کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات جوانه زنی - سوال 1 از 11
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 5 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: رشد ونمو,زنبق,نارون,گیاهی

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

كدام عبارت، نادرست است؟

۱) گياه زنبق، گياه علفی چندساله است كه ريزوم توليد می‌كند.
۲) گياهان هويج و آگاو، پس از توليد يا رسيدن دانه از بين می‌روند.
۳) گياه نارون، نوعی گياه چوبی است كه در طول سال، تنها تعدادی از بر گهای خود را از دست می‌دهد.
۴) گياه لوبيا، برخلاف گياه جعفری، در سال اول زندگی خود، هم دانه و هم گل ايجاد می‌كند.

كدام عبارت، نادرست است؟

۱) گياه زنبق، گياه علفی چندساله است كه ريزوم توليد می‌كند.
۲) گياهان هويج و آگاو، پس از توليد يا رسيدن دانه از بين می‌روند.
۳) گياه نارون، نوعی گياه چوبی است كه در طول سال، تنها تعدادی از بر گهای خود را از دست می‌دهد.
۴) گياه لوبيا، برخلاف گياه جعفری، در سال اول زندگی خود، هم دانه و هم گل ايجاد می‌كند.

كدام گزينه نادرست است؟
« ............ بسياری از »

۱) گياهان علفی، چند سال به زندگی خود ادامه می‌دهند.
۲) گياهان چندساله، در طول عمر خود چندين مرتبه به بار می‌نشينند.
۳) گياهان چوبی، هرساله برگ های خود را می ريزانند.
۴) بخش‌های گياهان علفی، فاقد رشد پسين هستند.

در يک درخت، دورترين لاي ههای آوندی نسبت به هم، ............ و ............ هستند.

۱) چوب پسين آبكش نخستين
۲) چوب نخستين آبكش نخستين
۳) آبكش پسين چوب نخستين
۴) آبكش پسين چوب پسين

می توان گفت ............، همواره ............
 

۱) ساقه‌ی جوان حاصل از جوانه زنی دانه‌های گياهان دو لپه ای قلاب تشكيل می دهد.
۲) پديده ی تمايز همراه با رشد صورت می گيرد و به معنی كسب يک ويژگی جديد در يک يا تعدادی سلول است.
۳) مريستم‌های نخستين در همه‌ی گياهان دانه دار و در مناطقی مانند نوک ساقه و نزديک نوک ريشه وجود دارند.
۴) ساقه ی جوان حاصل از جوانه زنی دانه های گياهان تک لپه ای غلاف تشكيل می دهد.

كدام عبارت، صحيح است؟

١) تمام گياهانی كه مريستم پسين دارند، چندساله اند.
٢) همه ی گياهان علفی، فاقد مريستم پسين هستند.
٣) تمام گياهان يک ساله و دوساله، فقط يک بار گلدهی دارند.
٤) ساقه های هوايی گياهان چندساله ی علفی، همواره پس از هر دوره ی رشد از بين می روند.

در گياهان چوبی، در اثر فعاليت كامبيوم آوندی، ............ ، مستقيماً بين ............ و ............ تشكيل می شود.

١) چوب پسين آبكش پسين آبكش نخستين
٢) آبكش پسين چوب پسين كامبيوم آوندی
٣) چوب پسين چوب نخستين كامبيوم آوندی
٤) آبكش پسين چوب نخستين آبكش نخستين

در گياه ............ گياه بلوط، حلقه‌های ساليانه، يافت ............ .

١) كاج، برخلاف نمی شود
٢) كاج، همانند می شود
٣) زنبق، برخلاف می شود
٤) زنبق، همانند نمی شود

کدام عبارت نادرست است؟(سراسری ۹۱)

1)در شرایطی، یک سلول پیکری گاو می‌تواند همه‌ی ژن‌های خود را فعال نماید.
2) بسیاری از سلول‌های ارکیده تحت شرایطی می‌توانند همه‌ی ژن‌های خود را فعال سازند.
3) رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتاب‌گردان پیوسته ادامه دارد.
4) در انسان، همراه با تقسیمات اولیه‌ی تخم، سلول‌های حاصل حجیم هم می‌شوند.

 در همه‌ی گیاهان دو ساله، ...............(سراسری ۹۱)

1) شیره‌ خام فقط توسط یک نوع آوند چوبی هدایت می‌شود.
2) تشکیل بافت‌های حاصل از رشد پسین غیرممکن می‌باشد.
3) مریستم‌های نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه تشکیل می‌شوند.
4) ساقه تنها محل ذخیره‌ی مواد غذایی برای تشکیل محور گل می‌باشد.

به‌طور معمول کدام در مورد ریشه‌ی گیاه یکساله به درستی بیان شده است؟(خارج ۹۱)

1) تارهای کشنده در منطقه‌ی کلاهک ریشه تشکیل می‌شوند.
2) درسطح خارجی سلول‌های پوست، ماده‌ی کوتینی وجود دارد.
3) سلول‌های درون‌پوست فاقد نوار کاسپاری می‌باشند.
4) دستجات چوب و آبکش نخستین به‌طور متناوب در کنار یکدیگر قرار دارند.
تمرینات جوانه زنی - سوال 1 از 0
تمرینات جوانه زنی - سوال 1 از 0