به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات تلمیح - سوال 1 از 14
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 12 بار از 17 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

در مورد آرایه ی تلمیح ، تسلط به داستان ها , احادیث و آیه های کتاب درسی در پاسخ گفتن به تست ها کافی به نظر می رسه . طراحان تست در آزمون های سراسری، خارج از کتاب، سوالی در این زمینه معمولاٌ طرح نمی کنند.
طراح: نوع تست: سنجش

در همه ی ابیات به جز بیت .......... آرایه ی تلمیح یافت می شود ؟

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود .............................. شرمی از مظلمه ی خون سیاووشش باد
گرچه نامت گندم و آستانت جنت است ........................... من نیم آدم چرا بی بهره ام از نان تو
به چین زلف چو شامت نمی رسد دستم ......................... نسیم زلف تو از مشک ناب می جویم
در باغ فضل ز آتش طبع چو آب خویش .......................... همچون خلیل سنبل و ریحان نموده ام

در همه ی ابیات زیر آرایه ی تلمیح به کار رفته است به جز ........... ؟

ما به فلک بوده ایم ، یار ملک بوده ایم......................... باز همان جا رویم ، جمله که آن شهر ماست
آمده موج الست کشتی قالب ببست ............................. باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست
از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت ........................... ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست
بخت جوان یار ما ، دادن جان کار ما ............................... قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

در کدام گزینه تلمیح وجود ندارد ؟

از قضا آییه ی چینی شکست ............................... خوب شد اسباب خودبینی شکست
چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس ...................... کاو چو عیاران کند بر دار درس
خوب نبود وگر بود ، تا به قیامت آزری ...................... بت نکند به نیکویی ، چون تو بدیع پیکری
که پوست پاره ای آید هلاک دولت آن ...................... که مغز بی گنهان را دهد به اژدرها

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .......... آرایه ی(( تلمیح)) وجود دارد ؟

بگذر ز کبر و ناز که دیده است روزگار ............................... چین قبای قیصر و طرف کلاه کی
ای عارض مه پیکر تو صورت جانی ................................ وی پسته ی شیرین سخنت شور جهانی
غنی مشکل بود دل کندن از خوبان پس از الفت .................. هنوز آب از کف یوسف به چشم چاه می آید
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت ........................ دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم

در کدام بیت از آرایه ی تلمیح استفاده نشده است ؟

اشکم ، ولی به پای عزیزان چکیده ام ......................... خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام
پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت ................... من چرا مُلک جهان را به جوی نفروشم
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن .................. که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم ................................ که لاله می دمد از خون دیده ی فرهاد

در کدام گزینه آرایه ی تلمیح وجود دارد ؟

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق .................... خرمن مه به جوی ، خوشه ی پروین به دو جو
آسمان بار امانت نتوانست کشید .............................. قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند
دلا ، دلا به سر رشته شو مَثَل شنو ............................ که آسمان ز کجا هست و ریسمان ز کجا
در حقیقت شیشه ی پر عقرب است این آسمان ............... نیست ممکن کز گزند او سلامت بگذری

در کدام گزینه آرایه ی تلمیح به کار رفته است ؟

بَلَم آرام چون قویی سبکبار ............................ به نرمی بر سر کارون همی رفت
از آتش دل ، شب همه شمعی بفروزم ................... تا گم نکند غم ، ره کاشانه ی خود را
آن شاخه های نارنج اندر میان ابر .......................... چون پاره های اخگر اندر میان دود
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار ......................... صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .......... آرایه ی تلمیح وجود دارد ؟

این مه ، که چون منیژه سر چاه می نشست .................. گریان به تازیانه ی افراسیاب رفت
بر او راست خم کرد و چپ کرد راست ........................... خروش از خم چرخ چاچی بخواست
چنین گفت پیغمبر راست گوی ................................ ز گهواره تا گور دانش بجوی
مرا شکر منه و گل مریز در مجلس ............................. میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد

در کدام گزینه تلمیح وجود ندارد ؟

برو ای گدای مسکین ، در خانه ی علی زن ...................... که نگین پادشاهی بود از کرم گدا را
به امید آنکه شاید برسد به خاک پایت ......................... چه پیام ها سپردم ، همه سوز دل صبا را
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت .................. متحیًرم چه نامم شه ملک لافتی را
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب ........................ که علم کند به عالم شهدای کربلا را

در کدام گزینه تلمیح دیده می شود ؟

صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید ...................... خوبان در این معامله تقصیر می کنند
نشان عهد و وفا نیست در تبسٌم گل ......................... بنال بلبل عاشق که جای فریاد است
گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود ...................... گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش ...................که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

در کدام گزینه تلمیح به کار نرفته است ؟

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد ....................... که سال ها به جان خدمت شعیب کند
آن را که جای نیست همه شهر جای اوست .................. درویش هر کجا که شب آید سرای اوست
آیینه ی سکندر جام می است بنگر .......................... تا بر تو عرضه دارد احوال مُلک دارا
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد ...................... آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

در کدام گزینه تلمیح وجود ندارد ؟

چه نعت پسندیده گویم تو را ...........................علیک السلام ای نبی الوری
نه در ایوان قربش وهم را بار ............................ نه با چون و چرایش عقل را کار
بلند آسمان پیش قدرت خجل ........................... تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل
یتیمی را حبیب خویش خوانده ........................... ز ادنایش به او ادنی رسانده

در همه ی ابیات به جز بیت ......... (( تلمیح )) وجود دارد ؟

بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد ...................... گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد ....................... دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود
سرود مجلست اکنون ملک به رقص آرد .................... که شعر حافظ شیرین سخن ترانه ی توست
ثریا چون منیژه بر لب چاه ................................ دو چشم من بدو چون چشم بیژن

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .......... از آرایه ی (( تلمیح )) استفاده شده است؟

شبی برنشست از فلک برگذشت ......................... به تمکین و جاه از ملک برگذشت
در بند کرد روی زمین را چو زال زر ......................... بهمن به دست لشگر گیتی ستان برف
ببین عالم همه در هم سرشته ........................... ملک در دیو و شیطان در فرشته
گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم ................... که ببخشم بود ار ملک سلیمان از من
تمرینات تلمیح - سوال 1 از 0
تمرینات تلمیح - سوال 1 از 0