آزمون سراسری 1394، زیرگروه آزمایشی علوم ریاضی، درس زبان انگلیسی، متن شماره 1

For many years people have been trying to create a simple universal language that would serve all over the world as a common means of communication. In the last three hundred years, more than seven hundred such languages have been suggested. The most successful and the most popular of these is a language called Esperanto. It was invented by Ludwig Zamenbof, who lived in Poland. When he was growing up, he saw that people from different backgrounds who lived in Poland had lots of difficulties communicating with each other. This often led to disagreements. Ludwig felt that a common language would help them understand each other better and agree with each other. So he began working on a common international language. He started his work while he was still at school! In 1887, he published some information about his new language. He did not use his real name. He used the name Dr. Esperanto (which means "one who hopes").Soon people from all over the world became interested in his language, called Esperanto. Today, Esperanto is spoken by about eight million people throughout the world. Many governments and international organizations recognize it in many ways. Esperanto is often used on radio broadcasts from official government stations.

93- What is the passage mainly about?

1) The life of a Polish school boy.

2) Invention of a universal language.

3) How Esperanto has helped people.

4) How people often do not understand each other.

 

 

 

 

 

 

94- What does the word "these" in line 4 refer to?

1) Years

2) Means

3) People

4) Languages

 

 

95- Which of the following statements is TRUE?

1) Ludwig was afraid of people, so he changed his name.

2) Ludwig started to work on his idea when he was very young.

3) Esperanto has been widely used for the last three hundred years.

4) May people did not understand Ludwig, so they disagreed with him.

 

 

 

 

 

 

96- What do we understand about Ludwig Zamenhof?

1) He was hopeful that his invention would become successful one day.

2) He had difficulty communicating with people when he was growing up.

3) He spoke to eight million people in Esperanto.

4) He worked at an official radio station.

 

 

 

 

 

 **پاسخنامه تشریحی**

**سوال 93**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال: *مهارت شماره یک: پیدا کردن ایده اصلی متن*

درجه سختی سوال: *1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال: *بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 2 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

با توجه به مهارت های گفته شده، اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که سوال مربوطه در باره ایده اصلی متن می باشد. بنابراین برای پاسخگویی به این سوال می بایستی که از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

یادآوری اندک از مهارت شماره یک: برای پاسخگویی به این نوع سوالات می بایستی که جمله اول پاراگراف در صورتی که متن تنها شامل یک پاراگراف می باشد یا جملات نخست هر پاراگراف در صورتی که متن شامل چندین پاراگراف باشد، را بررسی کنیم. بنابراین از آنجایی که متن فوق تنها دارای یک پاراگراف می باشد، تنها جمله نخست آن را می بایستی مورد بررسی قرار دهیم. حال بیایید تا با یکدیگر جمله نخست را مورد بررسی قرار دهیم:

For many years people have been trying to create a simple universal language that would serve all over the world as a common means of communication.

در این جمله گفته شده است که "مردم سال ها است که در تلاش ساخت یک زبان بین المللی ساده می باشند که بتواند در سرتاسر جهان به عنوان یک وسیله ارتباطی مورد استفاده قرا گیرد."

حال با توجه به این جمله بیایید تک تک گزینه ها را مورد بررسی قرار دهیم:

گزینه شماره یک: زندگی پسر محصل لهستانی.

درست است که متن درباره این شخص بحث کرده است اما در جمله نخست هیچ حرفی از او به میان نیامده است. بنابراین این گزینه نمی تواند پاسخ تست باشد.

گزینه شماره دو: اختراع یک زبان جهانی.

اگر خوب به جمله نخست توجه کنیم، متوجه می شویم که دقیقا بحث درباره اختراع یا به وجود آوردن یک زبان جهانی می باشد. پس گزینه فوق پاسخ صحیح تست می باشد.

گزینه شماره سه: چگونه اسسپرانتو به مردم کمک کرده است.

این موضوع در جمله نخست و حتی در کل متن نیز به صورت مستقیم نیامده است. بنابراین گزینه فوق مردود است.

گزینه شماره چهار: مردم چگونه غالبا یکدیگر را متوجه نمی شوند.

این گزینه اگرچه در متن آمده است و از جمله اول نیز به صورت بسیار غیر مستقیم قابل استنتاج است، اما هرگز نمی تواند پاسخ تست باشد. زیرا در جمله نخست به صورت صریح عنوان نشده است.

 **سوال 94**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال: * مهارت شماره 4: پاسخ به سوالاتی که یک کلمه یا ضمیر در آن داده می شود و مرجع آن موضوع سوال است *

درجه سختی سوال:: *1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 4 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره چهار: در این مهارت می بایستی جمله ماقبل جمله ای که در آن ضمیر مذکور وجود دارد را مطالعه کنیم تا پاسخ صحیح را پیدا کنیم. در این مورد، اگر به جمله ماقبل این جمله خوب دقت کنیم، می توانیم پاسخ تست را به سادگی پیدا کنیم.

In the last three hundred years, more than seven hundred such languages have been suggested. The most successful and the most popular of these is a language called Esperanto.

پس با توجه به آن جمله، موضوع صحبت درباره زبان می باشد بنابراین ضمیر these به اسم languages اشاره می کند.**سوال 95**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره دو: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است *

درجه سختی سوال:*2 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 20 تا 30 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 2 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره دو: در این مهارت می بایستی کلمه کلیدی را یا در صورت سوال یا در گزینه ها پیدا نموده و به دنبال آن بخش در متن که شامل کلمه کلیدی است بگردیم و به سوال بازگردیم و گزینه صحیح را انتخاب نماییم. در این سوال کلمات کلیدی در گزینه ها مشخص شده اند و هر گزینه نیز کلمه کلیدی خصوصی خود را دارد.

در گزینه های یک و دو اگر دقت کنیم متوجه می شویم که کلمه کلیدی حول Ludwig می چرخد و قرار است که ما اطلاعاتی در مورد او بدانیم گزینه یک بر طبق متن غلط است اگرچه او نام خود را تغییر داد اما این تغییر نام به دلیل ترس از مردم نبود و اما گزینه شماره 2 پاسخ صحیح تست نیز می باشد زیرا در متن گفته شده که لودویگ در دبیرستان این کار را شروع کرد. گزینه شماره سه غلط است زیرا زبان اسپرانتو از 300 سال پیش شروع نشد بلکه از 300 سال پیش زبان های زیادی پیشنهاد شده است و گزینه شماره 4 نیز در متن نیامده است.**سوال 96**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره دو: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است *

درجه سختی سوال:*1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 1 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره دو: در این مهارت می بایستی کلمه کلیدی را یا در صورت سوال یا در گزینه ها پیدا نموده و به دنبال آن بخش در متن که شامل کلمه کلیدی است بگردیم و به سوال بازگردیم و گزینه صحیح را انتخاب نماییم. در این سوال کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است.

اگر به متن خوب نگاه کنیم، متوجه میشویم که تمامی اطلاعات داده درباره لودویگ در گزینه ها اشتباه است جز گزینه شماره یک زیرا همانطور که در متن آمده است، او نام خود را به عنوان Esperanto برگزید و این لغت به معنای کسی است که امیدوار است. بنابراین گزینه شماره یک پاسخ صحیح تست می باشد.

آزمون سراسری 1394، زیرگروه آزمایشی علوم ریاضی، درس زبان انگلیسی، متن شماره 1

Weather describes conditions, such as rain, wind, and sunshine, that occur during a short period of time in a particular place; climate is the overall pattern of weather in a region. From one moment to the next the weather can change. A warm, sunny day can be overtaken by a violent storm. Dark clouds form, high winds blow, and rain lashes the ground, yet it may be only a few minutes before the sunny weather returns. However, in some parts of the world, such as in parts of the tropics, the weather barely changes for months at a time. There it is always hot and heavy rains fall. Meteorologists are scientists who measure and forecast the weather. They do this by studying clouds, winds, and the temperature and pressure of Earth's atmosphere. But despite the use of satellites, computers, and other technology in weather forecasting, weather remains a force of nature that is hard to predict. Several thousand weather stations on land, ships, and aircraft measure weather conditions around the world. The stations contain instruments that record temperature, rainfall, the speed and direction of wind, air pressure, and humidity (the amount of water vapor in the air). Balloons called radiosondes carry instruments to take measurements high in the air. Weather satellites in space send back pictures of the clouds.

97- Which of the following is TRUE about the difference between weather and climate?

1) Weather refers to predictable atmospheric conditions.

2) Climate refers to conditions such as rain and wind.

3) Weather is a fixed clin1atic patte1n in a region.

