فهرست

  1. آرایه ی استعاره
    1. حالت اول استعاره
    2. حالت دوم استعاره
    3. حالت سوم استعاره
  2. تفاوت استعاره با مجاز

 

           آرایه استعاره :   استعاره به دو دسته تقسیم می شود 1- استعاره مصرحه ( آشکار ) 2- استعاره مکنیٌه ( پوشیده )

 

                           1- استعاره مصرحه ( آشکار ) :  در این نوع استعاره مشبه به  جای مشبه  به کار می رود.

                                  2- استعاره مکنیٌه ( پوشیده ) :  در این نوع استعاره ، مشبه  به همراه یکی از ویژگی های مشبه به  به کار می رود

 

        حالت اول استعاره :

                              اگر بعد از (( ای )) یا قبل از (( الف ندا )) به جای اسم انسان اسم غیر انسان بیاید ، استعاره وجود دارد ( در این حالت آرایه ی تشخیص هم داریم )

                                 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست ....................................... منزل آن مه عاشق کٌش عیار کجاست

                                                         در این مثال بعد از حرف (( ای )) اسم غیر انسان آمده و استعاره داریم

                                      دِی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر ................................. گفتا غلطی خواجه ، در این عهد وفا نیست

                                                                 در این مثال واژه ی صنم قبل از (( حرف ندا ی الف )) آمده و استعاره داریم

           حالت دوم استعاره :

                            فعل های هر گروه از موجودات به همان گروه نسبت داده نشود

                                        عشق پرواز کرد   ،         در این مثال پرواز کردن که ویژگی پرنده است به عشق نسبت داده شده و استعاره داریم

 

             حالت سوم استعاره :

                                        هر اضافه ی استعاری ، آرایه استعاره دارد

                                           تو را از کنگره ی عرش می زنند صفیر ............................... ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

                                                                      در این مثال ، کنگره ی عرش اضافه استعاری است و عبارت استعاره دارد

                             فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید .......................................... شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

                                                         در این مثال نیز پیشگاه حقیقت اضافه استعاری است

 

           تفاوت استعاره با مجاز :

                      توجه داشته باشید که استعاره و مجاز را با هم اشتباه نگیرید!  در استعاره ارتباط دو اسم ( کلمه و معنای مورد نظر ) از نوع شباهت است ، اما در مجاز

                                   این ارتباط از نوع رابطه است و دو کلمه هیچ شباهتی با هم ندارند

                          ای نسیم سحری هیچ سرِ آن داری ...................................... کز برای دل من روی به جانان آری

                    در این مثال ، واژه ی سر در مصرع اول مجاز دارد نَه استعاره ،   ( بین سر و معنای آن قصد هیچ شباهتی وجود ندارد ، اما این دو اسم با هم رابطه دارند ،

                           وقتی شما قصد انجام کاری را دارید ، فکر میکنید ، جایگاه فکر هم در سرِ انسان است ، به همین راحتی !! )

 

 موٌلف :  رضا اشرفی

    مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 7 | امتیاز: 4/86 از 5