به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 4/67 از 5
تمرینات تشبیه - سوال 1 از 18
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 13 بار از 19 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

یادتون که هست! مشبه واژه یا عبارتی است که مورد تشبیه واقع میشه!
طراح: نوع تست: سراسری

 مشبه در کدام گزینه  ذکر نشده است؟

قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم
چوب دستی منتشا مانند در دستش
گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش
چاه چونان ژرفی و پهناش بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور

 در کدام گزینه ها همه ی ترکیب ها (( اضافه ی تشبیهی )) است؟

گوشه ی کلاه ، روی ماه ، روی تعظیم ، قبه ی عرش
آبروی بندگان ، جمال عشق ، اوج بلاغت ، تقصیر خویش
دروگر زمان ، عصاره ی تاک ، شهد فایق ، موسم ربیع
بنات نبات ، بحر مکاشفت ، مهد زمین ، تیر مژگان

 در کدام بیت آرایه ی (( تشبیه )) وجود ندارد؟

هوا همچون نگاه وحشتناک غارها حرکتی نداشت
شیهه ی چند اسب بی شکیب ، سکوت دشت را در هم می شکست
سوسوی چند مشعل ، پرده ی سیاه شب را می درید و پیش می رفت
او در یک شب ظلمانی ، چون اختری روشن و پر فروغ از تاریکی ها و سیاهی ها گریخت

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. آرایه ی (( تشبیه )) موجود است؟

مرا چون هاتف دل دید دمساز ........................ برآورد از رواق همت آواز
سخن جان است و جان داروی جان است ................... مگر چون جان عزیز از بهر آن است
جمالش باد دایم عالم افروز ............................. شبش مواج باد و روز ، نوروز
تو مَردم بین که چون بی رای و هوش اند ..................... که جانی را به نانی می فروشند

در کدام گزینه یکی از ارکان تشبیه محذوف است؟

او نگاهش مثل خنجر بود
چاه چونان ژرفی و پهناش بی شرمیش ناباور
قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم
گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس

در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه ذکر شده است؟

ایام گُل چو عمر به رفتن شتاب کرد ........................ ساقی به دور باده ی گلگون شتاب کن
تو سرو جویباری ، تو لاله ی بهاری ......................... تو یار غمگساری ، تو حور دلربایی
چو دریای خون شد همه دشت و راغ ........................ جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ
که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد ............................. کوه را چون در رباید تندباد

در کدام بیت از آرایه ی (( تشبیه )) استفاده شده است؟

جواهر تو بخشی دل سنگ را ........................... تو در روی جوهر کشی رنگ را
خِرد را تو روشن بصر کرده ای .......................... چراغ هدایت تو بر کرده ای
مهندس بسی جوید از رازشان ........................ نداند که چون کردی آغازشان
همه آفریده است بالا و پَست ......................... تویی آفریننده ی هرچه هست

در کدام گزینه (( اضافه ی تشبیهی )) وجود دارد؟

چو بادند پنهان و چالاک پوی ............................ چو سنگند خاموش و تسبیح گوی
سحرها بگریند چندان که خواب ......................... فرو شوید از دیده شان کُحل خواب
نشاید به دارو دوا کردشان ............................. که کس مطلع نیست بر دردشان
نه تلخ است صبری که بر یاد اوست ............................ که تلخی شکر باشد از دست دوست

در کدام بیت تشبیه به کار نرفته است؟

این زبان چون سنگ و هم آهن وش است .......................... و آنچه بجهد از زبان چون آتش است
چونکه تا اقصای هندستان رسید ................................... در بیابان طوطی چندی بدید
حرف چِه بود؟ تا تو اندیشی از آن .................................. حرف چه بود؟ خار دیوار رزان
نکته ای کان جست ناگه از زبان ..................................... همچو تیری دان که جست آن از کمان

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .............. (( اضافه ی تشبیهی )) به کار رفته است؟

در اعماق دریاها و اوج آسمان ها تو را می جویند
غواص خِرَد ، بازیچه ی کوچکترین موجش می گردد
گهواره ی لرزان زمین ، با کوه های گران سنگ استوار گردید
هستی خود را در اقیانوس بی کران وجود محو خواهند کرد

در کدام بیت تمام ارکان تشبیه موجود است؟

قد همه دلبران عالم ............................... پیش الف قدت چون نون باد
چو پیلی به اسب اندر آورد پای ........................... بیاورد چون باد لشگر ز جای
نی مپندار که حرفی به زبان آرم اگر ........................... تا به سینه چو قلم باز شکافند سرم
اهل دنیا سه فرقه بیش نی اند .............................. چون طعام اند و همچو دارو و درد

در بیت (( به سان پلنگی که بر پشت گور .......................... نشیند برانگیزد از گور شور )) کدام یک از ارکان تشبیه حذف شده است؟

وجه شبه
مشبه به
مشبه
ادات تشبیه

در کدام بیت طرفین تشبیه با ابیات دیگر متفاوت است؟

شقایق بر یکی پای ایستاده .....................چو بر شاخ زمرد جام باده
امیدها در دام حرمان درد میشد ....................... بازار گرم عاشقی ها سرد میشد
کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق ........................ بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ....................... ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

در کدام بیت با دو تشبیه رو به رو هستیم؟

چون آیینه جان نقش تو در دل بگرفته است ....................... دل در سر زلف تو فرو رفته چو شانه است
بر گُل سرخ از نم اوفتاده لعلی ..................................... همچو عرق بر عذار شاهد غضبان
آن شاخه های نارنج اندر میان ابر .................................. چون پاره های اخگر اندر میان رود
چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب ............................. مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

در عبارت زیر چند اضافه ی تشبیهی به چشم می خورد؟

  (( فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد )) 

سه
چهار
پنج
شش

در کدام گزینه تعداد تشبیه بیشتر است؟

 

از تو می خواهم که آتش نخوت و غرور ، به خرمن اعمال در نیندازی
به تو پناه می برم از اینکه راه جویان را در تیه گمراهی سرگردان سازم
مگذار که خشم حصار بردباری مرا در هم بشکند و حسد مناعت فطرت مرا به مذلت کشاند
خدایا از حمیت های جاهلانه و عصبیت های ناهنجار به ذات اقدس تو پناه می برم

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............... آرایه ی تشبیه وجود دارد؟

 

تو مشت درشت روزگاری ............................... از گردش قرن ها پس افکند
تا درد و ورم فرو نشیند ................................. کافور بر آن ضماد کردند
آزاد شوی و بر خروشی ................................... ماننده ی دیو جسته از بند
بگرای چو اژدهای گرزه ................................... بخروش چو شرزه شیر ارغند

در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟

 

خانه ی دل ما را از کرم عمارت کن .............................. پیش از این که این خانه ، رو نهد به ویرانی
روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت .............................. بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود
زرین قبا زره زن از ابر سحرگهی ................................. کان جا چو پیک بسته قبا می فرستمت
معاش اهل مروت بدین نسق بوده است ...................... که جان خود به مروت نثار کردند
تمرینات تشبیه - سوال 1 از 11
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

در کدام بیت همه ی ارکان تشبیه ذکر شده است؟

ایام گُل چو عمر به رفتن شتاب کرد .......................... ساقی به دور باده ی گلگون شتاب کن
شاکرم شاکر اگر زهر پیاپی بخشد ............................. خوشدلم خوشدل اگر نیش دمادم دارد
مژه و ابروی او دیدم و با دل گفتم ........................... که به جان از پی آن تیر و کمان باید رفت
یا بهار عمر من رو به خزان خواهد نهاد ....................... یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت

در کدام بیت آرایه تشبیه بیشتر است؟

روی من زردتر از برگ خزان در همه فصل ...................... از هوای رخ چون تازه بهارش باشد
هر که در بحر غمش راند چو من کشتی عمر ........................... ز آن میان غایت مقصود کنارش باشد
عالمی مست می لعل تو وین نادره بین ............................. چشم خود را که همه سال خمارش باشد
گنج حسن است رخ او نتوان داد ز دست ............................. گرچه از غالیه صد حلقه ی مارش باشد

در کدام بیت (( وجه شبه )) ذکر نشده است؟

حالی است چو زلف تو مشوش ما را ............................. عیشی است چو پاسخ تو ناخوش ما را
هر که قدر جان پاک ما شناسد چون مَلک ....................... سجده دارد جسم ما را بهر جان پاک ما
آب در حلق کریمان از کرم چون نوش ریز ......................... موی بر اندام خصم از بیم همچون نیش کُن
نالم به دل چون نای من اندر حصار نای .......................... پستی گرفت همت من زین بلند جای

 در کدام بیت (( تشبیه )) بیشتری به کار رفته است؟ 

آتش عشقش ز غیرت بر دلم ......................... تاختن آورد همچون شیر مست
ز بهر دانه ی خالت همیشه مرغ دلم ...................... به دام زلف تو گر مبتلاست گو می باش
خواهم ز پس پرده ی تقوا به در افتم ..................... چندی به زبان همه کس چون خبر افتم
آتشم تیز مکن ورنه دهانم بگشا .......................... چند چون دیگ کنم ناله ی سرپوشیده

 در همه ی ابیات به جز بیت ............... آرایه ی تشبیه به کار رفته است؟ 

اگرچه در بر کافور عارضت افعی ............................ تو را چون لعل زمرد نماست گو می باش
اگرچه از من مسکین رقیب در خشم است ..................... تو را نظر چو به عین رضاست گو می باش
کاسه ی سر را تهی کن وانگهی با سر بگو ....................... کای ای مبارک کاسه ی سر عشق را پیمانه باش
به چین زلف چو شام تو مایل است دلم ........................ شدن به جانب چین گر خطاست گو می باش

در کدام بیت ادات تشبیه به کار نرفته است؟ 

و گر بازگردانم از پیش زال .............................. برآرد به کردار سیمرغ یال
نگه کن که ماند همی نرگس نو ......................... ز بس سیم و زر تاج اسکندری را
هر فصلی از مثال تو تیری بود مصیب ........................ هر لفظی از خطاب تو درٌی بود ثمین
صدف وار باید زبان درکشیدن .......................... که وقتی که حاجت بود دُر چکانی

در همه ی ابیات به استثنای بیت ............ آرایه ی تشبیه موجود است؟ 

او را خود التفات نبودی به صید من ...................... من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان ...................... مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم
گویند روی سرخ تو سعدی کِه زرد کرد؟ .................... اکسیر عشق بر مِسَم افتاد و زر شدم
چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب ...................... مِهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

در همه ی بیت ها به جز بیت ...............  (( اضافه ی تشبیهی )) وجود دارد؟ 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب ......................... بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد ........................ بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقامات حکم اوست ......................... هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام ....................... بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

در کدام بیت آرایه (( تشبیه )) وجود ندارد؟ 

کَس این کند که ز یار و دیار برگردد؟ ....................... کند هر آیینه چون روزگار برگردد
به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم ......................... که نیم کُشته به خون چند بار برگردد
به جنگ خصم کسی کز حیل فرو ماند ........................ ضرورت است که بیچاره وار برگردد
به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند ....................... جز این قَدَر که به پهلو چو مار برگردد

در کدام بیت آرایه (( تشبیه )) وجود دارد؟ 

دونان چو گلیم خویش بیرون بردند ......................... گویند چه غم ، گر همه عالم مُردند
گر از نیستی دیگری شد هلاک ................................ مرا هست ، بط را ز طوفان چه باک
دیده ی اهل طمع به نعمت دنیا .............................. پُر نشود همچنان که چاه به شبنم
در من منگر تا دگران چشم ندارند ............................ کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی

در کدام بیت (( تشبیه )) به کار نرفته است؟ 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام ............................ بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد ............................ بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم ................................. تا سختی کمان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقامات حُکم اوست ............................. هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
تمرینات تشبیه - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

در کدام گزینه تشبیه بیشتری به چشم می خورد؟

ای دفتر حُسن تو را فهرست خط و خال ها ............................ تفصیل ها پنهان شده در پرده ی اجمال ها
رخ گل را که عکس روی یار است ...................................... هوا مشاطه آب آیینه دار است
روی تو چون نوبهار جلوه گری می کند ................................ زلف تو چون روزگار پرده دری می کند
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید ............................... بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید

در کدام بیت آرایه ی (( تشبیه )) یافت نمی شود؟

سرو را در نظر آرند به یاد قد تو ............................ گرد گلزار برآنند که بوی تو کشند
هر کسی روی به سویی به امیدی دارد ....................... آخرالامر همه رخت به سوی تو کشند
روز ایشان بود آنگه که به رویت نگرند ....................... شب زمانی که در آن طره ی موی تو کشند
عارفان از چمن قدس چو بوی تو کشند ...................... خویش را بی خرد و مست به کوی تو کشند

آرایه ی تشبیه در کدام بیت بیشتر به کار رفته است؟

تو جمشید جهانداری مبارک طلعت و طالع .................... تو خورشید جهان گیری همایون موکب و مقدم
درخت همتش را بین که هست از کمترین برگش ....................... معلٌق هفت دریای فلک چون قطره ی شبنم
سکندر عزم ، دارا فر ، فریدون رای ، جم فرمان .......................... خضر الهام ، موسی کف ، محمد خُلق ، عیسی دم
نهال روضه ی شاهی اویس آن که از نهال او ........................... بهار عدل شد سر سبز و باغ جود شد خرم

در کدام بیت آرایه ی تشبیه بیشتر یافت می شود؟

با سلسله ی موی تو تا صبحدم امشب ........................... خوابی است پریشان دل دیوانه ی ما را
شبانیم هوس است و طواف کعبه ی طور ........................ مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را
غبار فقر و فنا توتیای چشمم کن ................................. که خضر راه شوم چشمه ی بقای تو را
قاف عزلت تو به من دادی و اقلیم بنا ........................... تا توانستم از این قاعده عنقا گشتن

در کدام گزینه (( تشبیه )) دیده نمی شود؟

هر کجا بیندم از دور کند .................................. چهره پُر چین و جبین پُر آژنگ
با نگاه غضب آلود زند .................................... بر دل نازک من تیر خدنگ
مادر سنگ دلت تا زنده است .................................... شهد در کام من و توست شرنگ
گرم و خونین به منش باز آری ................................... تا برد ز آیینه ی قلبم زنگ

در کدام گزینه آرایه ی (( تشبیه )) به کار رفته است؟ 

ابروی تو جُنبید و خدنگی ز کمان جست .......................... بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست
این چشم چه بود آه که ناگاه گشودی ........................... این فتنه دگر چیست که از خواب گران جست
من بودم و دل بود و کناری و فراغی ............................. این عشق کجا بود که ناگه به میان جَست
در جرگه او گردن جان بست به فتراک ........................... هر صید که از دست کمند دگران جست

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ................. (( تشبیه )) به کار رفته است؟ 

هر شبنمی در این ره ، صد بحر آتشین است ........................ دردا که این معما شرح و بیان ندارد
احوال گنج قارون کایًام داد بر باد .................................. در گوش گُل فرو خوان تا زر نهان ندارد
چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ...................... ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد
ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را ............................. بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد

  همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ................. دارای (( تشبیه )) است؟ 

ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو ............................... تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو
آفتاب فتح را هر دم طلوعی می دهد .............................. از کلاه خسروی ، رخسار مه سیمای تو
جلوه گاه طایر اقبال گردد هر کجا ................................... سایه اندازد همای چتر گردون سای تو
گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است ....................... روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو

  همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .................آرایه ی (( تشبیه )) دارد؟ 

حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم ............................. خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم ................................ دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
چنین قفس نَه سزای چو من خوش الحانیست ................... روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
طراز پیرهن زر کِشم مبین چون شمع .............................. که سوز هاست نهانی درون پیرهنم

کدام گزینه (( تشبیه )) بیشتری دارد؟ 

کُشتن ما چو به تیغ هوسی خواهد بود ........................... هم به شمشیر تو روزی به شهادت میرم
هر سبزه در این دشت شد انگشت شهادت ....................... تا از گُل خود روی تو دادند نشان ها
کُشته ی تیغ تمنٌا را در این گُلزار شوق ............................. همچو گُل یک خنده ی زخم شهادت خون بهاست
شیره ی لطفت چشد گویی همی زنبورها ......................... سنبل خلقت چَرَد گویی همی آهوی چین