«زیبایی عفاف»


 مقدمه

 آیات

 متن درس

 اندیشه و تحقیق

 

عفاف، یک حالت درونی است. و جلوه‌ی بیرونی عفاف، نحوه‌ی پوشش هر فرد است. پس پوشش مناسب، از نشانه‌های «عفاف» و «عزّت نفس» است.

در واقع بر اساس نوع پوشش هر کس می‌توان به میزان و معیار توجه وی به این دو ارزش(عفاف و عزت نفس) پی‌برد.

اسلام، هم زنان و هم مردان را به پوشیدن لباس‌های مناسب دعوت کرده‌ است. اما در این بین، نسبت به پوشش زنان توجه ویژه‌ای دارد. علت این امر آن است که زنان از نعمت زیبایی بیشتری نسبت به مردان برخوردارند و به همین خاطر عفاف زنان از مردان مهمتر است، که در این صورت پوشش زنان نسبت به مردان شرایط دقیق‌تر و محکم‌تری دارد.

و اما وظیفه افراد در مورد پوشش به این صورت است که :

ابتدا وظیفه‌ی مردان است که نسبت به نگاه حرام کنترل داشته باشند.

و در ادامه این وظیفه‌ی زنان است که علاوه بر اینکه نگاه خود را کنترل کنند، باید رعایت پوشش مناسب را نیز بجای آورند.

سورۀ نور  – آیۀ 30

پیام اصلی

قُل لِلمؤمِنینَ : به مردان مؤمن بگو

یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم : چشمان خود را (از نگاه به نامحرم) فروگیرند

وَ یَحفَظوا فُروجَهُم : و دامن خود را حفظ نمایند

ذلِکَ اَزکَی لَهُم : این برای پاک ماندن آنان بهتر است.

اِنَّ اللهَ خَبیرٌ بِما یَصنَعون : خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است.

دستور حجاب و پوشش به مردان

وظیفه‌ی مردان مؤمن :

1 . کنترل نگاه(یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم)    2 . پاکدامنی(یَحفَظوا فُروجَهُم)

لازمه‌ی ایمان، حفظ نگاه از حرام است.(قُل لِلمؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم)

 
 

سورۀ نور  – آیۀ 31

پیام اصلی

وَ قُل لِلمُؤمِناتِ : به زنان مؤمن بگو

یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ : چشمتان خود را کنترل کنند

وَ یَحفَظنَ فُروجَهُنَّ : و دامان خود را (از گناه) حفظ نمایند

وَ لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ : و زینت‌های خود را آشکار نکنند

اِلّا ما ظَهَرَ مِنها : مگر آنچه نمایان است،(مانند گردی صورت)

وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ : و روسری‌های خود را بر روی سینه

عَلی جُیوبِهِنَّ : و گریبان خویش بیندازند

دستور حجاب و عفاف به زنان

جلوه‌ گری زنان در جامعه ممنوع است.(وَ لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ)

ظاهر بودن قسمت‌هایی از بدن که به طور طبیعی پیداست، (صورت، دست یا پا) مانعی ندارد.(اِلّا ما ظَهَرَ مِنها)

 
 

سورۀ احزاب  – آیۀ 59

پیام اصلی

یا اَیُّهَا النَّبِیُّ : ای پیامبر

قُل لِاَزواجِکَ و بَناتِکَ : بگو به همسران و دخترانت

وَ نِساءِ المُؤمِنینَ : و زنان مؤمنان

یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلابیبِـهِنَّ : پوشش‌ها خود را به خود نزدیک سازند

ذلِکَ اَدنی : این کار از این جهت بهتر است

اَن یُعرَفنَ : که(به عفاف) شناخته شوند

فَلا یُؤذَینَ : تا مورد اذیت قرار نگیرند

وَ کانَ اللهُ غَفورًا رحیمًا : و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است

این آیه حدود حجاب زنان را بیان می‌کند

در احکام الهی، تفاوتی میان همسران و دختران پیامبر با دیگر زنان نیست.(لِاَزواجِکَ و بَناتِکَ وَ نِساءِ المُؤمِنینَ)

پوشیدن لباسی که معرّف شخصیت زن برای تأمین عفّت و آبرو باشد، لازم است.(یُعرَفنَ فَلا یُؤذَینَ)

 
 

 

دستور عفاف و حجاب از نظر قرآن کریم

ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل، در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص و روﺷﻨﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده است، ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

الف - وظیفه‌ی مردان

1 . وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺧﻮدداری ﻛﺮده و داﻣﺎن ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

* قُل لِلمؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهُم...

