فصل سوم: سفری در دنیای جانداران

در فصل قبل در مورد ساختار یک سلول صحبت کردیم. در این فصل می‌بینیم که چگونه از کنار هم قرار گرفتن سلول‌های مشابه و تخصصی شدن کار آنها بافت‌ها تشکیل می‌شوند. در کتاب درسی جدید قسمت اول این بخش در مورد رده بندی جانداران توضیحاتی داده.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران