. لازم به ذکر است که این مهارت برای کنکور سراسری غیر از زبان تخصصی اهمیت چندانی ندارد.

1-اهداف این جزوه

1- معرفی مهارت شماره 8.

2- بررسی چند تست از مهارت شماره 8.

2-مهارت شماره 8: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود نیست

برخی از سوالات، در بخش درک مطلب کنکور، وجود دارد که پاسخ آن به طور مستقیم در متن بیان نشده است. برای پاسخگویی به این نوع از سوالات، باید از اطلاعات موجود در متن نتیجه گیری کرد.برای پاسخگویی به این نوع سوالات، ابتدا کلمات کلیدی را در سوال پیدا می کنیم سپس به دنبال آن کلمات کلیدی در متن می گردیم و قسمت هایی از متن را که حاوی آن کلمه کلیدی است به دقت می خوانیم سپس از آن قسمت ها باید نتیجه گیری کنیم و جواب مناسب سوال را پیدا کنیم. سوال هایی که از ما پرسیده می شوند معمولا در قالب چند شکل به صورت زیر می باشند:

It is can be inferred

It is implied

It is most likely

What probably….

مثال 1: مثالی از کتاب Longman

    Eskimos need efficient and adequate means to travel across water in that areas where they live are surrounded by oceans, bays, and inlets and dotted with lakes and seas. Two different types of boats have been developed by the Eskimos, each constructed to meet specific needs.

    The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider; however, some kayaks are made for two. Because the deck of kayak is covered over expect for the hole (or holes) for its rider (or riders), a kayak can tip over in the water and roll back of without filling with water and sinking. One of the primary uses of the kayak is for hunting.

    The umiak is not crossed over, as is kayak. Instead, it is an open boat that is built to hold ten to twelve passengers. Eskimos have numerous uses for the umiak which reflect the size of the boat; e.g. the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak.  

سوال:

1- It is implied in the passage that if kayak has two holes, then

  1) It accommodates two riders.

  2) It is less stable than a kayak with one hole.

  3) It is as large as an umiak.

  4) It cannot be used on the ocean.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

همانطور که گفتیم، برای پاسخ دادن به اینگونه سوالات، می بایستی به صورت شهودی و غیر مستقیم منظور سوال را از متن درک کنیم. اگر به انتهای خط پنجم دقت کنیم، می توانیم با تحلیل آن خط، جواب تست را پیدا کنیم.

   

    Eskimos need efficient and adequate means to travel across water in that areas where they live are surrounded by oceans, bays, and inlets and dotted with lakes and seas. Two different types of boats have been developed by the Eskimos, each constructed to meet specific needs.

    The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider; however, some kayaks are made for two. Because the deck of kayak is covered over expect for the hole (or holes) for its rider (or riders), a kayak can tip over in the water and roll back of without filling with water and sinking. One of the primary uses of the kayak is for hunting.

    The umiak is not crossed over, as is kayak. Instead, it is an open boat that is built to hold ten to twelve passengers. Eskimos have numerous uses for the umiak which reflect the size of the boat; e.g. the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak.  

اگر به این جمله خوب توجه کنیم با توجه به گزینه ها در میابیم که قایق اسکیموها گنجایش دو نفر را نیز دارد بنابراین گزینه شماره یک پاسخ صحیح تست می باشد.

3-نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده، می توان به عنوان نتیجه گیری وخلاصه جدول زیر را ارائه نمود.

حالت ها

 

سوال هایی که پرسیده می شود

It is can be inferred

It is implied

It is most likely

What probably….

 

مکان پیدا کردن جواب

با توجه به سوال می بایستی بخشی از متن که به صورت غیر مستقیم جواب تست را در خود جای داده است را پیدا نمایید.

چگونه می توان به سوال جواب داد

گام 1: کلمه کلیدی  را در متن پیدا کنید.

گام 2: آن بخش از متن که شامل کلمه کلیدی می باشد را پیدا نمایید.

گام 3: با دقت فراوان آن قسمت از متن را می خوانیم و از دل آن پاسخ صحیح را استنتاج می نماییم.

گام 4: به گزینه ها بازگشته و نزدیکترین گزینه به حدس خود را انتخاب نمایید.

 

سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5