فصل هفتم: رفتار شناسی

در این فصل رفتارهای مختلف جانوران از ابتدایی‌ترین تا پیچیده‌ترین را بررسی خواهیم کرد. سپس نقش انتخاب طبیعی در رفتارهای جانوران را بررسی خواهیم کرد.پس قبلش باید بدونید انتخاب طبیعی چیه. سهم این بخش یک تست در کنکور سراسریه.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران