کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش چهارم : شجره نامه - سوال 1 از 4
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 5 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: دودمانه‌

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

اگر دودمانه‌ی روبه‌رو مربوط به نوعی صفت . . . . . . . .فرض شود، تعیین ژنوتیپ فرد شماره‌ی . . . . . غیر ممکن است.(خارج۹۲)دودمانه

 

 

۱) اتوزومی مغلوب- ۱۶
۲) اتوزومی غالب- ۱۳
۳) وابسته به جنس غالب- ۱۵
۴) وابسته به جنس مغلوب-۱۱

دودمانه‌ی زیر نشان‌دهنده‌ی نوعی صفت .................. است و فرد شماره‌ی .................. از نظر این صفت هموزیگوس

می‌باشد. شجره نامه سراسری ۹۱

1) وابسته به جنس غالب – 9
2) اتوزومی مغلوب – 7
3) وابسته به جنس مغلوب- 8
4) اتوزومی غالب- 4

در دودمانه‌‌ی، زیر اگر تعیین ژنوتیپ همه‌ی افراد به‌طور قطع ممکن باشد، بیماری مورد نظر مربوط به کدام نوع صفت است؟ (خارج۹۱)شجره نامه خارج ۹۱

۱) وابسته به جنس مغلوب
۲) اتوزومی مغلوب
۳) وابسته به جنس غالب
۴) اتوزومی غالب

اگر دودمانه زیر مربوط به نوعی صفت .  .. . . .. . . . .. فرض شود، تعیین ژنوتیپ فرد شماره‌ی . . . . . . . . .غیرممکن می‌باشد.(سراسری۹۲)شجره نامه سراسری ۹۲

وابسته به جنس مغلوب- ۱۲
وابسته به جنس غالب- ۱۵
اتوزومی غالب – ۱۳
اتوزومی مغلوب- ۱۱
تمرینات بخش چهارم : شجره نامه - سوال 1 از 0
تمرینات بخش چهارم : شجره نامه - سوال 1 از 0