استعلام دفاتر اسناد رسمی (ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی)

استعلام دفاتر اسناد رسمی ( ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی )
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت  قطعی، شرطی، رهنی صلح حقوق یا اجاره و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام گیرد.انتقال گیرنده موظف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرقات آن را از انتقال دهنده مطالبه نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی های واگذارنده استعلام نمایند در صورتیکه سازمان ظرف مدت 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.
درصورتیکه بنا بر اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را  انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق  بیمه را ساقط کنند.
درصورتیکه انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت قضائی خواهد بود.
درصورتیکه انجام معامله بدون استعلام از سازمان انتقال دهنده و گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت قضایی خواهد بود. وزارت خانه ها به موسسات و شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلف هستند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نماید.

  •   برای مشاوره تخصصی در تمامی امور بیمه تامین اجتماعی اپلیکیشن تامینو رو نصب کنید !

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید

اپلیکیشن تامینو را نصب کنید و از امکانات آن لذت ببرید