2 . ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ(کنترل نگاه) از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3 . اﻣّﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدی، ﭘﺎﻛﯽ و ﺗﻘﻮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺤﺮم را زﻳﺮﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد(علتمقدّمات ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ(معلول) و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻟﻐﺰش ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

4 . رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺗﻴﺮی زﻫﺮآﻟﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻬﯽ آن را ﺗﺮک ﻛﻨﺪ، ﺧﺪا اﻳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ آن را در دل اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب وظیفه‌ی زنان

1 . زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ و داﻣﺎن ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

* یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ

2 . اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻨﺖ و زﻳﻮرآﻻت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.

* لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ

3 . زﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮی ﺳﺮ، ﮔﺮﻳﺒﺎن و ﮔﺮدن آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

* لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنَّ

 
 

تعیین «حدود حجاب» از نظر قرآن و احادیث

اما کاظم (ع)

اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ (ع) در ﺟﻮاب ﺑﺮادرش ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ: دﻳﺪن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮد: ﭼﻬﺮه و دﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﭻ.

ﻳﻜﯽ از ﻳﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪم: آﻳﺎ ﺳﺎﻋﺪ زن از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد؟

ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﻠﯽ، آﻧﭽﻪ زﻳﺮ روﺳﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻧﺒﺎﻳﺪ آﺷﻜﺎر ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﭻ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

قرآن کریم

1 . زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود آن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ روﺳﺮی ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﺮاف ﺻﻮرت و ﮔﺮﻳﺒﺎن آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

* یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلابیبِـهِنَّ

2 . این ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻔﺎف و ﭘﺎﻛﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎر ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﻫﻮیٰ و ﻫﻮس ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ی ﺗﻌﺮّض ﺑﻪ او را ﻧﺪﻫﻨﺪ.

* اَن یُعرَفنَ فَلا یُؤذَینَ

 
 

نحوه و شکل پوشش در اسلام

داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮری، ﻣﺜﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان، اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از آن ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بنابراین، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و اﻗﻮام ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اﺳﻼم، ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ، ﻣﺮدان را ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده :

1 . ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺎر و اﺣﺘﺮام آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد

2 . این لباس ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

3 . ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻧﺰد ﻣﺮدم اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺣﺮام اﺳﺖ.

زنان ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ دو ﺷﺮط زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ:

1 . ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ، از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

2 . ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﺴﺒﺎن و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ی اﻟﻬﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮی، ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎارزش ﺗﺮ و آﺛﺎر و ﺛﻤﺮات ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﻓﺰون ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮد را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

از اﻳﻦ رو، اﺳﺘﻔﺎده از «ﭼﺎدر» به خاطر عللِ زیر اوﻟﻮﻳﺖ دارد :

1 . دو ﺷﺮط ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ دارد(1.تمام بدن خود را... 2.پوشش آنان نباید چسبان...).

2 . ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

3 . ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

 
 

محارم

نَسَبی(راه هم خونی)

محارمِ مرد

مادر – مادر بزرگ – خواهر و بچه‌ها و نوه‌های خواهر – دختر و نوه‌های دختر – عمه و عمه‌ی پدر  و مادر – خاله و خاله‌ی پدر و مادر– دخترِ برادر(برادر زاده) و نوه‌هایش – نوه‌های دختری پسر

محارمِ زن

پدر – پدربزرگ – برادر و بچه‌ها و نوه‌های او – پسر و نوه‌های پسر – عمو و عموی پدر و مادر – دائی و دائی پدر و مادر– پسرِ خواهر(خواهر زاده) و نوه‌های او – نوه‌های پسریِ دختر

سَبَبی(راه پیوند زناشویی)

محارمِ مرد

مادر زن – عروس(زنِ پسر) – دخترِ زن(یا همان نادختری! اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن زن هم دختر داشته باشد، آن دختر بر مرد محرم میشود) – زنِ پدر(یا همان نامادری! اگه مردی با زنی ازدواج کند، آن زن بر  پسرِ مرد محرم می‌شود)

محارمِ زن

پدر شوهر – داماد(شوهرِ دختر) – پسرِ شوهر(اگر زنی با مردی ازدواج کند و آن مرد هم پسر داشته باشد، آن پسر بر زن محرم می‌شود) – شوهرِ مادر(یا همان ناپدری! اگر زنی با مردی ازدواج کند، آن مرد بر دخترِ زن محرم می‌شود)

چند نکته

 زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.

 خواهرزن بر مرد و برادر شوهر بر زن محرم نیست.

 اما مرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زن، ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺴﺮ اوﺳﺖ، ازدواج ﮐﻨﺪ. که در این‌صورت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺷﻴﺮ دادن ﻣﺤﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ ﻣﺤﺎرم رﺿﺎﻋﯽ ﻧﺎم دارﻧﺪ.

 
 

علتِ تفاوت میان پوشش زنان و مردان

اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻫﺎﻳﯽ دارد، ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪی آن ﻫﺎ:

1 . ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻧﻌﻤﺖ،

2 . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﻧﻌﻤﺖ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺎن را ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان از ﻧﻌﻤﺖ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻛﺮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ازدواج زن و ﻣﺮد و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

زن ﺑﻪ ﺷﻜﺮاﻧﻪ ی اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ، ﺑﺎﻳﺪ:

اوﻻً : در ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻃﺮاوت ﺧﻮد ﺑﻜﻮﺷﺪ؛

ﺛﺎﻧﻴﺎً : از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

اﻣﺎ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن(علت)، ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻼق و ﺟﺪاﻳﯽ(معلول) ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻼﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮب، از ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس و ﻧﻮع رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ آﻧﺎن ﭘﻴﺮوی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز آن، از ﺟﻤﻠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻼق ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺎوت ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﮏ زن از ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان، آن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻳﺪه و ﺛﻤﺮه ی اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد زن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 
 

آﻳﺎ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ آزادی و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

حفظ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪادادی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﺐ آزادی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﻄﻠﻮب و درﺳﺖ از آن ﻫﺎﺳﺖ.

پوشش زﻧﺎن ﻧﻴﺰ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزادی و ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن  در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده‌ی ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ:

1 . ﻓﻌّﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﺪون زﻳﺎن آﻧﺎن را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد،

2 . ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد،

3 . ﺣﺮﻳﻢ و ﺣﺮﻣﺖ زن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ،

4 . آراﻣﺶ رواﻧﯽ زن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺮدان زﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن،ﻣﺤﺮم و ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نسبت

محرم

نامحرم

پسرخاله

ـــــ

شوهرخاله

ـــــ

پسرعمه

ـــــ

پدربزرگِ مادر

ـــــ

برادرشوهر

ـــــ

نوه‌ی خواهر

ـــــ

پسرعمو

ـــــ

پسردائی

ـــــ

برادرمادر(دائی)

ـــــ

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 5 | امتیاز: 5 از 5
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. میخواستم بابت جزوهای خوب و کامل و زیباتون از شما تشکر کنم. الان من با نرم افزار سایت روی گوشیم دارم جزوه هارو میخونم خیلی خوبه. بازم تشکر
سلام دوست عزیز و گل. از لطفی که نسبت به ما دارید خیلی سپاسگزاریم. به امید خدا در ماه های آتی جزوه ها، فیلم ها و تست‌های بسیاری از درس ها تکمیل خواهند شد. هدف اول ما بالا بردن کیفیت و کمک به همه‌ی دانش آموزان کنکوری است. شاد و پیروز باشید.