به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات تشخیص (جان بخشی) - سوال 1 از 20
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 8 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

در کدام گزینه (( تشخیص )) به کار نرفته است؟ 

پشت باغ ، صخره ای پوشیده از گیاه و گُل سر به سوی آسمان کرده است
تو آن کَشتی هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده تا سینه ی دریا را بشکافد
در باغ زیبا گل سرخ و زنبق کنار هم شکفته اند تا بر رخ ژاله ی بامدادی بوسه زنند
همه جا مانند آن روزگاران که من در آتش عشق می گداختم از عطر گُل آکنده شده است

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. آرایه ی (( تشخیص )) وجود دارد؟ 

دید مجنون را یکی صحرا نورد ............................. در میان بادیه بنشسته فرد
سرو سماطی کشید بر دو لب جویبار ....................... چون دو رده چتر سبز ، در دو صف کارزار
حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد .......................... بنمود جمال و عاشق زارم کرد
از آن مرد دانا دهان دوخته است ........................... که بیند که شمع از زبان سوخته است

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. آرایه ی (( تشخیص )) موجود است؟ 

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد ...................... من و ساقی بر او تازیم و بنیادش براندازیم
حسن عروس طبع مرا جلوه آرزوست ............................ آیینه ای ندارم از آن آه میکشم
دل بیمار شد از دست ، رفیقان مددی .......................... تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم
ما بر آریم شبی دست و دعایی بکنیم ......................... غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. آرایه ی (( تشخیص )) به کار رفته است؟ 

ای دل من تو را بشارت باد .................................. که تو را من به دوست خواهم داد
تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد ...................... خلق را ورد زبان ، مدحت و تحسین من است
تو را ز کنگره ی عرش می زنند صفیر ......................... ندانمت که در این دامگه چه افتاده ست
دیده ی عقل مست تو ، چرخه ی چرخ پست تو ....................... گوش طرب به دست تو ، بی تو به سر نمی شود

در کدام گزینه از (( آدم نمایی )) استفاده شده است؟ 

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست .......................... اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست
سخن کم گوی تا در کار گیرند ................................... که در بسیار ، بد بسیار گیرند
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن .......................... ظلمات است بترس از خطر گمراهی
ناله ی مظلوم در آهن سرایت میکند ............................ زین سبب در خانه ی زنجیر دایم شیون است

در کدام گزینه (( تشخیص )) به کار نرفته است؟ 

اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ندامت .............................. کشیدم از تو کشیدم ، شنیدم از تو شنیدم
به روی بخت ز دیده ، ز چهر عمر به گردون ....................... گهی چو اشک نشستم ، گهی چو رنگ پریدم
چو شمع خنده نکردی ، مگر به روز سیاهم ......................... چو بخت جلوه نکردی ، مگر ز موی سپیدم
نبود از تو گریزی ، چنین که بار غم دل ............................ ز دست شکوه گرفتم ، به دوش ناله کشیدم

در کدام بیت از (( تشخیص )) استفاده شده است؟ 

بر آبخورد آخر مقدم تشنگانند ............................... می ده حریفانم صبوری می توانند
در جام من می پیش تر کن ساقی امشب ....................... با من مدارا بیش تر کن ساقی امشب
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید ..........................بر خشک چوب نیزه ها گُل کرد خورشید
من زخم خوردم صبر کردم دیر کردم ............................. من با حسین از کربلا شبگیر کردم

در کدام بیت (( تشخیص )) موجود است؟ 

چرا گوید آن چیز در خفیه مرد ................................. که گر فاش گردد شود روی زرد
عشق ، دریایی کرانه ناپدید ................................. کِی توان کردن شنا ای هوشمند
مهمان سراست خانه ی دنیا که اندرو ......................... یک روز این بیاید و یک روز او رود
من خفته بدم به ناز در کتم عدم .............................. حسن تو به دست خویش بیدارم کرد

در کدام بیت (( تشخیص )) به کار رفته است؟ 

گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست ........................ صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم
در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را ................................ شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد
از در درآمدی و من از خود به در شدم ........................... گویی کز این جهان به جهان دگر شدم
آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود ............................ عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .............. آرایه ی (( تشخیص )) دارند؟ 

درختان شجاعی که در جهنم می رویند ، برگ و باری ندارند
بید در شهرها و آبادی ها نیز بیمناک است
آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه ی بلند آسمانش به گوش می رسد
آن امام راستین ( ع ) سر در حلقوم چاه می برد و می گریست

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .............. آرایه ی (( تشخیص )) وجود دارد؟ 

به جز صبا و شمالم نمی شناسد کَس ........................ عزیز من که به جز باد نیست دمسازم
هوای منزل یار آب زندگانی ماست ............................ صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم
سرشکم آمد و عیبم بگفت رو به روی ......................... شکایت از که کنم خانگی است غمازم
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار ........................... که از جهان ره و رسم سفر براندازم

در کدام گزینه (( تشخیص )) وجود دارد؟ 

چو در نیم شب سر برآرم ز خواب ............................. تو را خوانم و ریزم از دیده آب
پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما ....................... آیینه کِی بر هم خورد از زشتی تمثال ها
چشمه ی خورشید تویی ، سایه گه بید منم ................... چون که زدی بر سر من ، پست و گدازنده شدم
نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو .......................... که به تشنگی بمردم برِ آب زندگانی

در کدام گزینه (( تشخیص )) به کار رفته است؟ 

خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهی است
تا به آواز شقایق که در آن زندانی است ، دل تنهایی مان تازه شود
و چرا در قفس هیچ کسی کَرکَس نیست
گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ ، می فروشم به شما

در کدام گزینه (( تشخیص )) به کار نرفته است؟ 

درختان در دو طرف جاده صف کشیده ، منتظر قدوم بهار بودند
شاخه های بید در برابر نسیم سحری می رقصیدند
غنچه ی نورسته از میان شاخه ها سر بر می آورد و بر چشمه ی خورشید می نگرد
گُل های رنگارنگ در سرتاسر ساحل رودخانه می رویند

در کدام گزینه (( تشخیص )) وجود دارد؟ 

اشجار گونه گون و شکفته میانشان ....................... گُل های سیب و آلو و آبی و آمرود
بنگر یکی به رود خروشان به وقت آنک .................... دریا پی پذیره اش آغوش بر گشود
جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند ........................ وین جایگه بنفشه به خرمن توان درود
آن شاخه های نارنج اندر میان ابر ........................... چون پاره های اخگر اندر میان دود

در کدام بیت آرایه ی (( تشخیص )) به کار رفته است؟

آن قطره ی باران که برافتد به گُل سرخ ............................ چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری .............................. تن زن زمانکی و بیاسای و کم گری
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی ......................... تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
لبت تا در لطافت لاله ی سیراب را ماند ............................ دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

در کدام گزینه آرایه ی (( تشخیص )) به کار رفته است؟

خورده قسم اختران به پاداشم ............................... بسته کمر آسمان به پیکارم
یاران گزیده داشتم روزی ...................................... امروز چه شد که نیست کَس یارم
بندی است گران به دست و پایم در ........................... شاید که بس ابله و سبک بارم
بی ذلت و بی گناه محبوسم .................................... بی علت و بی سبب گرفتارم

در کدام بیت آرایه ی (( تشخیص )) موجود است؟

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق ........................... تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش ........................ باز جوید روزگار وصل خویش
آتش است این بانگ نای و نیست باد ........................ هر که این آتش ندارد نیست باد
محرم این هوش جز بی هوش نیست ........................ مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در کدام گزینه آرایه ی (( تشخیص )) موجود نیست؟

آسمان تعطیل است و بادها بیکارند
ابرها خشک و خیس ، هق هق گریه ی خود را خوردند
ای بخارا ! شاد باش و دیر زی
به صحرا شدم ، عشق باریده بود!

در کدام گزینه آرایه ی (( تشخیص )) به کار نرفته است؟

اگر عشق اوفتد در سینه ی سنگ ............................ به معشوقی زند در گوهری چنگ
ز شیرین کاری شیرین دلبند ................................. فرو خواندم به گوشش نکته ای چند
ز سوز عشق بهتر در جهان چیست ........................... که بی او گُل نخندید ، ابر نگریست
ز عشق آفاق را پر درد دیدم ................................ خِرَد را دیده خواب آلود دیدم
تمرینات تشخیص (جان بخشی) - سوال 1 از 0
تمرینات تشخیص (جان بخشی) - سوال 1 از 0