به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4/33 از 5
تمرینات جناس - سوال 1 از 17
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 22 بار از 36 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: جناس,جناس تام

توضیح:

در مورد جناس تام به کلمات یکسان از لحاظ املایی و آوایی در عبارت توجه می کنیم، اگر معنای متفاوت دادند جناس تام داریم.
طراح: نوع تست: سراسری

در کدام بیت آرایه ی جناس تام به کار رفته است ؟

بار غمت می کشم وز همه عالم خوشم.............. گر نکند التفات یا نکند احترام
روزگاری است که سودازده ی روی توام.............. خوابگه نیست مگر خاک سر کوی توام
سعدی از پرده ی عشاق چه خوش می گوید.............. ترک من پرده برانداز که هندوی توام
مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم .............. نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام

در همه گزینه ها به جز گزینه ی ........... آرایه ی جناس وجود دارد ؟

بر این گونه رفتند هر دو به رزم..........................تو گفتی که اندر جهان نیست بزم
ببردند و پوشید روشن برش ............................. نهاد آن کلاه کیی بر سرش
چو شد روز رستم بپوشید گبر ............................... نگهبان تن کرد بر گبر ببر
کمندی به فتراک زین بر ببست .................................بر آن باره ی پیل پیکر نشست

واژه های قافیه هر یک از ابیات زیر به جز بیت ......... دارای آرایه ی جناس نیز هستند ؟

گفت شرح حسن لیلی می دهم .............................. خاطر خود را تسلی می دهم
می نویسم نامش اول و از قفا ................................. می نگارم نامه ی عشق و وفا
ناچشیده جرعه ای از جام او ..................................... عشق بازی می کنم با نام او
نیست جز نامی از او در دست من................................. زان بلندی یافت قدر پست من

در همه ابیات به جز بیت ........ آرایه ی لفظی جناس تام موجود است ؟

ای گدایان خرابات خدا یار شماست .......................... چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند
خرم تن او که چون روانش .................................... از تن برود سخن روان است
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست ...................... چون من در آن دیار هزاران غریب هست
نالم ز دل چو نای ، من اندر حصار نای .......................... پستی گرفت همت من زین بلند جای

در واژه های قافیه ی همه ی بیت ها به جز بیت ........ نوعی جناس وجود دارد ؟

بزد دست سهراب چون پیل مست.......................... برآوردش از جای و بنهاد پست
بپوشید سهراب خفتان رزم ...................................سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم
دل من همی بر تو مهر آورد..................................... همی آب شرمم به چهر آورد
کسی کاو به کشتی نبرد آورد.................................... سر مهتری زیر گُرد آورد

در کدام بیت کمترین آرایه ی جناس وجود دارد ؟

بزن که سوز دل من به ساز می گویی........................ ز ساز دل چه شنیدی که باز می گویی
ای دل به ساز عرش اگر گوش می کنی ....................... از ساکنان فرش فراموش می کنی
شاهد شکفته مخمور چون شمع صبحگاهی ................... لرزان به سان ماه و لغزان به سان ماهی
کار گل زار شود چون تو به گلزار آیی............................. نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی

در کدام بیت جناس به کار نرفته است ؟

جان زبان کرد دلم بر سر بازار غمش ............................ وین زمان سود برد این دل سودایی را
کاش بینم نفسی خیل خیال تو به خواب ....................... تا بدو باز برم محنت تنهایی را
اگر تو روی نپوشی بدین لطافت حسن............................ دگر نبینی در پارس پارسایی را
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس............................ حد همین است سخندانی و زیبایی را

در کدام بیت جناس ناقص افزایشی وجود دارد ؟

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است ......................... وین آب زندگانی از آن جوی کوثر است
سررشته ی جان به جام بگذار .................................. کاین رشته از او نظام دارد
دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست .......................... چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم
زاهد و عُجب و نماز و من و مستی و نیاز ............................تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

در همه ی بیت ها به جز بیت........ آرایه ی جناس به کار رفته است ؟

آفتاب آمد و چون زهره به عشرت بنشست............................. پیش آن رخ به چه زهره سخن ماه کنید
اسم هر قدر که نز دولت او ، غدر دهید ................................نام هر جاه که نز خدمت او ، چاه کنید
در طبع جهان اگر وفایی بودی .......................................... نوبت به تو خود نیامدی از دگران
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب ................................ گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری

در همه ی بیت ها به استثنای بیت........ آرایه ی جناس ناقص به کار رفته است ؟

جانان من اندوه لبنان کشت ما را ........................... بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را
جانان من برخیز بر جولان برانیم ............................. زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم
وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم ........................ دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم
تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر ........................ بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر

در همه ی بیت ها به استثنای بیت........ آرایه ی جناس تام وجود دارد ؟

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی........................... کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او ............................. زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست ............................. چون من در آن دیار هزاران غریب هست
نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا .......................... تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

در همه ی بیت ها به جز بیت ........ جناس تام وجود دارد ؟

بیامد ، بمالید و زین برنهاد ............................. شد از رخش رخشان و از شاه شاد
خرامان بشد سوی آب روان ..............................چنان چون شده باز یابد روان
نالم ز دل چو نای اندر حصار نای ......................... پستی گرفت همت من زین بلند جای
وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت .................. هم تواند کرمش ، دادِ من مسکین داد

کدام بیت دارای جناس تام هست ؟

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی ............................... کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق شو ........................................ که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
مکن تا توانی دل خلق ریش ............................................... وگر می کُنی ، می کَنی بیخ خویش
یاد یاران یار را میمون بود .................................................. خاصه کان لیلی و این مجنون بود

آرایه ی جناس در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........ به کار رفته است ؟

حیف بود مردن بی عاشقی ................................ تا نَفَسی داری و نفسی بکوش
زادِ راهِ حرم وصل نداریم ، مگر ............................ به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
عشق تو گفته بود هان ، سعدی و آرزوی من ................. بس نکند ز عاشقی ، تا ز جهان جهانمش
وانگه ز کوفه ، خیل الم رو به شام کرد ......................... نوعی که عقل گفت ، قیامت قیام کرد

در کدام گزینه جناس تام به کار رفته است ؟

نیست هر کار بر مراد کسی ................................. بی مرادی به از مراد بسی
گر بود باد باد نوروزی ................................... به که پیشش چراغ نفروزی
آن که داد خرد نداند داد ................................ آدمی صورت است و دیو نهاد
چون گل آن به که خوی خوش داری ....................... تا در آفاق بوی خوش داری

در کدام گزینه جناس تام وجود دارد ؟

بصر در خواب و دل در استقامت ............................ زبانش امتی گو تا قیامت
خرامان می رود آن سرو قامت ............................... جهانی را از آن قامت قیامت
موذن گر ببیند قامتت را .................................... فراموشش شود تکبیر و قامت
به نیک و بد مشو در بند فرزند .............................. نیابت خود کند فرزند فرزند

در کدام گزینه  آرایه ی جناس تام به کار نرفته است ؟

ساعتی کز درم آن سرو روان باز آمد .............................. راست گویی به تن مرده روان باز آمد
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین ................................ بگفتا چون زیم بی جان شیرین
بتی دارم که چین ابروانش............................................ حکایت می کند بت خانه ی چین
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم ....................... هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
تمرینات جناس - سوال 1 از 0
تمرینات جناس - سوال 1 از 0