کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 1 - زیست شناسی چیست؟ - سوال 1 از 26
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 11 بار از 15 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

چند مورد از عبارات به درستی بیان شده است؟
الف) از تعامل جمعیت های گوناگون، یک اجتماع به وجود می آید.
ب) بدن گوزن از چند دستگاه تشکیلشده است.
ج) هر دستگاه از چند اندام تشکیلشده است.
د) یک جمعیت از مجموع جانداران چندگونه که در یکجا زندگی میکنند، تشکیلشده است.

۱)۱
۲)۲
۳) ۳
۴)۴

چه تعداد از موارد ذکرشده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟
"یاخته در همۀ جانداران .........."
الف) وجود دارد و واحد ساختاری و عملی حیات است.
ب) باعث رشد و ترمیم بافتهای آسیب دیده میشود.
پ) اطلاعات موردنیاز برای زندگی خود را در مولکول دنا (DNA)ذخیره می کند.
ت) دارای غشایی است که ورود و خروج مواد را به یاخته کنترل می کند.
ث) پایینترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیتهای زیستی در آن انجام می شود.

1) ۱
4 ) ۲
3) ۳
4 ) ۴

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
الف) بومسازگان از چند زیستبوم تشکیل میشود.
ب) زیست شناسی علم بررسی حیات است.
ج) خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور صرفاً نوعی رشد و نمو است.
د) وجود موهای سفید در خرس قطبی یک نوع سازش با محیط است.

1) الف و ب
2) الف و ج
3) ب و ج
4) ب و د

افزایش دفع سدیم از ادرار، در صورت افزایش سدیم خون نمونه ای از ............ جانداران است.

1) سازش و ماندگاری در محیط
2) هومئوستازی
3) پاسخ به محیط
4) نظم و ترتیب

در سطوح سازمانبندی حیات ....... نسبت به ...... در ........ سطح بالاتر قرار دارد.

1) دستگاه حرکتی - هستۀ یاخته -۴
4 ) دستگاه حرکتی - بافت استخوان -۳
3) جاندار - یاختۀ ماهیچه -۵
4 ) جاندار - راکیزه (میتوکندری)-۴

DNA دنا یکی از ............ جانداران مختلف است که در همۀ جانداران وجود ............ و کار ............. انجام میدهد. 

1) شباهتهای - ندارد - متفاوتی
2) تفاوتهای - ندارد - متفاوتی
3) شباهتهای - دارد - یکسانی
4) تفاوتهای - دارد - یکسانی

کدام گزینه صحیح است؟

۱)محیط جانداران همواره در تغییر است اما جاندار نمیتواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.
۲ ) همۀ جانداران به محرکهای محیطی پاسخ می دهند.
۳) بسیاری از جانداران سطوحی از سازمانیابی را دارند.
۴ ) جانداران موجوداتی دقیقاً شبیه خود را به وجود می آورند.

کدام عبارت دربارۀ سطوح سازمانبندی حیات به درستی بیان شده است؟

۱) زیستبوم شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاهها و همۀ زیستکرۀ زمین است.
۲) زیستگاه شامل همۀ جانداران، همۀ زیستکره و همۀ زیستبومهای زمین است.
۳) زیستکره شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاهها و همۀ زیستبومهای زمین است.
۴) بومسازگان شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاهها و همۀ زیستبومهای زمین است.

کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟

۱) تنوع از ویژگیهای حیات و یکی از شگفتیهای آفرینش است.
۲)زیستبوم از چند بومسازگان تشکیلشده است.
۳) جاندارانی را که ژنهای افراد گونهای دیگر را در خود دارند، جانداران تراژن مینامند.
۴)هر بافت از چند اندام مختلف تشکیلشده است.

کدام گزینه تعریف درستی از جمعیت بیان می کند؟

۱)مجموع جاندارانی از یک گونه که در یک مکان زندگی می کنند.
۲)مجموع جاندارانی از یک گونه که در چند مکان زندگی می کنند.
۳) مجموع جاندارانی از چند گونه که در یک مکان زندگی می کنند.
۴)مجموع جاندارانی از چند گونه که در چند مکان زندگی می کنند.

نمیتوان گفت همۀ ............ 

۱)جانوران تراژن، مولکولهایی دارند که در همۀ جانداران وجود داشته و کار یکسانی انجام میدهند.
۲)جانداران، موجوداتی مشابه خود را به وجود میآورند.
۳) جانوران تراژن، به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.
۴)جانداران، سطوحی از سازمانیابی دارند و منظماند.

چند عبارت به طور نادرست جملۀ روبه رو را تکمیل می کند. "در سطوح سازمانیابی حیات ............"
الف) هر اجتماع زیستی را فقط یکگونه تشکیل می دهد.
ب) به مجموعه تعاملهای مولکولهای تشکیل دهندۀ هر یاخته، حیات گفته میشود.
ج) دنا و راکیزه، نمونههایی از اجزای عملکردی یاخته ها هستند.
د) بومسازگان برخلاف زیستکره، فقط از موجودات زنده تشکیل شده است.

۱)۱
۲)۲
۳) ۳
۴)۴

چند مورد از عبارتهای داده شده می تواند جملۀ زیر را بهدرستی کامل نماید؟
"زیست شناسی ............"

الف) شاخهای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و برخی فرآیندهای زیستی میپردازد.
ب) در مبارزه با آفتهای کشاورزی و حفظ تنوع زیستی به ما کمک میکند.
ج) میتواند همۀ مشکلات زندگی انسان را حل کند.
د) قادر به بررسی همۀ ساختارها و فرآیندهای جهان است.

