فصل چهارم: تغییر و تحول گونه‌ها

تمام آن چیزی که این فصل به شما می‌آموزد نقش انتخاب طبیعی در تغییر گونه‌هاست؛ همچنین با نظریات مختلف در مورد چگونگی تغییر گونه‌ها آشنا می‌شوید. معمولا یک تست در کنکور سراسری دارد؛ بعضی وقتام هیچی!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران