فصل هشتم: شارش انرژی در جانداران

طراحان کنکور نه یک دل، بلکه هزار و یک دل عاشق این فصل هستن؛ چون هر جای سه کتاب زیست که مربوط به فتوسنتز و تنفس سلولی بشه می‌تونن این فصل رو باهاش قاطی‌پاتی کنن که چند سالیه این کارو می‌کنن. تازشم سه تست مستقیم هم در کنکور ازش میاد.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران