ادبیات تعلیمی

مشخصه‌ی بارز این نوع ادبی، تعلیم و آموزش، و درون مایه‌ی آن علم، اخلاق و هنره! می‌دونم! شما هم مثل من از نصیحت کردن و نصیحت شنیدن خوشتون نمی‌آد!! اما چاره چیه؟! صبور باشید!!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران