به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات استعاره - سوال 1 از 22
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 17 بار از 31 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سنجش

در کدام ابیات آرایه ی استعاره یافت می شود؟ 

 الف ) سگ سرای توام گر عزیز و گر خوارم ........................... پی هوای توام گر بلند و گر پستم 

  ب ) طناب عمر مرا دست روزگار گسیخت ............................ هنوز رشته ی امید از تو نگسستم 

  ج ) بدین طمع که یکی بر نشانه بنشیند .................................... هزار ناوک پران رها شد از شستم 

  د ) گهی ز  نرگس مستانه ی تو مخمورم ................................ گهی ز  گردش پیمانه ی تو سر مستم 

  ه ) خیال گشتم و در خاطر تو نگذشتم ..................................... غبار گشتم و بر دامن تو ننشستم 

د ، ج ، الف
ج ، د ، ه
ب ، د ، ج
ب ، د ، الف

در کدام گزینه همه ی ترکیب ها (( اضافه ی استعاری )) است؟

خصلت طمع - گردن استکبار - بیابان ضلالت - قالب قصیده
جام عافیت - پای تعدی - قدر نعمت - تیه گمراهی
حمله ی حسد - پرده ی عفاف - لجاج شهوت - حوزه ی عاطفی
فریاد هستی - دامن خاک - روح کلام - صولت خشم

در کدام گزینه ، همه ی ترکیب ها (( اضافه ی استعاری )) اند؟

لب استخر - گُل همیشه بهار - سایش بال - عطر الهام
دست مهربان مرگ - درخت عزیز - گُل خیال - غرفه ی بلند آسمان
سینه ی کویر - آغوش خوش بختی - سقف شب - دست طبیعت
پرنده ی خیال - چشمه ی مواج نوازش - سایه ی پرواز - زبان گویای خدا

در کدام بیت تعداد استعاره بیشتر از ابیات دیگر است؟

پرتو خورشید عشق بر همه افتاد ولیک ................................... سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود
یک سر به پای همت از این دامگه دیو ................................... چون مرغ بر پرید و مقر بر قمر کنید
به خنده ای بت بادام چشم شیرین لب .................................. شکر بریزد از آن پسته ی دهان که تو راست
چون بگویی بفشانی گهر از حقه ی لعل .................................. چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید

در کدام بیت استعاره از نوع تشخیص به کار نرفته است!

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است ......................... خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید .......................................... شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
درِ آفاق گشاده است ولیکن بسته است ...................................... از سرِ زلف تو در پای دل ما زنجیر
گُل بخندید و باغ شد پدرام .................................................. ای خوشا این جهان بدین هنگام

در کدام بیت (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

اگرچه جرم او کوه گران است .................................... تو را دریای رحمت بی کران است
ز عشق ، آفاق را پر دود دیدم .................................. خِرَد را دیده، خواب آلود دیدم
چنان مشهور شد در خوب رویی ................................. که مطلق یوسف مصر است گویی
پس آن بهتر که خود را شاد داری ................................ در آن شادی ، خدا را یاد داری

در کدام گزینه آرایه ی (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

گهی با من به صلحی گه به جنگی .............................. خدا توبه دهادت زین دو رنگی
به کام دشمنم کردی نَه نیکوست ............................. که بدکاری است دشمن کامی ای دوست
دگر باره جهان دار از سرِ مهر .................................... به گُلرخ گفت کای سرو سمن چهر
به ناخن سنگ برکندن ز کهسار ................................. بِه از حاجت به نزد ناسزاوار

در کدام گزینه آرایه ی (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

دلا! تا کِی در این زندان فریب این و آن بینی .......................... یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
سرِ الب ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گندون .......................... به مروآ تا کنون در گل تن الب ارسلان بینی
عطا از خلق چونه جویی؟ گر او را مال ده گویی ......................... به سوی عیب چون پویی؟ گر او را غیب دان بینی
مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی ........................... از این آیین بی دینان ، پشیمانی ، پشیمانی

در کدام گزینه (( استعاره )) وجود ندارد؟ 

تخم خرمایی ، نخل باسق گشته بود
صبا ، شکفتن ساغر میگون را به بلبل خبر داده بود
فراش باد صبا فرش زمردین را در گلزار گسترده بود
عقد ثریا از تاکش آویخته بود

در کدام بیت واژه ی مشخص شده در معنی استعاری به کار نرفته است؟ 

 

در دهن لاله باد ، ریخته و بیخته .............................. بیخته مشک سیاه ، ریخته دُر ثمین ( مشک )
گویی بط سفید ، جامه به صابون زده است ..................... کبک دری ساق پای ، در قدح خون زده است ( جامه )
بر گُل تر عندلیب ، گنج فریدون زده است ....................... لشکر چین در بهار ، خیمه به هامون زده است ( گنج فریدون )
سوسن کافور بوی ، گلبن گوهر فروش ........................ ز می ز اردیبهشت گشته بهشت برین ( گوهر )

در کدام بیت (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ ............................. چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
آن شاخه های نارنج اندر میان ابر ................................... چون پاره های اخگر اندر میان دود
درِ آفاق گشوده است ولیکن بسته است ........................... از سرِ زلف تو در پای دل ما زنجیر
در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ .......................... نقطه ی دوده که در حلقه ی جیم افتاده است

در کدام بیت (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

بی مزد بود و منت ، هر خدمتی که کردم ........................... یا رب مباد کَس را مخدوم بی عنایت
بهترین مراتب آن باشد .................................. کان به فضل و هنر به دست آید
عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت ................................... همه سهل است ، تحمل نکنم بار جدایی
قضا چون ز گردون فروهشت پر .................................. همه زیرکان کور گردند و کَر

در همه ی بیت های زیر به جز بیت .............. (( استعاره )) به کار رفته است؟ 

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه ......................... کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود
دست از مسِ وجود چو مردان ره بشوی ........................... تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
گُل بخندید و باغ شد پدرام ....................................... ای خوشا این جهان بدین هنگام
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گُلی نچید ............................. در رهگذار باد نگهبان لاله بود

در کدام گزینه آرایه ی (( استعاره )) یافت می شود؟  

نی محنت عشق دیده هر گز .................................. نی جور بتان کشیده هرگز
مکن پیش دیوار غیبت بسی ................................. بود کز پسش گوش د ارد کَسی
حذر کن ز نادان دَه مرده گوی ................................ چو دانا یکی گوی و پرورده گوی
چرا گوید آن چیز در خفیه مرد ................................. که گر فاش گردد شود روی زرد

در کدام بیت (( استعاره )) موجود است؟  

چو آشامیدم این پیمانه را پاک ............................... درافتادم ز مستی بر سر خاک
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ......................... دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد
برو هر چه می بایدت پیش گیر ................................ سرِ ما نداری سر خویش گیر
از تو به کِه نالم که دگر داور نیست ............................ وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست

در بیت زیر چند کلمه در معنای استعاری به کار رفته اند؟ 

  (( تادرد  و  ورم فرو نشیند .................................. کافور بر آن ضماد کردند )) 

سه
دو
یک
هیچ

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ............... استعاره وجود دارد؟

به بالا ز رستم همی رفت خون ............................ بشد سست و لرزان کُه بیستون
خم آورد بالای سرو سهی ............................. از او دور شد دانش و فرهی
مگوی آنچه هرگز نگفته است کَس ......................... به مردی مکن باد را در قفس
همی زور کرد این بر آن ، آن بر این ............................ نجنبید یک شیر بر پشت زین

در کدام گزینه (( استعاره )) وجود دارد؟

دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند
همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک
حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را
خیمه ی انس مزن بر در این کهنه رباط

در کدام گزینه (( استعاره )) به کار رفته است؟

روی خوبان طلبی آیینه را قابل ساز ............................ ورنه هرگز گُل و نسرین ندمد ز آهن و روی
هنوز از دهن بوی شیر آیدش .................................. همی رای شمشیر و تیر آیدش
گر به اقلیم عشق روی آری ...................................... همه آفاق گلستان بینی
از مکافات عمل غافل مشو ....................................... گندم از گندم بروید جو ز جو

در کدام گزینه (( استعاره )) موجود است؟

حذر کن ز نادان ده مرده گوی ............................. چو دانا یکی گوی و پرورده گوی
تاٌمل کنان در خطا و صواب ................................. بِه از ژاژخایان حاضر جواب
زبان درکش ای مرد بسیار دان .............................. که فردا قلم نیست بر بی زبان
صدف وار گوهر شناسان راز .................................. دهان جز به لولو نکردند باز

در کدام بیت (( استعاره )) به کار نرفته است؟ 

تو را ز کنگره ی عرش میزنند صفیر ........................ ندانمت که در این دامگه چه افتاده است
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید ....................... شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
کَس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب ...................... تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
لبت تا در لطافت لاله ی سیراب را ماند .......................... دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

در کدام گزینه (( استعاره )) وجود دارد؟ 

توانگر فاسد کلوخ زر اندود است
چراغ حیات به وزش باد ممات فرو می رود
در زیر این طاق بلند ، سخن از عدالت بسیار گفته اند
علم سلاح جنگ شیطان است
تمرینات استعاره - سوال 1 از 8
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 2 بار از 3 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .............. استعاره وجود دارد؟

می شود از باغ نگاهت هنوز / یک سبد از میوه ی خورشید چید
صبح دو مرغ رها / بی صدا / صحن دو چشمان تو را ترک کرد
شب دو صف از یاکریم / بال به بال نسیم / از لب دیوار دلت پر کشید
آفتاب / خار و خس مزرعه ی چشم تو

در کدام بیت (( استعاره ) وجود دارد؟

مردی نهان با روح هم پیمان نشسته .......................... مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته
مردی تذرو کشته را پرواز داده .............................. اسلام را در خامشی آواز داده
مردی حوادث پایمال همت او .............................. عالم ثناگوی جلال همت او
یاد احد یاد بزرگی ها که کردیم ............................. آن پهلوانی ها ، سترگی ها که کردیم

در کدام بیت (( استعاره ) وجود ندارد؟

آیینه ات دانی چرا غماز نیست .............................. چون که زنگار از رخش ممتاز نیست
کمان برگرفتند و تیر خدنگ ................................. ببردند از روی خورشید رنگ
کاش آن زمان که کَشتی آل نبی شکست ........................ عالم تمام غرقه ی دریای خون شدی
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند .......................... همدم گُل نمی شود ، باد سمن نمی کند

در کدام گزینه (( استعاره )) یافت می شود؟

از دفتر عشق نکته می راند ............................... و افسانه ی عاشقی همی خواند
خر گمشده ای بر او گذر کرد ................................ وز گمشده ی خودش خبر کرد
زد بانگ که کیست حاضر امروز ............................. کز عشق نبوده خاطر افروز
خر گمشده را بخواند کای یار ............................... اینک خر تو بیار افسار

در کدام گزینه (( استعاره )) موجود نیست؟

هوا همچون نگاه وحشتناک غارها حرکتی نداشت
امشب کهن ترین رشته کوه هایی که حافظ مرز انسانیت اند ، در این تاریک زار صف کشیده اند
ماه که هر شب از فراز اقیانوس ها و دشت ها می گذرد و به نتایج کردار روزانه ی انسان ها خیره خیره می نگرد
فریاد خشم آهنگ رهبری در میدان کارزار طنین می افکند

تعداد (( استعاره )) در کدام بیت بیشتر است؟ 

کرده گلو پر ز باد ، مری سنجاب پوش ............................ کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش
سوسن کافور بوی ، گلبن گوهر فروش ........................... ز می ز اردیبهشت گشته بهشت برین
در دهن لاله باد ، ریخته و بیخته .................................. بیخته مشک سیاه ، ریخته دُر ثمین
گویی بط سفید جامه به صابون زده است ......................... کبک دری ساق پای در قدح خون زده است

در کدام گزینه (( استعاره )) وجود ندارد؟ 

چو آن آهنین کوه آمد به دشت ............................. همه رزمگه کوه فولاد گشت
به جز بازوی دین و شیر خدا ................................ که شد طالب رزم آن اژدها
چنین آن دو ماهر در آداب ضرب ............................ ز هم رد نمودند هفتاد ضرب
چو غلتید در خاک آن ژنده فیل ............................. بزد بوسه بر دست او جبرئیل

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ............. واژه ای به صورت استعاری از کوه دماوند به کار رفته است؟ 

شو منفجر ای دل زمانه ......................... وان آتش خود نهفته مپسند
بر ژرف دهانت سخت بندی ...................... بر بسته سپهر دیو پر فند
ای مادر سر سپید بشنو ......................... این پند سیاه بخت فرزند
ای مشت زمین بر آسمان شو ...................... بر وی بنواز ضربتی چند
تمرینات استعاره - سوال 1 از 0