کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات شیوه عملکرد سیستم تنفسی انسان - سوال 1 از 5
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 9 بار از 15 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: هوای دم,هوای ذخیره بازدمی,تنفس

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

در انسان، هنگام حركت دندهها به سمت پايين و داخل، ............ .

۱) هوای جاری می‌تواند به ريه وارد شود
۲) هوای ذخيره ی دمی می‌تواند به ريه وارد شود
۳) هوای باقی مانده می‌تواند از ريه خارج شود
۴) هوای ذخيره‌ی بازدمی می تواند از ريه خارج شود

 كدام عبارت نادرست است؟
در انسان، مقدار هوايی كه ........... دستگاه تنفس .......... می شود، .......... نام دارد.

۱) در يک دم عادی به وارد هوای جاری
۲) در يک دم عميق به وارد هوای ذخيره ی دمی
۳) پس از يک دم عميق، طی يک بازدم عميق از خارج ظرفيت حياتی
۴) پس از يک بازدم عادی، طی يک بازدم عميق از خارج هوای ذخيره ی بازدمی

در فرايند عطسه، كدا ميک اتفاق نمی افتد؟

١) بالا رفتن زبان كوچک و خروج هوا از بينی
٢) باز شدن ناگهانی حنجره و خروج پرفشار هوا
٣) بسته شدن حنجره و محبوس شدن هوا در شش ها
٤) شروع وا كنش عطسه در اثر تحريک مجاری بينی

در یک فرد، با . .. .. .. ... .شدن عضله‌ای که مهم‌ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد،. .. .. .. ...

۱) مسطح- جناغ سینه به سمت عقب حرکت می‌کند.
۲) غیر مسطح- باز شدن کیسه‌های هوا تسهیل می‌شود.
۳) غیر مسطح- دنده‌ها به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند.
۴) مسطح- مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می‌ماند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« در انسان با مسطح شدن عضله‌ای که در تنفس آرام و طبیعی مهم‌ترین نقش را دارد، ............ »

1) مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می‌ماند.
2) جناغ سینه به سمت جلو حرکت می‌نماید.
3) کیسه‌های هوای به طور طبیعی باز می‌شوند.
4) دنده‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند.
تمرینات شیوه عملکرد سیستم تنفسی انسان - سوال 1 از 0
تمرینات شیوه عملکرد سیستم تنفسی انسان - سوال 1 از 0