4) Cli1nate refers to a more constant condition.

 

 

 

 

 

 

98- According to the passage, which of the following do meteorologists NOT do when forecasting weather?

1) They study clouds.

2) They study winds.

3) They go high in the air in special balloons.

4) They examine the pressure of Earth's atmosphere.

 

 

 

 

 

 

99- What does the word "barely" in line 6 mean?

1) Never

2) Often

3) Seldom

4) Occasionally

 

 

100- Which of the following is NOT true?

1) Weather stations are not built on land only.

2) Weather stations contain highly advanced equipment.

3) Radiosondes are balloons that take certain tools high in the air.

4) Computers and satellites make it possible to predict weather without any difficulty.

 

 

 

 

 

 

  

**سوال 97**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره دو: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است *

درجه سختی سوال:*1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 4 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره دو:در این مهارت می بایستی کلمه کلیدی را یا در صورت سوال یا در گزینه ها پیدا نموده و به دنبال آن بخش در متن که شامل کلمه کلیدی است بگردیم و به سوال بازگردیم و گزینه صحیح را انتخاب نماییم. در این سوال کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است.

اگر به متن خوب بنگریم در همان خط اول متوجه می شویم که نویسنده مقایسه ای را بین این دو انجام داده است که با توجه به آن گزینه شماره 4 صحیح می باشد. البته در این سوال گزینه سه نیز می تواند مارا گمراه کند. اما با توجه به متن climate یک الگویی از weather است و نه بر عکس.

 **سوال 98**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره 3: پیدا کردن جزئیات (گزینه) بیان نشده در متن *

درجه سختی سوال:*1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

*گزینه شماره 3 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره سه:در این مهارت می بایستی کلمه کلیدی را یا در صورت سوال یا در گزینه ها پیدا نموده و به دنبال آن بخش در متن که شامل کلمه کلیدی است بگردیم و به سوال بازگردیم و گزینه صحیح را انتخاب نماییم. در این سوال کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است. در این نوع از سوالات به دنبال گزینه ای میگردیم که در متن موجود نیست.

اگر به متن دقت کنیم به سادگی می بینیم که گزینه های 1، 2 و 4 جزو کارهایی هستند که هواشناس ها انجام می دهند بنابراین گزینه شماره 3 پاسخ تست می باشد.

 **سوال 99**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره 7: استفاده از متن برای تعیین معنی کلمه نا آشنا*

درجه سختی سوال:*1 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 15 تا 25 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 3 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره هفت: در این مهارت می بایستی به جمله ای که کلمه نا آشنا در آن است دقت کنیم تا به معنای کلمه پی ببریم.

اگر به متن دقت کنیم در جمله ای که آن کلمه آمده است گفته شده است که آب و هوا به صورت barely در طول ماه تغییر می کند اگر خوب فکر کنیم متوجه می شویم که منظور از این لغت به ندرت است که گزینه شماره 3 پاسخ صحیح تست می باشد.**سوال 100**

**اطلاعات سوال**

مهارت مورد نیاز برای حل این سوال:* مهارت شماره 3: پیدا کردن جزئیات (گزینه) بیان نشده در متن *

درجه سختی سوال:*3 از 4*

زمان تقریبی مورد نیاز برای حل این سوال:*بین 30 تا 45 ثانیه *

**گزینه صحیح**

 *گزینه شماره 4 صحیح است*

**پاسخ تشریحی**

یادآوری اندک از مهارت شماره سه:در این مهارت می بایستی کلمه کلیدی را یا در صورت سوال یا در گزینه ها پیدا نموده و به دنبال آن بخش در متن که شامل کلمه کلیدی است بگردیم و به سوال بازگردیم و گزینه صحیح را انتخاب نماییم. در این سوال کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است. در این نوع از سوالات به دنبال گزینه ای میگردیم که در متن موجود نیست.

اگر به متن خوب بنگریم در قسمتی که توانایی های هواشناسان را مورد بررسی قرار داده است گفته شده است که هواشناسان با توجه به کامپیوترها و امکاناتی که دارند همچنان قادر به تشخیص دقیق آب و هوا نیستند که در گزینه چهار آمده است که این کار به سادگی به وسیله کامپیوترها انجام می شود که غلط می باشد. پس پاسخ صحیح تست گزینه شماره 4 می باشد.

 به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5