زیست شناسی دهم

زیست شناسی دهم همانند زیست شناسی ۱ در نظام آموزشی قبلی بیشتر به فیزیولوژی بدن انسان و دیگر جانداران می پردازد. در کتاب زیست شناسی قبلی ۳ فصل اول مربوط به مولکول های زیستی، سلول و بافت های مختلف در بدن بود. در کتاب جدید این ۳ فصل در فصول مختلف و بنا بر نیاز هر فصل در ان قسمت پراکنده شده.زیست دهم شامل این فصول میشه : فصل 1 – زیست شناسی دیروز، امروز و فردا، فصل 2 – گوارش و جذب مواد، فصل 3 – تبادلات گاز ی، فصل 4 – گردش مواد در بد ن فصل، 5 – تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، فصل 6 – از یاخته تا گیاه، فصل 7 – جذب و انتقال مواد در گیاهان
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران