«خورشید پنهان»


مقدمه

آیات

متن درس

اندیشه و تحقیق

 

ﺣﻀﺮﺕ ﻣَﻬﺪی ــ ﻋﺠّﻞ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟَﻪ ــ :

1 . ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺎ،

2 . ﺩﺭ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻡ ﺟﻤﻌﻪ، ﻧﻴﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺳﺎﻝ 255 ﻫﺠﺮی ﺩﺭ «ﺳﺎﻣﺮﺍ» ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ

3 . ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  260 ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻛﺮﺩ.

 

ﺍﻣـﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮی(ع) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻛـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻭی ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ نزدیک ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣـﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﻜﺮی(ع) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 260، ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪی(ص) ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.

 

ﺩﻭﺭۀ ﺍﻭّﻝ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 329 ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ، «ﻏﻴﺒﺖ ﺻُﻐﺮیٰ»  ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣّﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﻪ «ﻧُﻮّﺍﺏ ﺍﺭﺑﻌﻪ» ﻭ «ﻧُﻮّﺍﺏ ﺧﺎﺹ» ﻣﻌﺮﻭﻑﺍﻧﺪ.

 

ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺎﻳﺐ، ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ(عج) ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪﺍی ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭی ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺩﻭﻡ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻜﻞِ «ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮیٰ» ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪی(ع) ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆﺍﻝ، ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

 

سوره‌ی انفال – آیه 53

پیام اصلی

ذَلِکَ بِاَنَّ الله : این بدان سبب است که خداوند

لَم یَکُ مُغَیِّرًا نِعمَة : تغییر نمی‌دهد نعمتی را که

اَنعَمَها عَلی قَوم : بر قومی ارزانی داشته

حَتّی یُغَیِّروا : مگر آنکه آنها تغییر دهند

ما بِاَنفُسِهِم : وضع خویش را

وَ اِنَّاللهَ سَمیعٌ عَلیم : و همانا خداوند، بسیار شنوا و داناست.

تغییر نعمت توسط خدا، تابع تغییر وضع مردم است.

اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺿﺎﻳﻊ ﮐﻨﻨﺪ، خداوند آن نعمت را از آنان می‌گیرد.(ذَلِکَ بِاَنَّ الله لَم یَکُ مُغَیِّرًا نِعمَة اَنعَمَها عَلی قَوم حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)(پیامِ شمارۀ 1)

ﻋﺎﻣﻞ از دﺳﺖ دادن ﻧﻌﻤﺖ، خود مردم هستند.(حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)(پیامِ شمارۀ 2)

رحمت خدا بر غضبش مقدّم است.(اَنعَمَها عَلی قَوم حَتّی یُغَیِّروا)

افراد، جامعه را می‌سازند و هرگونه تحّول مثبت یا منفی در جامعه، برپایۀ تحوّلِ فکری و فرهنگیِ افراد است.(قَوم...یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)

 
 

سوره‌ی رعد – آیه 11

پیام اصلی

اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم : همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی‌دهد

حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم : تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند

تغییر نعمت توسط خدا، تابع تغییر وضع مردم است.

ﻋﺎﻣﻞ از دﺳﺖ دادن ﻧﻌﻤﺖ، خود مردم هستند.(حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)(پیامِ شمارۀ 2)

زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻫﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻳﺎ ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اعمال و کردار همان جامعه است.(حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)(پیامِ شمارۀ 3)

خداوند نعمتی را که عطا می‌فرماید پس نمی‌گیرد، مگر آنکه مردم، آن نعمت را ناسپاسی کنند.(اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم)

انسان نباید سراغِ شانس و بخت و اقبال و فال و نجوم برود، زیرا سرنوشت انسان به دست خودش است.(حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم)

 

ﻋﻠﺖ ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی(ع) ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ دل ﺳﻮزﺗﺮ از ﭘﺪرى ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و رﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم(ص)، ﺧﻮد و اﻣﺎم ﻋﻠﻰ(ع) را ﭘﺪران اﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺳﻮزى ﭘﺪر ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺳﭙﺎس، ﻗﺪر ﭘﺪران ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻠﻂ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ(علت) ﮐﻪ ﻳﺎزده ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺷﻬﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ(معلول).

علت نخست : سخت‌گیری و نقشۀ حاکمان بنی‌عباس در شهادت  حضرت مهدی(عج)

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت، درﺑﺎرهٔ دوازده ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی(ع) را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻴﺰ درﺑﺎرهٔ اﻣﺎم زﻣﺎن و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﻳﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

از اﻳﻦ رو ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻨﻰﻋﺒﺎس درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺪى ﻣﻮﻋﻮد(ع) را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

آﻧﺎن اﻣﺎم دﻫﻢ و ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻳﺎزدﻫﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهٔ اﻳﺸﺎن را در ﻣﺤﻠﻪاى ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا ﻣﻨﺰل دادﻧﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎى آﻧﺎن را زﻳﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن،اﻣﺎم دوازدﻫﻢ را در ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

علت دوم : عدم آمادگیِ مردم برای ظهور حضرت مهدی(عج)

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻗﺪرﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻰ و در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎن آن ﺣﻀﺮت، ﺧﺪاوﻧﺪ آﺧﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه و ﺣﺠّﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ در ﺷﮑﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ و از ﭘﺲ ﭘﺮدهٔ ﻏﻴﺒﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ غیبت نیز بر اثر ماندن همان شرایط و عدم آمادگی مردم برای ظهور می‌باشد.

این غیبت آن‌قدر ادامه می‌یابد که نه‌تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی(یعنی کلِ جهان) شایستگیِ درک ظهور و بهره‌مندی کامل از وجود آخرین حجّت الهی را پیدا کند.

در آن زمان، بشریت عملی شدنِ وعده‌های الهی در موردِ حکومتِ صالحان و برپاییِ عدالت جهانی را به چشم خواهد دید.

1 . پیامبر(ص) : «خداوند زمین را پر ازقسط و عدل خواهد کرد، بعد از این‌که پر از ظلم و جور شده باشد.»

 

2 . امام علی(ع) : «زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی‌ماند. اما خداوند، به علت ستمگریِ انسان‌ها و زیاده‌روی‌شان در گناه(علتآنان را از وجود حجت در میانشان بی‌بهره می‌سازد(معلول).»

 

3 . امام باقر(ع) : قضای حتمیِ خداوند است که اگر به بندۀ خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی‌گیرد مگر آن‌که گناهی انجام دهد(علت) که شایستگیِ داشتنِ آن نعمت را از دست دهد(معلول) و این مطلب، مطابق با این سخن خداوند است.» سپس ایشان آیات 53 سورۀ انفال و 11 سورۀ رعد را قرائت کرد.

 

4 . آیۀ 53 سورۀ انفال : «ذَلِکَ بِاَنَّ الله لَم یَکُ مُغَیِّرًا نِعمَة اَنعَمَها عَلی قَوم حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم»

 

5 . آیۀ 11 سورۀ رعد : «اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم»

 

پیامِ کلیِ 5 مورد بالا : «علت غیبت امام زمان، خود مردم هستند.»

نتیجه

از این سخنان درمی‌یابم که تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت‌های خاص خود را دارد که باید بدان‌ها توجه کرد؛ مثال :

جامعه‌ای که گرفتار بی‌عدالتی است، تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراریِ عدالت، اگر از همراهیِ دیگر افراد برخوردار نباشد، به نتیجه نمی‌رسد.

گسترش علم و فرهنگ نیز همین‌طور است. تنها زمانی دانش و فرهنگِ یک ملت پیشرفت و ترقّی می‌کند که عموم افراد جامعه مشتاق و خواهانِ این پیشرفت باشند.

به همین جهت قرآن کریم می‌فرماید که تا اقوام و ملت‌ها تغییر نکنند، خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان را تغییر نخواهد داد.

 
 

رهبری و امامتِ حضرت مهدی(ع) در عصر غیبت چگونه انجام می‌شود؟

برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت، ابتدا باید توجه کنیم که «غیبت» در این‎جا در مقابل «ظهور» است، نه «حضور».

امام را «غایب» نامیده‌اند؛ زیرا ایشان از نظر‌ها «غایب» است، نه این که در جامعه حضور ندارد.

ایشان چون خورشید عالم تاب، انوار هدایت و رهبری خود را بر مسلمانان می‌تاباند. به عبارت دیگر، این انسان‌ها هستند که امام را نمی‌بینند، نه اینکه ایشان در بین مردم حضور نداشته باشد.

اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ(ع) ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارد، از ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ ... ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻰرود، ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم را ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮدم ﺳﻼم ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر و وﻋﺪهٔ اﻟﻬﻰ و ﻧﺪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ. ﻫﺎن! آن روز، روز ﺷﺎدى ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﻰ(ع) و ﭘﻴﺮوان اوﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ع)، ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

«ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻣﻦ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺘﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

اﻳﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن(معلول) در ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ(علت) اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رﻫﺒﺮی ﻇﺎﻫﺮی اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

آری، ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ رﻫﺒﺮى اﻣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ.

اﻳﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺣﻮال اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮﻳﺶ را از ﮐﻤﮏﻫﺎ و اﻣﺪادﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺳﺎزد.

اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ع) در ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ(از ﻋﻠﻤﺎى ﺑﺰرگ اﺳﻼم)، ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

«ﻣﺎ از اﺧﺒﺎر و اﺣﻮال ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﻴﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از اوﺿﺎع ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﺨﻔﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.» اﻳﺸﺎن در اداﻣﻪٔ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

«ﻣﺎ در رﺳﻴﺪﮔﻰ [ﺑﻪ ﺷﻤﺎ] و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﻰﮐﻨﻴﻢ و ﻳﺎد ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد(علتدﺷﻮارىﻫﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﻣﻰآﻣﺪ و دﺷﻤﻨﺎن، ﺷﻤﺎ را رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ(معلول).»

از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ :

1 . ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒّﺖ اﻣﺎم ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ و دﺳﺘﮕﻴﺮى اﻳﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن، رﻳﺸﻪٔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﻴﻌﻴﺎن را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

2 . در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ع) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺣﺎﻓﻆ و ﻳﺎور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.

3 . ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻓﺮاد، ﺣﻞ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻤﻰ ﻋﻠﻤﺎ، ﺧﺒﺮ دادن از ﭘﺎرهاى روﻳﺪادﻫﺎ، دﺳﺘﮕﻴﺮى از درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن، ﺷﻔﺎى ﺑﻴﻤﺎران و دﻋﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮىﻫﺎﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادى ﮐﻪ از ﻳﺎرى آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

نتیجه

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دورهٔ ﻏﻴﺒﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪم رﻫﺒﺮى اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ع) ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رﻫﺒﺮى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

اﻣّﺎ اﻳﻦ رﻫﺒﺮى را اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻋﺎدى ﺣﺲ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ را درﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷﺐ ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮاﮔﻴﺮد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻃﻠﻮع ﻧﮑﻨﺪ، آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ رﻫﺒﺮی ﻇﺎﻫﺮی را اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻦ(فقها) واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در دروس ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

مقایسه

ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ؟ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

امام

خورشید

شباهت‌ها

ﺟﻮد اﻣﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮدن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم

در حال تابشِ مستقیم

خورشید می‌تابد و تمام فواید خود را به زمین می‌دهد و مردم به میزان تلاش و لیاقت خود از آن بهره‌مند می‌‍شوند.

امام نیز درمیان مردم حضور دارد و مردم به اندازۀ استعداد، لیاقت و همت خود بهره می‌برند.

هرکس از لحاظ علمی یا معنوی بخواهد پیش رود، او را یاری می‌رساند و اگر مردم لیاقت داشته باشند و ولایت ظاهریِ ایشان را بپذیرند، رهبریِ جامعۀ آنان را هم بر عهده می‌گیرند.

ﺟﻮد اﻣﺎم و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن از ﻣﺮدم

تابش از پشت ابر

خورشید در این حالت، زمین را از تاریکیِ مطلق نجات می‌دهد، از سرد شدنِ دائمِ آن جلوگیری می‌کند و بخشی از فواید خود را به موجودات می‌رساند و در مجموع با این حالت زمین همچنان حفظ می‌شود.

پشتِ ابر ماندنِ خورشید موقتی است و پس از مدتی خورشید نمایان می‌شود. امام نیز در زمان غیبت زمین را از نابودیِ معنوی حفظ می‌کند، با هدایت معنویِ خود، افراد مستعد را یاری می‌رساند و با وجود خود در میانِ مردم، آنان را از برکات بهره‌مند می‌سازد؛ گرچه آنان متوجه نمی‌شوند.

غیبت نیز امری موقتی است و بالاخره، آن حضرت ظهور خواهد کرد.

ﻧﺒﻮدِ اﻣﺎم

عدم وجود خورشید

اگر خورشید نباشد، کرۀ زمین در کهکشان‌ها سرگردان می‌شود و ساکنان روی آن نابود می‌گردند.

اگر امام نباشد، واسطۀ فیض الهی از بین می‌رود، زمین ساکنان خود را فرو می‌برد، زمین و بلکه نظام جهانی فرو می‌ریزد و کلیه‌ی هدایت‌های الهی قطع می‌شود؛ پس چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

 
 

دوران ﻏﻴﺒﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؟

ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و ﮐﺴﻰ ﺟﺰ او از آن آﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارد.

آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر ﻻزم اﺳﺖ :

1 . اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﻬﻰ،

2 . ﻧﺎاﻣﻴﺪى از ﻫﻤﻪٔ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎى ﻏﻴﺮاﻟﻬﻰ

3 . و آﻣﺎدﮔﻰ ﻻزم ﭘﻴﺮوان و ﻳﺎران اﻣﺎم ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ

و از اﻳﻦ اﻣﻮر ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﮐﺲ دﻳﮕﺮى آﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر را ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﯽ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ، دروﻏﮕﻮﻳﻨﺪ. وﻗﺘﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻴّﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮد:

ﮐَﺬِبَ اﻟۡﻮَﻗّﺎﺗﻮنَ : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻗﺖ، دروغ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻣَﺜَﻞ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪى(ع)، ﻣَﺜَﻞ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.ﻣﻬﺪی(ع) ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ.

 
 

اﻣﺎم ﻋﺼﺮ (ع) ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد. آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟

در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﭘﻴﺪا ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :

1 . ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻫﻢ زوج و ﻫﻢ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

2 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ در ﻳﮏ زﻣﺎن، ﻫﻢ در ﻣﮑﺎن اﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﻣﮑﺎن ب.

اﻣّﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آن اﻣﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦﻫﺎ اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻋﺎدی‌اﻧﺪ،ﻧﻪ ﻏﻴﺮﻋﻘﻠﯽ.

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪٔ اﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ، ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ و زﻳﺴﺘﯽ در ﺑﻴﺮون و داﺧﻞ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آﮔﺎﻫﯽ دارد ﺑﻪ ﻗﺪرت و ارادهٔ ﺧﻮد ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) را ﺟﻮان ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﭘﺲ، ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎم اﻣﺮی ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻏﻴﺮﻋﻘﻠﯽ و ﻣﺤﺎل. و ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪٔ 11 ﺳﻮرهٔ رﻋﺪ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻰ ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) را ﺗﻮﺿﻴﺢ دهید.

سورۀ رعد – آیۀ 11

پیام اصلی

لَهُ مُعَقِّباتٌ : برای انسان تعقیب‌کنندگانی(فرشتگانی) است

مِن بَینِ یَدَیه وَ مِن خَلفِه : که پی‌درپی از پیش رو و از پشت سر

یَحفَظُونَهُ مِن اَمرِ الله : به فرمان خداوند از او حفظت می‌کنند

اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم : همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی‌دهد

حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم : تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند

وَ اِذا اَرادَ الله بِقَومٍ سُوءاً : و هرگاه خداوند برای قومی آسیبی بخواهد

فَلا مَرَدَّ لَهُ : پس هیچ برگشتی برای آن نیست

وَ ما لَهُم مِن دونِهِ مِن والٍ : و در برابر او هیچ دوست و کارساز و حمایت‌کننده‌ای برای آنان نیست.

تغییر نعمت توسط خدا، تابع تغییر وضع مردم است.

  در این آیه خداوند می‌فرماید زمانی که یک تغییر در وضع مردم ایجاد می‌شود، علت اصلیِ آن تغییر خودِ مرد هستند. پس در مورد حضرت مهدی(عج) نیز، علت اصلی ظهور نکردنِ ایشان خودِ مردم هستند. درواقع مردم شایستگیِ ظهور را ندارند.

 
 

ﭼﺮا ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

زیرا غیبتِ امام عصر(عج) همانند خورشیدِ پشت ابر، موقتی است. یعنی همچنان که خورشید برای همیشه پشت ابر باقی نمی‌ماند، غیبت امام عصر نیز همیشگی نیست.

و همچنان که اگر خورشید در پشت ابر بماند بازهم به ما بهره می‌رساند، امام عصر(عج) نیز در دوران غیبت، ما را یاری می‌کند.

ﻏﻴﺮﻋﺎدی و ﻏﻴﺮﻋﻘﻠﯽ (محال) ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام ﺳﻪ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

غیر عادی = امکان پذیر؛ مثال : دوقلوی چسبیده به هم(اگه یادتون باشه، لاله و لادن) – عمر طولانیِ انسان(حضرت نوح)

غیر عقلی(محال) = امکان ناپذیر؛ مثال : یک عدد هم زوج باشد و هم فرد – یک جسم هم در مکان الف و هم در مکان ب

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح  950 ﺳﺎل ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد. از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ؟

حضرت نوح، حداقل هزار سال عمر کرده که توانسته است 950 سال آن را پیامبری کند.

پس در تاریخ، عمری به این طولانی وجود داشته است.

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 5 از 5