به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات کنایه - سوال 1 از 15
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 2 بار از 10 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

 در کدام گزینه صنعت ادبی کنایه به کار نرفته است ؟

خواب بر دیده ی حزم او چگونه افکند
سر به جیب مراقبت فرو برده بود
موش دیگر بار بر شکم باغبان افتاد
یک تیر تدبیر در جعبه ی امکان دارند

در کدام بیت آرایه ی کنایه به کار نرفته است ؟

تا کمال علم او ظاهر شود ........................... این همه اسرار بر صحرا نهاد
چون نبود او را معین خانه ای ....................... هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد
عشق شوری در نهاد ما نهاد ........................ جان ما در بوته ی سودا نهاد
یک کرشمه کرد با خود ، آن چنانک .................... فتنه ای در پیر و در برنا نهاد

در کدام بیت آرایه ی کنایه به کار نرفته است ؟

کسی کاو هوای فریدون کند ........................ سر از بند ضحاک بیرون کند
نهان گشت آیین فرزانگان ........................... پراکنده شد نام دیوانگان
همان کاوه ، آن بر سر نیزه کرد ....................... همان گه ز بازار برخاست گرد
خروشید و برجست لرزان ز جای ..................... بدرٌید و بسپرد محضر به پای

در کدام بیت کنایه وجود ندارد ؟

بیامد به شبگیر بسته کمر ........................... به پیش منوچهر پیروز گر
بدان را ز بد دست کوته کنیم ....................... زمین را به کین ، رنگ دیبه کنیم
برافراخت پس دست خیبر گشا ........................ پی سر بریدن بیفشرد پا
برفتند گردان همه شاد و مست ........................ گرفته یکی دست دیگر به دست

در کدام گزینه (( کنایه )) وجود ندارد ؟

چو ننمود رخ شاهد آرزو .................................. به هم حمله کردند باز از دو سو
بیفشرد چون کوه پا بر زمین ............................ بخایید دندان به دندان کین
چو شیر خدا راند بر خصم تیغ ............................. به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
چو نازش به اسب گرانمایه دید ........................... کمان را به زه کرد و اندر کشید

در کدام گزینه آرایه ی (( کنایه )) مشهود نیست ؟

چون نبود او را معین خانه ای ............................... هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد
در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند ...................... به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند
از قضا آیینه ی چینی شکست ............................ خوب شد اسباب خودبینی شکست
چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام .......................... چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

در همه ی ابیات زیر به جز بیت ............ آرایه ی کنایه به کار رفته است ؟

از مکافات عمل غافل مشو ................................ گندم از گندم بروید جو ز جو
الا یا خیمگی ، خیمه فروهل .............................. که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل
چنین است رسم سرای درشت ............................ گهی پشتِ زین ، گهی زین به پشت
نپندارم ای در خزان کشته جو ............................ که گندم ستانی به وقت درو

در کدام بیت آرایه ی کنایه به کار نرفته است ؟

چو بشنید بیچاره بگریست زار ........................... که ای خواجه دستم ز دامن بدار
چنین است رسم سرای درشت ............................ گهی پشتِ زین ، گهی زین به پشت
گفت معشوق به عاشق کای فتا .......................... تو به غربت دیده ای بس شهرها
نپندارم ای در خزان کشته جو ............................ که گندم ستانی به وقت درو

در کدام بیت آرایه ی کنایه موجود نیست ؟

هر که دل پیش دلبری دارد .............................. ریش در دست دیگری دارد
چو بشنید بیچاره بگریست زار ............................ که ای خواجه دستم ز دامن بدار
همینت بسنده است اگر بشنوی ..........................که گر خار کردی ، سَمن نَدروی
به روی و ریا کار کردن ندانی .............................. ازیرا که نَه مردِ روی و ریایی

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............ (( کنایه )) به کار رفته است ؟

هر کجا سرقه ای کردندی ، پای در میان نهادی و پی بیرون بردی
عالمانی که بوعلی را از الف تا یا می شناسند ، تفحص کنند که این رطب و یابس از وی می تواند بود یا نه
شرزین هستم ، پسر روزبهان دبیر که به لطف و طعنه استادم خوانده اند
آن ها در کمال دل رحمی ما را قتل عام کردند و ما در نهایت سنگ دلی سر زیر تیغ نگذاشتیم

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............ (( کنایه )) وجود دارد؟

چون تیر زند چشمت، سیاره هدف گردد .......................... چون تیغ کشد مهرت ، گردن سپر اندازد
برو با دوستان آسوده بنشین .............................. چو بینی در میان دشمنان جنگ
به تیرم گر کشد دستش نگیرم ............................. وگر تیرم زند منٌت پذیرم
ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری ........................... تن زن زمانکی و بیاسای و کم گری

در کدام بیت کنایه دیده نمی شود ؟

بترس از جهاندار یزدان پاک .............................. خرد را مکن با دل اندر مغاک
فراموش کردی تو سگزی مگر ................................ کمان و بر مرد پر خاشگر
ز نیرنگ زالی بدین سان درست ............................ و گرنه که پایت همی گور جست
بزد تیر بر چشم اسفندیار .................................. سیه شد جهان پیش آن نامدار

در کدام گزینه (( کنایه )) وجود ندارد ؟

بیاموزمت کیمیای سعادت ............................. ز هم صحبت بد جدایی جدایی
شکر نعمت نعمتت افزون کند .......................... کفر نعمت از کفت بیرون کند
دمی آب خوردن پس از بد سگال ........................ به از عمر هفتاد و هشتاد سال
در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند .................... به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند

در همه گزینه ها به جز گزینه ی ............ (( مفهوم کنایی )) به کار رفته است؟

هر که مزروع خود خورد به خوید .......................... وقت خرمنش خوشه باید چید
ای تهی دست رفته در بازار .................................. ترسمت پر نیاوری دستار
یار ناپایدار دوست مدار ..................................... دوستی را نشاید این غدٌار
ای که پنجاه رفت و در خوابی ................................ مگر این چند روز در یابی

در کدام بیت کنایه بیشتری به کار رفته است؟

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی ..................... جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
دل مجنون ز شکر خنده خون است ............................... تو لب می بینی و دندان که چون است
ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی .....................خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا میکنی
خون دیده ی عاشقان مشتاق .................................... در گردن دیده ی بلا جوست
تمرینات کنایه - سوال 1 از 0
تمرینات کنایه - سوال 1 از 0