کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات سلول، تریکودینا و مشاهده سلول و اندامک‌های آن - سوال 1 از 18
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 16 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: تريکودينا,تقسيم ميتوز

توضیح:

سوال ترکيبي با سوم و پيش
طراح: عليرضا سياحينوع تست: تالیفی

چند مورد درباره غذاي تريکودينا نادرست است؟
الف- جانداري است که در هنگام تقسيم ميتوز در مرحله متافاز خود حداکثر فشردگي کروموزوم ها را دارد.
ب- بعضي گونه‌هاي آن توانايي توليد ترکيبات آلي  به روش بي هوازي را دارند. 
ج- جانوري است که تقسيم ميوز و ميتوز ندارد.
د- فاقد هيستون در DNA خود است.

1)1
1)2
1)3
1)4

 چند مورد درباره هستک نادرست است؟
الف- هستک محل ساخت پروتئين و ريبوزوم است.
ب- همه سلول‌هاي يوکاريوتي فقط يک هستک دارد.
ج- نبودن هستک در فرايند ساخت هورمون گلوکاگون  کبد تاثيري ندارد.
د- هستک مانند سيتوپلاسم آگرانولوسيت ها دانه دار ديده مي‌شود.
 

1)1
2)2
3)3
4)4

کدام جمله عبارت سوال را به درستي تکميل مي‌کند ؟
زوائد سلولي تريکودينا مانند زوائد سلولي ................ در حرکت و برخلاف زوائد سلولي ..............در تغذيه نقش دارد.

1) لوله هاي فالوپ، آنتروزوئيد خزه
2) کيسه هاي گوارشي عروس دريايي - آنتروزوئيد سرخس
3) آميب- آميب
4) گامت نر هاگداران- زئوسپور کاهوي دريايي

 کدام ويژگي تريکودبنا باعث شده آن را بسيار  تخصصي بدانند 
 

1- داشتن تاژک ،هسته نعلي شکل ، غشاي پلاسمايي
2) داشتن مژک ، هسته
3)داشتن مژک ، دهان سلولي و خار اتصال دهنده
4) داشتن هسته ، سيتوپلاسم ، مژک و خار اتصال دهنده

جانوي که تريکودينا روي آن مي لغزد ................

 

1) همانند دولفين ها داراي خط جانبي است.
2)در سياهرگ پشت خود همانند سرخ رگ بند ناف خون روشن دارد.
3)در همه آن ها بادکنک شنا وجود دارد.
4) داراي دفاع اختصاصي و غير اختصاصي است.

از ميکروسکوپ که قدرت تفکيک آن 2µm است مي‌توان براي مشاهده ...............استفاده کرد.

1) ديدن همه ي جانداران فاقد هسته
2) مشاهده بسياري از پروکاريوت ها
3) مشاهده ساختار داخلي ميتوکندري
4) ديدن عامل هرپس تناسلي

کدام گزینه صحیح نیست؟

1) عوامل کمک کننده به حرکت تریکودینا می‌توانند در انسان نقشی در ایمنی داشته باشند.
2) در میکروسکوپ‌های الکترونی به جای نور از چیزی استفاده می‌شود که می‌تواند در شرایطی با حرکت خود، انرژی لازم برای عمل پمپاژ را تأمین کند.
3) هر سلولی که DNA محافظت نشده توسط هسته داشته باشد، الزاما یک سلول پروکاریوتی است.
4) هر سلولی که DNA محافظت نشده توسط هسته داشته باشد، الزاما یک سلول پروکاریوتی است.

بیش‌ترین نسبت سطح به حجم برای سلول‌هایی است که ..........

1) هنگام عبور از طحال آسیب می‌بینند و از بین می‌روند.
2) می‌توانند در روده‌ بزرگ انسان سبب تولید ویتامین B و K شوند.
3) در انعکاس زردپی زیر زانو درگیر هستند.
4) حجم زیادی از مواد غذایی از جمله آلبومین را در خود جای داده‌اند.

 کدامیک در مورد میکروسکوپ صحیح می باشد؟

1) توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا است.
2) برای مشاهده اجزای ریز، لزوماً از میکروسکوپ استفاده می‌شود.
3) با میکروسکوپی که اجزاء حدود 0/2 نانومتر را نشان می‌دهد می‌توان چگونگی تولید هموگلوبین را مشاهده کرد.
4) ازمیروسکوپ الکترونی گذاره که تصاویر 3 بعدی را بدست می‌دهد ، می‌توان کاتالاز را مشاهده کرد.

کدام گزینه در مورد تریکودینا صحیح است؟

1) هر زائده‌ی تریکودینا موجب حرکت آن می‌شود.
2) هر زائده‌ی تریکودینا موجب اتصال آن به ماهی می‌شود.
3) هر تاژک تریکودینا می‌تواند سبب تغذیه و حرکت آن شود.
4) هر خار متصل‌ کننده‌ی تریکودینا می‌تواند به چسبیدن آن به بدن ماهی کمک کند.

با میروسکوپی که برای مطالعه‌ی دقیق جسم گلژی از آن استفاده می‌شود، می‌توان .....

 

1) چگونگی قرار گرفتن کدون آغاز بر روی بخش کوچک ریبوزوم در هنگام ترجمه را مشاهده کرد.
2) ساخته شدن پادتن توسط پلاسموسیت‌ را حین انجام عمل شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر دید.
3) دانه‌ی گرده ذرت را از پنبه شناسایی کرد.
4) چین‌خوردگی‌های غشای داخلی اندامک مسئول تنفس سلول را مشاهده کرد.

ميکروسکوپ الکتروني نگاره ............. 

 

1)تصاوير سه بعدي از سطح نمونه را فراهم مي‌کند.
2) جايگاه اتم هاي سازنده يک مولکول را تعيين مي‌کند.
3) ساختار دروني سلول را به وضوح نشان مي دهد.
4) مراحل تقسيم شدن سلول را به خوبي نشان مي دهد.

در يوکاريوت ها شکل و اندازه سلول را ............. و پاسخگويي به............. نياز هاي متابوليسمي سلول را غشاهاي دروني برطرف کرده است.

 

1) نسبت سطح به حجم- بيش تر
2) کار- بيش تر
3) نسبت سطح به حجم- همه
4) کار- همه

در يوکاريوت ها شکل و اندازه سلول را ............. و پاسخگويي به............. نياز هاي متابوليسمي سلول را غشاهاي دروني برطرف کرده است.

 

1) نسبت سطح به حجم- بيش تر
2) کار- بيش تر
3) نسبت سطح به حجم- همه
4) کار- همه

کدام مورد را با ميکروسکوپ الکتروني مي‌توان مشاهده کرد؟

 

1)چگونگي دياپدز نوتروفيل ها
2) ورود ناگهاني يون‌ها به درون سلول
3)مولکول‌هايي به اندازه 0.1 نانومتر
4) مولکول‌هاي DNA و پروتئين

تراکودينا، ............

 

1)فاقد تاژک است.
2) از توليد کننده ها محسوب مي‌شود.
3)فاقد RNA پلي مراز II است.
4)ژنومي در ناحيه نوکلئوتيدي دارد.

براي مطالعه کدام يک از موارد زير از ميکروسکوپ الکتروني استفاده مي‌شود ؟

 

1)فرايند تنفس سلولی
2)جهت گيری رشته های سلولزی
3)فرايند تقسيم دوتايي
4)زنش مژک ها

کدام‌یک می‌تواند پس از ساخته شدن در شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف، در غشای پلاسمایی سلول سازنده‌ی خود قرار گیرد؟(۱۳۹۱)

1) انیدراز کربنیک
2) کاتالاز
3) استروژن
4) کلسترول
تمرینات سلول، تریکودینا و مشاهده سلول و اندامک‌های آن - سوال 1 از 0
تمرینات سلول، تریکودینا و مشاهده سلول و اندامک‌های آن - سوال 1 از 0