۱)۱
۲)۲
۳) ۳
۴)۴

چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
الف) دانشمندان علوم تجربی، فقط در جستجوی علت پدیدههای طبیعی و قابلمشاهده هستند.
ب) تعریف حیات، بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
ج) اغلب جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.
د) جانداران در فرآیند تولیدمثل، جاندارانی کاملاً شبیه به خود را به وجود میآورند.

۱)۱
۲)۲
۳) ۳
۴)۴

کدام مورد ویژگیهای جانداران را توصیف نمی کند؟

۱)ثابت نگهداشتن وضع درونی پیکر
۲)پاسخ به محرکهای محیطی
۳) به وجود آوردن موجوداتی کاملاً شبیه به خود
۴)سازش و سازگاری در محیط

در بین عبارت های زیر چند مورد نادرست است؟
الف) تنوع گیاهان و جانوران از جانداران ذره بینی بیشتر است.
ب) گسترۀ حیات از یاخته شروع می شود و با زیستکره پایان می یابد.
ج) زیست شناسان تاکنون هزاران گونه گیاه و جانور را شناسایی و نامگذاری کرده اند.
د) جانداران یکگونه که در یک جا زندگی میکنند، یک اجتماع را به وجود می آورند.

۱)۲
۲)۱
۳) ۴
۴)۳

کدام گزینه نادرست است؟

۱)پایینترین سطح ساختاری که همۀ فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود، یاخته است.
۲)همۀ جانداران از یک یاخته تشکیل شدهاند.
۳) از همکاری چند یاخته، بافت به وجود میآید.
۴)راکیزه از اجزای عملکردی یاخته است.

همۀ موارد زیر در مولکول دنا صدق میکند، به جز ............

۱) با استفاده از آن هویت انسانها بهآسانی شناسایی میشود.
۲)با بررسی ژنهای آن میتوان، بیماریهای احتمالی فرد را در آینده پیشبینی کرد.
۳)الگوهای رشد و نمو در همۀ جانداران توسط آن تنظیم میشود.
۴)در همۀ سطوح گستردۀ حیات نقش تنظیمکننده دارد.

تنوع جانداران ذره‌بینی نسبت به جانداران غیر ذره بینی ............ تعداد جانداران ناشناخته نسبت به جانداران شناسایی شده، ............ است.

۱) همانند - بیشتر
۲) همانند - کمتر
۳)برخلاف - بیشتر
۴)برخلاف - کمتر

کدام نادرست است؟
"در همۀ جانداران ............"

۱) هومئوستازی دیده می شود یعنی وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه می دارند.
۲) رشد و نمو دیده می شود و اطلاعات ذخیره شده در نوعی مولکول، الگوهای آن را تنظیم می کند.
۳)نظم و ترتیب دیده می شود یعنی سطوحی از سازمانیابی را دارند.
۴)تولیدمثل دیده می شود یعنی موجوداتی کاملاً شبیه خود را به وجود می آورند.

کدام گزینه صحیح است؟

۱) سطوح سازمانیابی انسان بیشتر از باکتری است.
۲) الگوی رشد و نمو انسان برخلاف قارچ بر عهدۀ دنا است.
۳)جانوران برخلاف گیاهان نیازمند انرژی هستند.
۴)جانداران پرسلولی برخلاف تکسلولیها، دارای همایستایی هستند.

زیستشناسی ............

۱) می تواند به همۀ پرسش های انسان پاسخ دهد.
۲) می تواند دربارۀ زشتی و زیبایی نظر دهد.
۳)می تواند ثابت نماید شیر مایعی خوشمزه است.
۴)فقط ساختارها و فرآیندهایی را بررسی می کند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

چند مورد از جملات زیر درست است؟
الف) تکیاخته ای ها مانند پریاخته ای ها همایستایی (هومئوستازی) دارند.
ب) تمام فعالیتهای زیستی، درون یاخته ها انجام میشود.
ج) پروانۀ مونارک به کمک یاختههای حسی (نورونها) جهتیابی می کند.
د) تمام افراد یک جمعیت، از یک گونه تشکیل شده اند.

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
الف) در انسان هنگامی که سدیم خون افزایش یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.
ب) اطلاعات مولکول دنا، الگوهای رشد و نمو اغلب جانداران را تنظیم میکند.
ج) همۀ جانداران قادر نیستند به محرکهای محیطی پاسخ دهند.
د) جانداران بخشی از انرژی دریافتی را به صورت گرما از دست می دهند.

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

کدام گزینه درست است؟

۱)در زیستشناسی فقط ساختارهایی که بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری باشند، بررسی میشوند.
۲)ویژگی حیات در یاخته که پایینترین سطح سازمانیابی حیات است، پدیدار میشود.
۳)مجموع تعاملهای مولکولهای تشکیلدهندۀ یاخته را حیات مینامند.
۴)جانداران شناختهشده و نامگذاریشده بسیار بیشتر از جانداران ناشناخته هستند.

ممکن نیست ...............

۱)همۀ جانداران برای سازش با محیط از ویژگیهایی بهره ببرند.
۲)در بین برگهای یک درخت تنوع وجود داشته باشد.
۳)تعامل اجتماعهای گوناگون، منجر به شکلگیری جمعیت شود.
۴)محیط جانداران همواره در حال تغییر باشد.
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 1 - زیست شناسی چیست؟ - سوال 1 از 0
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 1 - زیست شناسی چیست؟ - سوال 1 از 0