کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بافت پیوندی - سوال 1 از 15
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 11 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: حواس,گوارش

توضیح:

ترکیبی با سوم
طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

هنگام ایجاد زخم در بدن و پاره شدن رگ، پلاکت‌ها با بافتی برخورد می‌کنند که...

1) زیر آن مجموعه‌ای از پروتئین‌های رشته‌ای و پلی‌ساکاریدهای چسبناک قرار دارند.
2) برخلاف سلول‌های دارای توانایی انجام تقسیم با دور شدن کروموزوم‌های همتا از یکدیگر درگیاهان، فضای بین سلولی زیادی دارند.
3) اولین شکست نور را در ساختمان چشم انسان انجام می‌دهد.
4) بخشی از پرده‌ای را تشکیل می‌دهد که در حفره‌ی شکمی، اندام‌ها را از داخل به هم وصل می‌کند.

غشای پایه به بافت‌هایی متصل است که قطعاً... 

 

1)جزو ساده‌ترین بافت‌های جانوری هستند.
2) بیشترین وزن تشکیل دهنده بدن انسان را به خود اختصاص داده‌اند.
3) در سلول‌های آن ها ژن rRNA در هستک توسط RNA پلی مراز I رونویسی می‌شود.
4) فضای بین سلول‌های آن اندک است.

تمامی بافت‌های اصلی مهره‌داران در همه‌ی ................ وجود دارند.

 

1)جانداران دارای هومئوستازی
2) جانداران دارای نرم شامه
3) جاندارانی که DNA اصلی در ناحیه نوکلوئوتیدی قرار ندارد.
4) جانوران دارای دفاع غیر اختصاصی

کدام گزینه در مورد ولووکس می‌تواند درست باشد؟

 

 

1) هر یک از سلول‌های آن عملکرد مستقل دارند.
2) هر کره آن دارای دو تاژک به طرف بیرون است.
3) محیط زیست آن همانند بسیاری از تاژک‌داران است.
4) پیکر آن از یک لایه سلولی با هزاران سلولی با هزاران سلول کم و بیش یکسان تشکیل شده است.

همه‌ی انواع بافت‌های پیوندی ،....   

 

 

 

1) ماده زمینه‌ای نیمه جامد دارند.
2) دارای رشته‌های کلاژن در خود هستند.
3) سلول‌هایی دارند که در آن ها اندامک دوغشایی منفذدار وجود ندارد.
4) دارای فضای بین سلولی هستند که ماده زمینه‌ای این فضار ار پر می‌کند.

 بافت پیوندی ............ برخلاف بافت پیوندی ....... دارای.......... .

 

 

 

1) رشته‌ای - خون - رشته‌ای کشسان است.
2) خون - چربی- سلول‌های هسته دار نیست.
3) غضروف - استخوان - ماده زمینه‌ای مایع است.
4) رشته‌ای - غضروف - رشته‌های کشسان فراوان است.

بافتی که مفصل گوی و کاسه‌ای استخوان لگن را به هم متصل نگه داشته است ،......

 

 

 

1) همانند بافت پوششی مری فاقد فضای بین سلولی است.
2) برخلاف بافت داخلی کیسه هیدر دارای فضای بین سلولی اندک است.
3) همانند بافت پوششی دارای فضای بین سلولی زیادی است.
4) برخلاف بافت داخلی حفرات قلب دارای فضای بین سلولی زیادی است.

 چند مورد از موارد زیر توسط سلول‌های بافت پیوندی ساخته می‌شود ؟
الف) هموگلوبین            ب) پادتن            ج) انیدرازکربنیک            
د)ترومبوپلاستین            ه)پرفورین            و)کلاژ

1)4
2)3
3)6
4)5

چند مورد از جملات داده شده در گزینه ها عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند ؟ 
«هورمون .............. مترشحه از ................،در بافت پیوندی گیرنده دارد.»
الف) موثر در افزایش هوشیاری بزرگسالان - غده سپری شکل
ب) محرک تولید گلبول قرمز- کبد و کلیه
ج) کاهنده کلسیم خون - غده ای در زیر حنجره و در جلوی نای
د) تجزیه کننده بافت استخوانی- غده ای در پشت بزرگترین غده درون ریز

 

1)4
2)2
2)2
4)1

بافتی که .............. لزوماً ............. .

1) سخت‌ترین بافت نوعی بافت پیوندی است - ماده زمینه‌ای آن درای رشته‌های کلاژن می‌باشد.
2) ماده زمینه‌ای آن مایع است - فاقد سلول‌های هسته دار در داخل خود است.
3) جزء ساده ترین بافت‌های جانوری است - در سطح پوست لایه مخاطی ترشح می‌کند.
4) دیواره نخسیتین غیر یکنواخت دارد - دارای تیلاکوئید است.

در جانداران دارای ساختار کاپولا...

1) اگر ماده‌ی دفعی اوره باشد قطعاً جاندار لقاح داخلی دارد.
2) ممکن است سخت‌ترین نوع بافت پیوندی وجود نداشته باشد.
3) همواره تبادل هوا توسط چهار جفت کمان آبششی صورت می‌گیرد.
4) امکان ندارد فرزندی بدون لقاح گامت‌ها به وجود بیاید.

اتصال ​دهنده ماهيچه دو سر بازوي استخوان،.........

 

1) در ماده​ زمينه​اي خود، مقدار زيادي ترکيبات کلسيم​دار دارند.
2) در ساختار خود، سلول​هاي چند هسته​اي رشته​اي شکل دارند.
3) ادامه​ ی بافت پوششي پوشاننده ماهيچه هاي اسکلتي است.
4) در ساختار خود رشته​هاي به هم فشرده و کشسان دارند.

 شکل مقابل که نوعي بافت پيوندي  را نشان مي​دهد، در .............انسان وجود دارد. غضروف
 

 

1) تنه استخوان​هاي بازوي
2) نوک بيني
3) رباط زانو
4) زردپي ماهيچه دو سر بازوي

منشأ کدام بافت پيوندي نيست؟

 

1) آبشامه ​ي قلب
2) اسفنگتر
3) رباط
4) زردپي آشيل

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« در انسان، مولکول‌های گلوکز می‌توانند در سلول‌های ....»

الف دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلی‌مر بسازند.

ب غضروف بین مهره‌ای، تولید لاکتات را افزایش دهند.

              ج پوششی روده، دی‌اکسیدکربن و آب تولید نمایند.

              د -  استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات‌دار تبدیل شوند.

1)1
2)2
3)3
4)4
تمرینات بافت پیوندی - سوال 1 از 0
تمرینات بافت پیوندی - سوال 1 از 0