فصل ششم:پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی

در ابتدا در مورد جمعیت و سه ویژگی اصلی هر جمعیتی صحبت خواهیم کرد. سپس در مورد الگوهای رشد جمعیتی (نمایی و لجستیک) ایرادات آن‌ها صحبت می‌کنیم. در آخر در مورد ارتباط میان جانداران در اجتماعات زیستی حرف می‌زنیم. معمولا یک تست در کنکور!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران