کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات تولید مثل در نهان‌دانگان - سوال 1 از 12
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 15 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: ساختار گل,نهاندانگان

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

با توجه به شكل مقابل، كدام بخش با توضيحی كه در مقابلش نوشته شده است، متناسب نيست؟

 

 


 

۱) الف- وظيفه ی آن جلب جانوران گرده افشان است.
۲) ب-از غنچه های گل محافظت به عمل می آورد.
۳) ج-درون آن با تقسيم ميتوزِ هاگ، گامتوفيت ماده به وجود می‌آيد.
۴) د-درون آن با تقسيم ميوز، هاگ نر به وجود می آيد.

گل های يک جنسی، قطعاً ............ حلقه ی ............ هستند.

١) دارای اول يا دوم
٢) فاقد اول و دوم
٣) دارای سوم يا چهارم
٤) فاقد سوم و چهارم

گیاه . .. .. .. . بر خلاف.. .. .. ..

سرخس- چمن، دارای تولید مثل رویشی می‌باشد.
بنفشه آفریقائی- بلوط، مقادیر فراوانی گرده تولید می‌کند.
برگ بیدی- خزه، می‌تواند به روش غیرجنسی تکثیر شود.
نخود‌فرنگی- بید دارای اولین و دومین حلقه‌ی گل است.

در همه‌ی گیاهان ...........

1) سانتریول‌دار، از رشد هر هاگ، گامتوفیت نر یا ماده ایجاد می‌شود.
2) آونددار، با فعالیت کامبیوم چوب پنبه‌ساز، روپوست ساقه از بین می‌رود.
3) بدون رویان، اسپوروفیت جوان در ابتدای رویش از گامتوفیت تغذیه می‌کند.
4) بدون آوند، هر گامتوفیت، ساختارهای پر سلولی نر و ماده را ایجاد می‌کند.

 گیاه زنبق همانند ...........

1) نرگس، در برش عرضی ساقه‌ی خود، سه بخش متمایز دارد.
2) داوودی، معمولاً پس از طیِ دو دوره‌ی رویشی از بین می‌رود.
3) بنت قنسول، می‌تواند با کوتاه شدن طول شب، گل دهد.
4) لاله عباسی، فقد اولین و دومین حلقه‌ی گل می‌باشد.

 در همه ی گیاهانی که .................. دارند، اسپوروفیت ....................... است.

ساقه­ی سیب­زمینی- بالغ کاملاً مستقل از گامتوفیت
رشد پسین- جدید به گامتوفیت وابسته
ریشه­ ی گوشتی- جدید دارای بیش از دو برگ تغییر شکل یافته
حرکت­های غیرفعال- جوان فتوسنتزکننده و وابسته به گامتوفیت

در چرخه‌ی زندگی همه‌ی گیاهانی که دارای ................. هستند، ...............(سراسری ۹۱)

۱)رشد پسین- گامتوفیت ماده در تخمک تمایز می‌یابد.
۲) گل یک‌جنسی- بافت مغزی رویان قبل از لقاح شکل می‌گیرد.
۳) گامتوفیت کوچک فتوسنتزکننده- گامت نر در دانه‌ی گرده تشکیل می‌شود.
۴) رویانی با بیش از یک لپه- ساقه‌ی جوان پس از جوانه‌زنی قلاب تشکیل می‌دهد.

 در گیاهانی که گامتوفیت، پیوسته به اسپوروفیت باقی‌مانده و اسپوروفیت هیچ‌گونه وابستگی غذایی به گامتوفیت ندارد، .....................

1) گامت ماده در درون آرکگن تشکیل می‌شود.
2) هر تخمک دارای یک پوسته و یک سفت است.
3) یکی از چهار سلول دانه‌ی گرده، سلول زایشی نام دارد.
4) سلول زایشی مولد دو گامت نر فاقد تاژک است.

به‌طور معمول در چرخه‌ی زندگی گیاهانی که دو نوع سلول تخم با عدد کروموزومی متفاوت ایجاد می‌شود، تشکیل ............. غیر ممکن است.(خارج۹۱)

۱) آرکگن بر روی گامتوفیت ماده
۲) گامتوفیت بر روی اسپوروفیت
۳) دو نوع هاگ از طریق میوز
۴) سلول جنسی فاقد تاژک با تقسیم میتوز

کدام موارد جمله‌ی زیر را تکمیل می‌کنند؟

در گیاه نخودفرنگی با ژنوتیپ AaBb، همه‌ی ....................... ژنوتیپ یکسانی دارند.

الف) سلول‌های مولّد دانه‌های گرده‌ی نارس                    ب) گرده‌های نارسِ حاصل از تقسیم یک سلول

ج) سلول‌های پارانشیمی موجود در تخمک‌ها                   د) سلول‌های مستقر در دو قطبِ کیسه رویانی یک تخمک

هـ) سلول‌های موجود در کیسه‌های رویانیِ یک مادگی       و) زیگوت‌های تولید شده در یک مادگی

1) الف – ج – د
2) الف – د – هـ
3) ب – ج – و
4) ب – هـ - و

به طور معمول، زنبورها، . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) ابتدا جذب رایحه‌ی گل‌ها می‌شوند.
۲) گرده‌افشانی گل‌های سفید را انجام می‌دهند.
۳) نوزادان خود را فقط با شیره‌ی گل تغذیه می‌کنند.
۴) می‌توانند طیف تابش‌های الکترومغناطیسی را درک کنند.

با توجه به شکل روبه‌رو، کدام مورد صحیح است؟

الف) A، بخشی از اسپوروفیت گیاه والد است.

ب)C، از نظر عدد کروموزومی با D تفاوت دارد.

ج) B، قبل از لقاح تشکیل شده است.

د) C، از نظر عدد کروموزومی با B تفاوت دارد.

1) الف- د                      2) الف-ب                      3) ج-ب                      4) ج-د

۱) الف- د
۲) الف-ب
۳) ج-ب
۴) ج-د
تمرینات تولید مثل در نهان‌دانگان - سوال 1 از 0
تمرینات تولید مثل در نهان‌دانگان - سوال 1 از 0