کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه گردش خون بسته (دستگاه گردش خون کرم خاکی و ماهی) - سوال 1 از 21
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 12 بار از 25 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

مفهومی
طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

یک جانور دارای گردش خون بسته است و در دستگاه گوارش خود معده ندارد.در این جانور ...

1) رنگ خون همانند رنگ خون قلب خرچنگ دراز است.
2) رگ پشتی از نظر میزان اکسیژن همانند سرخرگ ششی در انسان است.
3) خون از طریق یک رگ پشتی فقط به یک قلب وارد می‌شود.
4) طناب عصبی برخلاف ملخ در سطح شکمی قرار دارد.

 چند مورد از موارد زیر درست و چند مورد به طور نادرستی به ترتیب جمله‌ی زیر را تکمیل می‌کنند ؟
بیشتر ...
الف) جانوران گردش خون باز دارند.                    ب) جانوران گردش خون مضاعف دارند.
ج) مهره‌داران دستگاه گردش خون بسته دارند.                د) مهره‌داران قلب دو حفره‌ای دارند.
ه)جانوران، خون در انتقال گاز‌های تنفسیشان نقش دارد.

1)1-4
2)5- هیچکدام
3) 4-1
4)3-2

در همه‌ی جانوران دارای گردش خون بسته ...

 

1) طناب عصبی پشتی وجود دارد.
2) فقط خون تیره از قلب عبور می‌کند.
3) هم خون تیره و هم خون روشن از قلب عبور می‌کند.
4) قلب با خون کم اکسیژن ارتباط دارد.

در همه‌ی جانوران دارای گردش خون بسته ...

 

1) طناب عصبی پشتی وجود دارد.
2) فقط خون تیره از قلب عبور می‌کند.
3) هم خون تیره و هم خون روشن از قلب عبور می‌کند.
4) قلب با خون کم اکسیژن ارتباط دارد.

در همه‌ی جانوران دارای گردش خون بسته ...

 

1) طناب عصبی پشتی وجود دارد.
2) فقط خون تیره از قلب عبور می‌کند.
3) هم خون تیره و هم خون روشن از قلب عبور می‌کند.
4) قلب با خون کم اکسیژن ارتباط دارد.

ماهی برخلاف سسک، گردش خون ساده دارد.بنابراین در گردش خون سسک، فقط ....
 

1) سرخرگ‌ دارای خون روشن از قلب خارج می‌شود.
2) سیاهرگ دارای خون تیره به قلب وارد می‌شود.
3) سیاهرگ مربوط به گردش ششی که به قلب وارد می‌شود خون تیره دارد.
4) سرخرگ مربوط به گردش خون عمومی که از قلب خارج می‌شود، خون روشن دارد.

در همه‌ی جانوران دارای گردش خون بسته ...

 

1) طناب عصبی پشتی وجود دارد.
2) فقط خون تیره از قلب عبور می‌کند.
3) هم خون تیره و هم خون روشن از قلب عبور می‌کند.
4) قلب با خون کم اکسیژن ارتباط دارد.

به ترتیب چند مورد از موارد زیر در مورد ماهی‌ها درست و چند مورد نادرست است ؟
الف) هر کمان آبششی شامل خون تیره و روشن است.
ب) یک سرخرگ شکمی حاوی خون تیره به 4 جفت کمان آبششی می‌رود.
ج) ماهی‌ها موفق‌ترین مهره‌داران زنده هستند.
د) سرخرگ شکمی ماهی بیشترین و سیاهرگ شکمی آن کم‌ترین فشار خون را دارد.
ه)در ماهی‌ها ، خط جانبی در کنار طناب عصبی قرار دارد. 


 

1)3-2
2)1-4
3)2-3
4)4-1

در سینه سرخ ...........پلاتی‌پوس، خونی که ............ می رود، مستقیماً از .............. منشاء می گیرد.
 

1) بر خلاف- از قلب به دستگاه تنفسی - بطن راست
2) همانند - به مویرگ‌های لوله‌ی گوارش- بطن چپ
3) برخلاف- به مویرگ‌های مغزی-دستگاه تنفسی
4) همانند - به ماهیچه‌های دارای سلول رشته‌ای - دستگاه تنفسی

در مورد ماهی‌ها چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟
الف) کانال جانبی بدن ماهی‌ها وجود صید ی صیاد را در اطراف درک می‌کند.
ب) تمامی رگ‌های ورودی و خروجی قلب خون غنی از CO2 دارند.
ج) فراوان‌ترین و متنوع‌ترین موجودات زنده هستند.
د) سرخرگ شکمی برخلاف سیاهرگ شکمی رنگ روشن دارد.
ه) تمامی آن‌ها گلبول‌های قرمز خود را در مغز استخوان می‌سازند. 

1)1
2) 2
3) 3
4) 4

 در بدن اولین مهره‌داران تخم‌گذار در خشکی ......... موفق‌ترین مهره‌داران زنده ...........

1) برخلاف - خون تیره پس از تبادل گاز‌ها در دستگاه تنفسی نمی‌تواند مستقیماً به هیچ اندامی‌ برود.
2) همانند - با تحول و تکامل دستگاه‌ها، گونه‌ی جدیدی از مهره‌داران به وجود آمد که همگی توانایی تخم‌گذاری داشتند.
3) برخلاف - ماده‌ی دفعی بدون اتم کربن در کلیه‌ها تولید می‌شود.
4) همانند - ممکن است وقوع فرآیند‌هایی باعث تولید زاده‌ای شود که عدد کروموزومی متفاوت با والد خود دارد.

 در بدن اولین مهره‌داران تخم‌گذار در خشکی ......... موفق‌ترین مهره‌داران زنده ...........

1) برخلاف - خون تیره پس از تبادل گاز‌ها در دستگاه تنفسی نمی‌تواند مستقیماً به هیچ اندامی‌ برود.
2) همانند - با تحول و تکامل دستگاه‌ها، گونه‌ی جدیدی از مهره‌داران به وجود آمد که همگی توانایی تخم‌گذاری داشتند.
3) برخلاف - ماده‌ی دفعی بدون اتم کربن در کلیه‌ها تولید می‌شود.
4) همانند - ممکن است وقوع فرآیند‌هایی باعث تولید زاده‌ای شود که عدد کروموزومی متفاوت با والد خود دارد.

 در بدن اولین مهره‌داران تخم‌گذار در خشکی ......... موفق‌ترین مهره‌داران زنده ...........

1) برخلاف - خون تیره پس از تبادل گاز‌ها در دستگاه تنفسی نمی‌تواند مستقیماً به هیچ اندامی‌ برود.
2) همانند - با تحول و تکامل دستگاه‌ها، گونه‌ی جدیدی از مهره‌داران به وجود آمد که همگی توانایی تخم‌گذاری داشتند.
3) برخلاف - ماده‌ی دفعی بدون اتم کربن در کلیه‌ها تولید می‌شود.
4) همانند - ممکن است وقوع فرآیند‌هایی باعث تولید زاده‌ای شود که عدد کروموزومی متفاوت با والد خود دارد.

 در رابطه با کرم خاکی چند مورد از موراد زیر نادرست می‌باشد؟ 
الف) برخلاف ملخ، تنها دو محل ذخیره موقتی غذا دارد.
ب) خون عبوری از قلب غنی از گازی است که 93 درصد آن با تأثیر گلبول قرمز، انتقال می‌یابد.
ج) دومین مرحله ذخیره موقتی غذا در گنجشک در این جانور دیده نمی‌شود.
د) با انقباض ماهیچه‌های حلقوی، طول بدن جاندار کوتاه می‌شود.
ه) امکان ندارد تبادل گاز‌ها بین سلول‌ها و همولنف انجام شود.
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

کدام مورد از عبارات زیر صحیح است.

1) موفق‌ترین گروه در میان همه‌ی جانوران دارای سلول‌هایی دفاعی‌ای هستند که مشابه آن سلول‌ها در انسان جزو مهم‌ترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی است.
2) همه‌ی جانوران دارای گردش خون ساده آمونیاک دفع می‌کنند.
3) هر جانور که اندام تخصص یافته برای لقاح دارد دارای گردش خون مضاعف است.
4) هر جانور دارای تولید مثل جنسی دارای دستگاه گردش خون است.

خون سرخرگ شکمی و سیاهرگ شکمی در ماهی، به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟ 

 

1) تیره -روشن
2) روشن -روشن
3) روشن - تیره
4) تیره - تیره

در ماهی استخوانی، خونی كه در بطن جريان دارد، نسبت به خون سرخرگ پشتی، دارای د ی اكسيد كربنِ ............ و ماد هی دفعی نيتروژ ن دارِ............ است.

۱) كم تر- کمتر
۲) بيش تر - بيش تر
۳) كم تر - بيشتر
۴) بيش تر - كم تر

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

      « در ماهی .. .. .. .. .. خرچنگ، .. .. .. .. .. .»

1) مانند – سلول‌های قلب توسط خون روشن تغذیه می‌شوند.
2) مانند – سرخرگ پشتی دارای خونِ غنی از اکسیژن است.
3) برخلاف – سرخرگ شکمی، خون غنی از اکسیژن را به بافت‌های مختلف بدن می‌رساند.
4) برخلاف – مقدار زیادی از ترکیبات پلاسما، از ابتدا‌ی مویرگ‌ها به فضاها‌ی بین سلولی وارد میشود.

 کدام گزینه درست است؟

در ملخ همانند خرچنگ دراز، خون غنی از دی­اکسیدکربن به قلب وارد می­شود.
در خرچنگ دراز برخلاف ماهی، چندین سرخرگ خون را از قلب به نواحی مختلف بدن می­رسانند.
در کرم خاکی همانند ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت­ها می­راند.
در ملخ برخلاف کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت نواحی عقبی بدن جریان می­یابد.

 رگی که مواد غذایی و اکسیژن را برای مغز کبوتر و ماهی تأمین می‌کند، به ترتیب (راست به چپ) از کدام منشأ گرفته است؟(خارج۹۱)

1) قلب- دستگاه تنفس
2) دستگاه تنفس – قلب
3) قلب – قلب
4) دستگاه تنفس - دستگاه تنفس

در ماهی خاردار . . . .. . . انسان، خون خارج شده از . . . . . . ، ابتدا به . . . . .  .وارد می‌شود.(سراسری ۹۲)

۱) مانند- روده- قلب
۲) مانند- قلب-روده
۳) برخلاف- دستگاه تنفس- مغز
۴) برخلاف- دستگاه تنفس- قلب
تمرینات دستگاه گردش خون بسته (دستگاه گردش خون کرم خاکی و ماهی) - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه گردش خون بسته (دستگاه گردش خون کرم خاکی و ماهی) - سوال 1 از 0